วัยรุ่นกับเพศศึกษา

                                                      ความแตกต่างระหว่างเพศศึกษากับเพศศาสตร์ 

เพศศาสตร์ (Sexology) แตกต่างกับเพศศึกษาตรงที่เพศศึกษา (Sex Education) นั้นคือ การสอนหรือการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของมนุษย์ และมักใช้สอนกันทั้งโรงเรียนและที่บ้าน แต่เพศศาสตร์ (Sexology) คือ ศาสตร์หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ซึ่งกล่าวถึง พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในเรื่องระบบการสืบพันธุ์ โดยวิชาเพศศาสตร์นั้จะมีสอนในโรงเรียนแพทย์หรือสถาบันชั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และคงจะไม่มีใครนำมาสอนในโรงเรียนทั่วๆ ไป
ได้มีผู้พยายามให้นิยามของเพศศาสตร์ไว้ว่า คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องเพศ โดยมีรากฐานมาจากศาสตร์หลายๆ แขนง เช่น จิตวิทยา จิตเวช การวิเคราะห์จิตนารีเวชกรรมวิทยา ยูโรวิทยาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ (หมายถึงต่อฮอร์โมนทั้งหลาย) ศาสตร์เหล่านี้จะช่วยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือความผิดปกติทางเพศทุกชนิด และสามารถจะช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขสุดในเรื่องราวของกามารมณ์ได้
เพศศึกษาเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ดังนั้น ศาสตร์แขนงนี้จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกายวิภาค สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนทำให้เกิดทารกและการเรียนรู้จิตวิทยาระหว่างเพศ
จะเห็นได้ว่าเพศศึกษาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มีความลึกซึ้งกว้างขวางกว่าเพศศาสตร์มาก (เพศศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของเพศศึกษา) ความรู้ทางด้านกายวิภาค ความรู้ทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่างเพศ หรือความรู้ทางด้านเพศศาสตร์อย่างเดียว ไม่เพียงพอแต่จะต้องมีความรู้ทางด้านชีวิต (Life) การศึกษา (Education) อื่น ๆ อีก เช่น สุขวิทยา ศาสนา สันทนาการ การแพทย์ การสาธารณสุข ประชากรศึกษา กางวางแผนครอบครัว และอื่นๆ อีกเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วย ดังนั้น ถ้าจะพิจารณาตามเนื้อหาของเพศศึกษาแล้ว ก็กล่าวได้ว่าเป็นแบบผสมผสานสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่นที่เรียกว่า สหวิทยา (Interdiscipline)
สร้างโดย: 
เด็กหญิง นุสรา กลิ่นจำปา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์