อารยธรรมอินเดียโบราณ: ศาสนา

รูปภาพของ lenneyuna

อารยธรรมอินเดียโบราณ

Ancient India Civilization

 

 

ขอขอบคุณ ภาพสวยๆ จาก  http://images.north40commerce.com/TheAncientWeb/pop/9788854401679.jpg 

 

 

                    

 

ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และ วรรณะ 4
         ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาเดียวกัน โดยศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาอินเดียโบราณซึ่งพัฒนามาเป็นศาสนาฮินดูในปัจจุบัน เกิดในยุคพระเวท มีคัมภีร์สำคุญ คือ คัมภีร์พระเวท  พราหมณะ และอุปนิษัท
ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู ได้เกิดขึ้นและเผยแผ่มาเป็นเวลานานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนพุทธกาล ทําให้แนวคิดทางศาสนาแตกต่างกันมาก จึงแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ 3 ยุค คือ
         1) ยุคพระเวท ประมาณ 100 -1,000 ปี ก่อนพุทธกาล ได้เกิดคัมภีร์พระเวทขึ้นประกอบด้วยคัมภีร์ 4 เล่ม คือ 
                  คัมภีรฤคเวท ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า
                  คัมภีร์ยชุรเวท ว่าด้วยระเบียบวิธีในการประกอบพิธีบูชายันและบวงสรวงต่าง ๆ 
                  คัมภีร์สามเวท ใช้สําหรับสวดในพิธีถวายนํ้าโสมแก.พระอินทร์. และขับกล่อมเทพเจ้า 
                  คัมภีร์ อาถรรพเวท ใช้เป็นที่รวบรวมคาถาอาคม หรือเวทมนต์
         2)  ยุคพราหมณ์ ประมาณ 100 ปี ก่อนพุทธกาล
         3)  ยุคฮินดู ตั้งแต๋ พ.ศ. 700 เป็นต้นมา
         ธรรมะในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มี 4 ประการ คือ 1. วรรณาศรม  2. อาศรมธรรม  3. สามานยธรรม  4. สาธนธรรม
         วรรณาศรม หรือวรรณะธรรม เป็นหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ว่า วรรณะแต่ละวรรณะควรจะปฏิบัติอย่างไร ผู้เป็นวรรณะพราหมณ์ มีการปฏิบัติอย่างหนึ่ง ผู้เป็นวรรณะกษัตริย์ต้องปฏิบัติอีกประการหนึ่ง เช่นเดียวกันนี้ วรรณแพศย์และวรรณะศูทรมีการปฏิบัติอีกอย่างซึ่งเรียกว่า พราหมณ์ธรรม กษัตริย์ธรรม แพศย์ธรรม และศูทรธรรม พราหมณ์ไม่สามารถปฏิบัติศูทรธรรมได้ ศูทรก็ไม่สามารถปฏิบัติพราหมณ์ธรรมได้ ทุก ๆ วรรณะต้องปฏิบัติตามธรรมะของตน (หน้าที่ของตน)
         ในศัพทานุกรมภาษาสันสกฤต คำว่า “วรรณะ” แปลว่า สี อักษร ชาติ กำเนิด ลักษณะ คุณสมบัติ รูป ประเภท เป็นต้น แต่ในที่นี้ ควรจะมีความหมายว่า “ลักษณะ” หรือ “คุณสมบัติ” มากกว่าอย่างอื่น เพราะเป็นการตีความตามความหมายของพระเวท ยกตัวอย่างเช่น วรรณะพราหมณ์หมายถึงผู้มีลักษณะเป็นพราหมณ์ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพราหมณ์ เป็นต้น แม้วรรณะอื่น ๆ อีก 3 วรรณะ ก็มีลักษณะหรือคุณสมบัติของความเป็นเช่นนั้น ๆ ในคัมภีร์พระเวทสอนไว้ว่า มนุษยชาติแบ่งออกได้เป็น 4 วรรณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือวรรณะพราหมณ์ย่อมมีลักษณะเป็นพราหมณ์ ผู้ใดที่มีลักษณะกษัตริย์ ผู้นั้นเป็นวรรณะกษัตริย์ ผู้ใดมีลักษณะแพศย์ ผู้นั้นเป็นวรรณะแพศย์ หากผู้ใดมีลักษณะศูทร ผู้นั้นเป็นวรรณะศูทร
 นอกจากชนใน 4 วรรณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็มีอีกวรรณะหนึ่งที่เรียกว่าวรรณะจัณฑาล หรือจาณฑาล ชื่อของวรรณะนี้ไม่เคยมีปรากฏในพระเวทเลย วรรณะนี้จะมีมาจากไหนหรือตั้งแต่ในสมัยใดนั้นไม่อาจอธิบายได้
 วรรณะทั้งสี่นี้ กล่าวถึงลักษณะคนซึ่งมีการแบ่งจำแนกออกเป็น 4 จำพวกใหญ่ ๆ  คือ
         1. วรรณะพราหมณ์ ได้แก่ ผู้ที่ยังความแพร่หลายให้เกิดแก่วิทยาการด้านต่าง ๆ กล่าวคือ หากเขามีความชำนาญในวิชาหนึ่งวิชาใด แล้วนำเอาวิชานั้นไปสอนหรือเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่น เราก็ถือได้ว่าเขาเป็นครูอาจารย์ในวิชาหนึ่ง ๆ จะเป็นวิชาจิตศาสตร์ นิติศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ ถือว่าเป็นวรรณะพราหมณ์ คือมีลักษณะของพราหมณ์อยู่นั่นเอง
         2. วรรณะกษัตริย์ ได้แก่ ผู้มีอาชีพเป็นทหาร ตำรวจ หรือมีอาชีพอื่นในทำนองนี้ ก็ถือว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ทั้งสิ้น และผู้มีเกียรติสูงสุดในวรรณะกษัตริย์ก็คือ พระเจ้าแผ่นดิน หรือราชา หรือมหาราชา คือกษัตริย์นั่นเอง
         3. วรรณะแพศย์ ได้แก่ ผู้ทำการค้า ทำกสิกรรม เป็นต้น
         4. วรรณะศูทร ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้ในกิจการงานทุกประเภท และทุกแง่ทุกมุม เรียกว่าศูทรได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่งประเภทใด หรือมากกว่า 1 ประเภท ก็สงเคราะห์เข้าในวรรณะศูทรได้ 
แหล่งอ้างอิง www.catholic.or.th/amc/religious004.doc
สร้างโดย: 
น.ส.นภัสสชนก เคหะธูป และ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์