สภาผุ้แทนราษฏรกับวุฒิสภา

สภาผุ้แทนราษฏร

มีส.ส.480คน คือ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คนและส.ส.แบบสัดส่วน 80 คน(แบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด ประมาณประชากร700000คน จะมี ส.ส สัดส่วน 1 คน)

สภาผู้แทนราษฏรที่มา:มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน:480 คน

1.จำนวน400คนมาจากเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เขตละ 3 คน

2.จำนวน 80 คนมาจาการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 8 กลุมกลุ่มละ10คนวาระ 4 ปี1.ถ้าครบวาระให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วันถ้ายุบสภาให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60วัน

3.ห้ามควบพรรคการเมืองในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฏร

หน้าที่: 1.แต่งตั้งและควบคุมฝ่ายบริหาร.

        : 2.ออกกฎหมายพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติ1.              มีสัญชาติไทยแต่กำหนด

2.              อายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง

3.              เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า90วัน

4.              มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเคยเกิดหรือเคยศึกษา(ไม่น้อยกว่า5ปี)หรือเคยรับราชการและมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน(ไม่น้อยกว่า5ปี)ในจังหวัดที่รับสมัครเลือกตั้ง

5.              ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีการสิ้นสุดสภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.              ไม่เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

7.              ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ

8.              ไม่เป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระและองค์กรอื่นในรัฐธรรมนูญ

 

ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

 

 

วุฒิสภา

ที่มา:  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน:150 คน1.จำนวน76คน  มาจากเลือกตั้งของแต่ลังหวัด จังหวัดละ1คน

2.จำนวน 80 คนมาจาการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาวาระ 6 ปีและจะดำรงตำแหน่งเกินหนึ่งวาระไม่ได้

1.ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน30วัน

2.ส.ว.ที่มาจากการสรรหาเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน30วัน

หน้าที่: 1.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฏร

        : 2.ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งองค์อสิระตามรัฐธรรมนูญและองคฺกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

3.ควบคุมฝ่ายบริหารด้วยการตั้งกระทู้ และขอเปิดอภิปรายทั่วไป(ส.ว.1ใน3)4.ให้ความเห็นชอบในการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  คุณสมบัติ

1.              มีสัญชาติไทยแต่กำหนด

2.              อายุไม่ต่ำกว่า 40ปีบริบูรณ์

3.              สำเร็จการสึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

4.              ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

5.              ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองยังไม่เกิน 5 ปี

6.              ไม่เป็นส.ส.หรือเคยเป็นส.ส.และพ้นจาการเป็นส.ส.มาแล้วยังไม่เกิน 5 ปี

7.              ไม่เป็นร.ม.ต..หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจาการดำรงตำแหน่งยังไม่เกิน 5 ปี8.ส.ว.ที่มีสมาชิกภาพสิ้นสุดมาแล้วไม่เกิน 2ปีจะเป็นร.ม.ต.หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์