วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับ 60 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

         วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกที่จบม.6 เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำ ปีการศึกษา 2554 ทั้งชายและหญิงจำนวน 60 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  11 มีนาคม 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
         2.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         3.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี(ทั้งนี้ให้ันับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
         4.ในกรณีเพศหญิง ขนาดร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรา น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องขั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
         5.ในกรณีเพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
         6.เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป๋นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
         7.มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรตต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องและครงตามความเป็นจริงครบถ้วน
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน
         3.ใบระเบียนแสดงผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
         4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งคัว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด3x4 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องถ่ายในครั้งเดียวกัน โดยเขียนชื่อ-นามสกุลไว้หลังรูปถ่าย
         5.ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
         6.หลักฐานการขอรับสิทธิที่จะได้รับคะแนนเพิ่ม(ถ้ามี)
         7.หลักฐานการแสดงสถานะในการเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ(ถ้ามี)
         8.ผู้สมัครที่เป็นชาย ต้องนำใบรับรองการผ่านการตรวจเลือกใบกองหนุน หรือใบกองเกินมาแสดงด้วย


         การพิจารณาจากการสอบ
         1.ความถนัดทางการเรียน 100 คะแนน
         2.ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
         3.วิชาภาษาไทย 50 คะแนน
         4.สอบสัมภาษณ์
         เกณฑ์การพิจารณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนำคะแนนสอบรายวิชาที่สอบได้คะแนนสูงสุดของผู้สมัครมาใช้พิจารณา และการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
         -สมัครด้วยตคนเองเท่านั้นที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ค่าสมัคร 200 บาท
         -ดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.nurse.police.go.th/
         สิทธิที่ได้รับ
         1.นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นสมควร
         ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2251-8948 และ 0-2251-3958 ในวันเวลาราชการผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 224 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mildredpeoples33
  • nbr139660