วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับ 60 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

         วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกที่จบม.6 เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำ ปีการศึกษา 2554 ทั้งชายและหญิงจำนวน 60 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  11 มีนาคม 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
         2.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         3.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี(ทั้งนี้ให้ันับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
         4.ในกรณีเพศหญิง ขนาดร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรา น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องขั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
         5.ในกรณีเพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
         6.เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป๋นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
         7.มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรตต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องและครงตามความเป็นจริงครบถ้วน
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน
         3.ใบระเบียนแสดงผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
         4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งคัว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด3x4 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องถ่ายในครั้งเดียวกัน โดยเขียนชื่อ-นามสกุลไว้หลังรูปถ่าย
         5.ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
         6.หลักฐานการขอรับสิทธิที่จะได้รับคะแนนเพิ่ม(ถ้ามี)
         7.หลักฐานการแสดงสถานะในการเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ(ถ้ามี)
         8.ผู้สมัครที่เป็นชาย ต้องนำใบรับรองการผ่านการตรวจเลือกใบกองหนุน หรือใบกองเกินมาแสดงด้วย


         การพิจารณาจากการสอบ
         1.ความถนัดทางการเรียน 100 คะแนน
         2.ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
         3.วิชาภาษาไทย 50 คะแนน
         4.สอบสัมภาษณ์
         เกณฑ์การพิจารณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนำคะแนนสอบรายวิชาที่สอบได้คะแนนสูงสุดของผู้สมัครมาใช้พิจารณา และการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
         -สมัครด้วยตคนเองเท่านั้นที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ค่าสมัคร 200 บาท
         -ดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.nurse.police.go.th/
         สิทธิที่ได้รับ
         1.นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นสมควร
         ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2251-8948 และ 0-2251-3958 ในวันเวลาราชการผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์