การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

แบบประเมิณสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของกีฬาแห่งประเทศไทย  

(Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test, SATST)

1. ดัชนีความหนาร่างกาย (BMI)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความเหมาะสมของขนาดรูปร่างแต่ละคนจากน้ำหนักตัวและส่วนสูง

อุปกรณ์
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

วิธีการ
• ถอดรองเท้าก่อนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
• ชุดสวมใส่ควรมีน้ำหนักเบา

สูตรคำนวณ
ค่า BMI = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) / ส่วนสูง(เมตร)ยกกำลังสอง

เกณฑ์การแปลผล BMI สำหรับชาวเอเชีย

ค่า BMI (kg/m2)

การแปลผล  

  ต่ำกว่า 18.5

น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน

 18.5 22.9

 น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ (รูปร่างสมส่วน)

  23.0 24.9

 น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน

 25.0 29.9

 อ้วนระดับที 1

 มากกว่า 30.0

อ้วนระดับที่ 2

2. สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงการมีสัดส่วนรูปร่างที่เหมาะสม ปริมาณการสะสมของไขมันบริเวณเอวและท้อง

อุปกรณ์
เทปวัดระยะทางยาวประมาณ 60 นิ้ว หรือสายวัด

วิธีการ
• วัดส่วนเว้าที่สุดของเอว (มักอยู่เหนือสะดือเล็กน้อย ดัง (รูป ก.) แต่ถ้าไม่มีส่วนเว้าให้วัดรอบตามแนวสะดือ (รูป ข.) ห้ามแขม่วท้องหรือเบ่งท้องตึง
• วัดรอบบริเวณกึ่งกลางสะโพก หรือแนวของ หัวกระดูกต้นขา (รูป ค.)

สูตรคำนวณ
ค่า WHR = รอบเอว (นิ้ว) / รอบสะโพก (นิ้ว)

                                                              รูป ก.                                          รูป ข.                               รูป ค.

ขอบคุณรูปสวยๆจาก  http://www.myfooddiary.com/resources/waist-to-hip_ratio_calculator.asp

 เกณฑ์มาตรฐาน WHR 

ระดับปกติของเพศชาย   

ระดับปกติของเพศหญิง 

  อายุ 20 - 29 ปี 0.83 - 0.88   อายุ 20 - 29 ปี     0.71 - 0.77
  อายุ 30 - 39 ปี 0.84 - 0.91   อายุ 30 - 39 ปี     0.72 - 0.78 

อายุ 40 - 49 ปี 0.88 - 0.95

  อายุ 40 - 49 ปี      0.73 - 0.79
  อายุ 50 - 59 ปี 0.90 - 0.96   อายุ 50 - 59 ปี      0.74 - 0.81

 อายุ 60 - 69 ปี 0.91 - 0.98   

  อายุ 60 - 69 ปี      0.76 - 0.83

3. แตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อ ของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่

อุปกรณ์
ไม้บรรทัด แบ่งระยะเป็นเซนติเมตร

วิธีการ
• ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ สะบัก หน้าอก และแขน
• ยกแขนขวาขึ้นเหนือไหล่ แล้วงอศอกลงให้ฝ่ามือ และนิ้วแตะด้านหลังมากที่สุด (คว่ำมือ)
• แขนซ้ายงอศอกขึ้นแนบหลังแล้วยกให้สูงที่สุด (หงายมือ) พยายามให้นิ้วและมือทั้งสองข้างใกล้กันหรือทับกันมากที่สุด (มือขวาทับมือซ้าย) และทำค้างไว้
• วัดระยะทางปลายนิ้วกลางของมือทั้งสองข้าง ถ้าปลายนิ้วแตะกันพอดีระยะทางเป็น 0
ถ้านิ้วและมือทับกันระยะทางเป็นบวก ( +......... เซนติเมตร, รูป ก.)
ถ้านิ้วแตะไม่ถึงกันระยะทางเป็นลบ ( - ...........เซนติเมตร, รูป ข.)
• ปฏิบัติซ้ำตั้งแต่ข้อแรกแต่สลับเปลี่ยนมือด้านตรงข้ามให้มือซ้ายอยู่ข้างบน และมือขวาอยู่ข้างล่าง

 
รูป ก.                                                รูป ข.      

