ความพอดีที่พอเพียง

  

    
การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีความพอดี ๕ ประการคือ
 1. ความพอดีด้านจิตใจ
- ต้องเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้
 - มีจิตสำนึกที่ดี
- เอื้ออาทร ประนีประนอม
 - นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
2. ความพอดีด้านสังคม
- ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- รู้รักสามัคคี
 - สร้างความเข้มแข้งให้ครอบครัวและชุมชน
 3. ความพอดีด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ
 - เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างสูงสุด
 4.ความพอดีด้านเทคโนโลยี
- รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม
 - พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน
 - ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
 
5.ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
 - เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร
 - พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพ และฐานะของตน
 
สร้างโดย: 
นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์