บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียน

เรื่อง บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียน                  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ถือเป็นสิ่งดีที่ครูทุกท่าน จะได้มีบทบาท มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ขอเพียงครูทุกท่านมีความจริงใจ และตั้งใจจริง ให้ความสำคัญและ เห็นคุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้รับจากการพัฒนาหลักสูตร... ครูซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ผู้เรียน...โดยการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม... ตราบใดที่ครูทุกท่านยังมีลมหายใจและรับเงินเดือนจากงบประมาณของแผ่นดินนี้ ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ว่า...ไม่ใช่หน้าที่ที่พึงกระทำ  ในทางตรงกันข้ามควรภาคภูมิใจ และทำหน้าที่ของครู“ครูมืออาชีพ” อย่างหน้าชื่นตาบานด้วยความภาคภูมิใจที่สุด ก่อนที่ลมหายใจในวาระสุดท้ายของชีวิตจะจบลง อย่างไม่มีคุณค่า ครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เต็มกำลังความสามารถ  ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมมีครูบางส่วนที่ยังต้องปรับหรือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และรับผิดชอบต่องานด้านการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ท่านควรตระหนักไว้ในมโนสำนึกเสมอ  ดังนั้น...ครูต้องสำรวจตนเองว่า ปฏิบัติได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเองแล้วหรือยัง ถ้ายัง ควรทำอย่างไร  จึงจะได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาท ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  ได้กำหนด ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  8  ประการ และเป็นคนเก่ง 5 ประการ  และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องทบทวนว่า...เมื่อจัดการศึกษา     ให้ผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดนั้นแล้ว...ผู้เรียนเก่งและดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดนั้นๆหรือไม่...และต้องทำอย่างไรต่อไป  ดังนั้น การปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ามีบทบาทและมีส่วนร่วมหรือมีหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้ 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาที่ท่านสอนให้เข้าใจอย่างแท้จริง    2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเตรียมความพร้อมในระหว่างปิดภาคเรียนด้วยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และควรตระหนักว่าไม่ใช่ทำเพื่อส่งเพียงอย่างเดียว 3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้ชัดเจน ซึ่งมีหลักการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน 3 ประการ ดังนี้ 3.1 ผู้เรียนต้องรู้อะไร และสิ่งใดควรรู้เพิ่มเติม 3.2 ผู้เรียนต้องทำอะไรได้ เช่น อธิบาย แปลความ ยกตัวอย่าง หรือร่องรอยหลักฐานใดจะชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนผ่านการเรียนรู้หรือเข้าใจในตัวชี้วัดนั้น ๆ อย่างแท้จริง 3.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปใช้ในชีวิตจริงได้ในกรณีใดบ้าง 3.4 ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนอย่างไร ใช้สื่อชนิดใด วัดผลอย่างไรและมีกลเม็ดอะไรในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึง... ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ของครู “ครูมืออาชีพ” ดังนั้น “ครูมืออาชีพ” จึงเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างจิตวิญญาณ               ความเป็นคนให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทย...ด้วยความภาคภูมิใจ ผมเชื่อว่า...“การจะเป็นครูที่ดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครูนั้น...ส่วนหนึ่งต้องหล่อหลอมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาดา”  หลังจากนั้น  ก็ต้องใช้พรแสวง ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ ครูทุกท่านจึงต้องประเมินตนเองว่า...ท่านมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียนมากน้อยเพียงไร...ครูทุกท่านคงจะตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุด...  ในทางตรงกันข้าม... ถ้าคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจ ท่านควรปรับพฤติกรรม ของตนเองอย่างไร ...  จึงจะมีคุณค่าและเป็นการช่วยประเทศชาติพัฒนาหลักสูตร...  สู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ให้สมกับคำว่า ...ครูหรือ “ครูมืออาชีพ”   อย่างแท้จริง  และเหมาะสมกับตำแหน่งวิทยฐานะ และเงินเดือนที่ท่านได้รับจากงบประมาณของแผ่นดินอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใส ผมปรารถนาให้ครูไทยทุกคน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง ผมหวังว่าครูทุกท่านจะไม่ใจดำปล่อยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ทรงงานหนักลำพังเพียงพระองค์เดียว ปากก็บอกว่า... “รักในหลวง”  สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นการพูดตามกันหรือเป็นเพียงลมปากอีกต่อไป เรามาร่วมมือกันพิสูจน์    ให้เห็นว่า...เรารักพระเจ้าอยู่หัวจากใจจริง... ด้วยการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี    ตั้งใจสอน   และวางแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นแบบอย่างของครูที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู... “ครูดีหรือครูสอนดี” ...เป็นอย่างไรหรือ?ไม่ยากเลยครับ ขอให้ครูทุกท่านมีความตั้งใจ โดยเริ่มต้นที่ตัวครูเอง ด้วยการเตรียมการสอน  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนด  และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน และปฏิบัติงานด้านการสอน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้ใครบังคับ บังคับตนเอง สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น จึงขอฝากเพื่อนครูทุกท่านไว้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จและ เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  สู่ชั้นเรียน ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่อาจสำเร็จได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากครูทุกท่าน ดังนั้น...ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียน และผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู...จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสของครู แห่งแผ่นดิน มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู...“ครูมืออาชีพ” มีความว่า..."...งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะ...ความเจริญ และความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา ของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น" "...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้น ก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้าน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย...""...ผู้ที่เป็นครูจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้องนับถือได้  ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่ง แล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง..."พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูแห่งแผ่นดินจะเป็นจริงได้ เมื่อครูทุกท่าน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จริงใจ ด้วยความเข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของศิษย์และ ตัวครูเอง ครอบครัว และการศึกษาของชาติสืบไป ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูคนหนึ่ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นเพื่อนครูทุกท่าน พัฒนาตนเอง ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง “หลักสูตรจึงเป็นเครื่องมือสำคัญและ เป็นกรอบแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนและเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกำลังคนของประเทศ เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวง      การมีหรือไม่มีคุณภาพของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ครูทุกท่านต้องรับผิดชอบต้องให้ความสำคัญ..เมื่อครูทุกท่านหวังที่จะให้โรงเรียนนี้และประเทศไทยเจริญอย่างยั่งยืนในอนาคต”

สร้างโดย: 
nakhonrat"ครูมืออาชีพ"
แหล่งที่มา: 
ผู้เขียน ครูนครรัฐ โชติพรม ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์