คุณสมบัติผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง

1.มีสัญชาติไทย แต่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบรูณ์ในวันที่1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

บุคคลที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

1.เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างสิทธิเพิกถอนเลือกตั้ง

3.ต้องคุมขังอยู่ในหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    บุคคลที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้

1.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

3.เป็นสมาชิก1 พรรคการเมืองเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่มีการยุบสภา ต้องเป็นสมาชิก 1 พรรคไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

4.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้วย

4.1)มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด(แบบแบ่งเขต)หรือกลุ่มจังหวัด(แบบสัดส่วน)ที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

4.2)เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัด(แบบแบ่งเขต)หรือกลุ่มจังหวัด(แบบสัดส่วน) ที่รับสมัครเลือกตั้ง

4.3)เคยเรียนจังหวัด(แบบแบ่งเขต)หรือกลุ่มจังหวัด(แบบสัดส่วน)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษา4.4)เคยรับราชการหรือเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนในจังหวัด(แบบแบ่งเขต)หรือกลุ่มจังหวัด(แบบสัดส่วน)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปี

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์