ความพอดีที่พอเพียง

  

    
 
  การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้น ขั้นแรก ต้องยึดหลัก "พึ่งตนเอง"  
คือ พยายามพึ่งตนเองให้ได้ก่อน ในแต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี 
ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
  สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง  
เช่น  ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ในครอบครัวของตนเอง     
สามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหนี้ 
และรู้จักดึงศักยภาพในตัวเองในเรื่องของปัจจัยสี่ให้ได้ในระดับหนึ่ง
               การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่างพอเพียง" 
คือ ดำเนินชีวิตโดยยึด หลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่างสมดุล
    
คือ  มีความสุขที่แท้  ไม่ให้รู้สึกขาดแคลน จนต้องเบียดเบียนตนเอง   
หรือดำเนินชีวิตอย่างเกินพอดี  จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดย 

- ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้

 

- ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ

 

- ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต

 

- ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพ

       แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

 

- มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง

 

- ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย

 

- ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือ ทุนทางสังคม

 

- ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรง ปัญญาที่เฉียบแหลม

      นำความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 
สร้างโดย: 
นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ธนาวุฒิ ศรีนวล