4. นั่งงอตัว (Sit and reach test)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความยืดหยุ่นของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลัง หลังส่วนล่าง

อุปกรณ์
เทปวัดระยะทาง หรือไม้บรรทัดยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว วางทาบกับพื้น

วิธีการ
• ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ต้นขาด้านหลัง สะโพก ไหล่
• นั่งพื้น เหยียดขาตรง เทปวัดระยะทางอยู่แนวกลางระหว่างขา ให้ส้นเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่จุด 15 นิ้ว โดยจุดเริ่มอยู่ใกล้เข่าทั้งสองข้าง
• แยกส้นเท้าออกห่างจากเทปวัดระยะทางด้านละ 5 นิ้ว แล้วเหยียดแขนตรง ฝ่ามือชิดกันโดยให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างแตะพื้น (รูป ก.)
• ค่อย ๆ ก้มลง แล้วเหยียดมือออกไปให้ไกลที่สุดตามแนวพื้น โดยที่เข่าไม่งอ (รูป ข.) ทำค้างไว้ประมาณ 2 วินาที บันทึกค่าเป็นนิ้ว ถ้าปลายนิ้วไม่ถึงส้นเท้าค่าจะน้อยกว่า 15 นิ้ว

 

รูป ก.                                                รูป ข.     

5. นอนยกตัว 1 นาที (1-Minute abdominal curls)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความแข็งแรงอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณท้อง ลำตัว

อุปกรณ์
นาฬิกา เบาะรอง

วิธีการ
• นอนหงายกับพื้น ชันเข่าตั้งขึ้น ส้นเท้าทั้งสองห่างจากก้นประมาณ 12 นิ้ว
• เหยียดแขนราบพื้นให้ปลายนิ้วทั้งสองวางชิดพื้น (อยู่เลยก้นเล็กน้อย ดังรูป ก.)
• ยกศีรษะและไหล่ขึ้น พร้อมกับเลื่อนปลายนิ้วมือไประยะทาง 3 นิ้ว (ซึ่งจะมีแถบแสดงระยะกำกับ ดังรูป ข.) จากนั้นผ่อนแรงให้ศีรษะไหล่ลงพื้น แล้วยกขึ้นใหม่
• ทำต่อเนื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที

    

รูป ก.                                                                        รูป ข.     
 

6. ดันพื้น 1 นาที (1-Minute push-ups)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความแข็งแรงอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้อแขน ไหล่ และหน้าอก

อุปกรณ์
นาฬิกาจับเวลา

วิธีการ
• ชาย นอนคว่ำเหยียดขา ปลายเท้าชิดกัน เหยียดแขนตรง ฝ่ามือคว่ำแตะพื้น (รูป ก.)
   หญิง นอนคว่ำเหยียดขา เข่าแตะพื้น เหยียดแขนตรง ฝ่ามือคว่ำแตะ พื้นปลายนิ้วชี้ไปข้างหน้า (รูป ข.)
• ผ่อนแรงแขนลดลำตัวให้ต่ำลงหน้าอกเกือบชิดพื้น หรือให้ศอกเป็นมุมฉาก (รูป ค. และรูป ง.) แล้วยกตัวขึ้นใหม่ เหมือนท่าเริ่ม
• ลุกขึ้นยืนตรง (รูป ข.) แล้วนั่งลงทันที พยายามลุก-นั่ง ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด ภายในเวลา 30 วินาที
• ทำต่อเนื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที 

 

 รูป ก.                                                                        รูป ข.     

 

รูป ค.                                                                        รูป ง.     

7. ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที (3-Minute step test)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด

อุปกรณ์
ม้าก้าว หรือ กล่องก้าวขึ้น - ลง หรือบันไดสูงขนาด 12 นิ้ว นาฬิกา เครื่องตั้งจังหวะ หรืออาจใช้เทปบันทึกจังหวะแทนได้

วิธีการ
• ยืนเท้าชิดมีกล่องอยู่ด้านหน้า (รูป ก.) ก้าวเท้าข้างหนึ่งขึ้นกล่อง (รูป ข.) แล้วก้าวอีกข้างหนึ่งขึ้นตาม (เท้าคู่บนกล่อง รูป ค.) จากนั้นถอยเท้าที่ขึ้นก่อนลงพื้น (รูป ง.) แล้วถอยเท้าอีกข้างลงตาม (เท้าคู่บนพื้นจุดเดิม รูป จ.) นับเป็นหนึ่งชุด (ขึ้น ขึ้น ลง ลง)
• ก้าวขึ้น - ลง ต่อเนื่อง 3 นาที ๆ ละ 24 ชุด ๆ ละ 2.5 วินาที หรือตั้งเครื่องตั้งจังหวะ 96 ครั้ง / นาที
• เมื่อก้าวขึ้น - ลง ครบ 3 นาที ให้นั่งลงภายใน 5 วินาที ต้องจับชีพจรทันทีเป็นเวลา 1 นาที (รูป ฉ.) บันทึกผลชีพจรเป็นครั้ง / นาที

ข้อควรระวัง
• ขณะทดสอบถ้ารู้สึกเจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ชีพจรเต้นเร็วมาก หรือพูดคุยไม่ได้ ให้หยุดการทดสอบทันที

   

      รูป ก.                                          รูป ข.     

  

   รูป ค.                                          รูป ง.     

สร้างโดย: 
BeWitch

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์