เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสุธรรม เจริญรัตน์

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านอาพืด  ปีการศึกษา  2552

ผู้วิจัย     สุธรรม  เจริญรัตน์ปีที่พิมพ์    2553 บทคัดย่อ                 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านอาพืด  ปีการศึกษา  2552  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก         การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  (1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  15  แผน  ใช้เวลาสอน     15  ชั่วโมง  ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  (2)  แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จำนวน     15  แบบฝึก  (3)  แบบทดสอบประจำแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  จำนวน  150  ข้อ        (4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  กีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  (5)  แบบสอบถามความพึงพอใจ     ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  15  ข้อ           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้  t-test  (Dependent)                 ผลการดำเนินการพบว่า                 1.  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ย  (E1/ E2)  เท่ากับ  90.94/89.48   โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการสูงสุดคือ  แบบฝึกที่  5  เรื่อง  การเล่นลูกสองมือล่างไปด้านหน้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  94.32 แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลที่มีประสิทธิภาพกระบวนการต่ำสุด  คือ  แบบฝึกที่  9  เรื่อง  การเล่นลูกสองมือบนกลับหลัง  และแบบฝึกที่  12  เรื่อง  การเสิร์ฟลูกมือบน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ร้อยละ  88.86  ส่วนค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์  (E2)   พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  87.27 92.27  คะแนนประสิทธิภาพผลลัพธ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  89.48  โดยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลที่มีประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงสุด  คือ  แบบฝึกที่  5  เรื่อง  การเล่นลูกสองมือล่างไปด้านหน้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  92.27  แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลที่มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่ำสุดคือ  แบบฝึกที่  9  เรื่อง  การเล่นลูกสองมือบนกลับหลัง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  87.27  ส่วน ผลการหาค่าประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  โดยนำคะแนนระหว่างเรียนของทุกแบบฝึกทักษะมารวมเฉลี่ยเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียนหลังจากทำการสอนครบทุกแบบฝึกแล้ว  พบว่า  มีประสิทธิภาพ  90.94/89.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ ที่กำหนด  80/80  2.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  การจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะโดยรวมเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ  89.96  และเมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถภาพ  พบว่า  นักเรียนมีสมรรถภาพสูงสุด  คือ                      ด้านการเตรียมพร้อม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ร้อยละ  93.46  รองลงมาคือ  ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอน        มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ร้อยละ  91.90  และด้านผลการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ร้อยละ  84.51  ตามลำดับ                   3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนจาก  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ  0.5               4.  ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72    

สร้างโดย: 
นายสุธรรม เจริญรัตน์
แหล่งที่มา: 
สุธรรม เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์