อารยธรรมอินเดียโบราณ:สมัยจักรวรรดิ

รูปภาพของ lenneyuna

อารยธรรมอินเดียโบราณ

Ancient India Civilization

 

ขอขอบคุณ ภาพสวยๆ จาก  http://images.north40commerce.com/TheAncientWeb/pop/9788854401679.jpg 

 

 

    อินเดียยุคพุทธกาล (India in Buaddha's time)
          ในยุคนี้ชนชาวอารยันเริ่มตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงที่ลุ่มน้ำคงคา สิทธุและยมุนา พวกเขาได้ผสมผสานแต่งงานกับชาวมิลักขะเดิม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งโครงสร้างของพระเพณี วัฒนธรรม รูปร่างหน้าตาของผู้คน ศาสนาและวัฒนธรรม ในยุคนี้ศาสนาพราหมณ์ยังเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อประชาชนและผู้ปกครองอย่างสูง โดยมีพระเวท 3 เป็นคัมภีร์หลัก ที่สำคัญ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. การเมืองการปกครอง (Political system)
          ชมพูทวีปยุคพุทธกาลแบ่งแคว้นออกเป็น 16 แคว้นใหญ่ และ 5 แคว้นเล็กโดยมีผู้ปกครองประจำรัฐ อาณาจักรเหล่านี้ปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือระบบที่มีพระราชามีอำนาจเด็ดขาดบ้าง ระบบสามัคคีธรรมคือมีสภาเป็นที่ปรึกษาบ้าง ระบบประชาธิปไตยบ้าง เช่นแคว้นมัลละ และวัชชีแต่ส่วนมากจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีผู้ปกครองแผ่นดินเมื่อก่อนนั้นเรียกว่า ราชาบ้าง มหาราชาบ้าง ในสมัยก่อนพุทธกาล การปกครองยังไม่ได้แบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนจนมาถึงยุคพุทธกาลจึงมีการแบ่งเขตชัดเจน การปกครองโดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนมาถึงยุคพุทธกาลจึงมีการแบ่งเขตชัดเจน การปกครองโดยแบ่งเป็นเมือง ๆ มีพระราชาเป็นผู้ปกครองนี่ได้มีสืบมาจนถึงอินเดียได้รับเอกราช ค.ศ.1947 พ.ศ.2490 เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแล้ว จึงยกเลิกระบบเจ้าปกครองนครเหมือนเดิม สมัยนั้นความสำนึกว่าเป็นชาติอินเดียยังไม่เกิด มีแต่ความรู้สึกว่าตนเป็นคนแคว้นหรือรัฐนั้นเท่านั้น แคว้นใหญ่ 16 แคว้น และเล็ก 5 แคว้น ตามที่ปรากฏในอุบาลี อุโปสถสูตร ติกนิบาตอังคุตตรนิกายมีดังนี้คือ 

 

ที่ 

ชื่อแคว้น 

เมืองหลวง 

ผู้ปกครอง 

ที่ตั้งปัจจุบัน 

 1

 อังคะ(Anga)

 จำปา

พระเจ้าธตรัฏฐะ

ภคัลปุระ รัฐเบงกอล

 2

มคธ(Magadha)

 ราชคฤห์

พระเจ้าพิมพิสาร

รัฐพิหาร

 3

กาสี(Kasi)

พาราณสี

พระเจ้าพรหมทัตต์

รัฐอุตตรประเทศ

 4

โกศล(Kosala)

สาวัตถี

พระเจ้าปเสนทิโกศล

รัฐอุตตรประเทศ

 5

วัชชี(Vajji)

เวสาลี

 คณะเจ้าวัชชีบุตร

รัฐอุตตรประเทศ

 6

มัลละ(Malla)

ปาวา,กุสินารา

คณะเจ้ามัลละกษัตริย์

รัฐอุตตรประเทศ

 7

เจตี(Cheti)

โสตถิวดี

พระเจ้าอุปริจรา

รัฐมัธยมประเทศ

 8

วังสะ(Vamsa)

โกสัมพี

พระเจ้าอุเทน

รัฐอุตตรประเทศ

 9

กุรุ(Guru)

อินทปัตถ์

-

รัฐปัญจาป

 10

ปัญจาละ(Panchala)

กัมปิลละ

-

จังหวัดบเรลลี

 11

มัจฉะ(Maccha)

มัตสยาคร

-

ชัยปูร์ รัฐราชสถาน

 12

สุรเสนะ(Surasena)

มถุรา

-

รัฐอุตตรประเทศ

 13

อัสสกะ(Assaka)

โปตลิ

-

รัฐมหาราษฎร์

 14

อวันตี(Avanti)

อุชเชนี

 พระเจ้าจันทปัชโชติ

รัฐมัธยมประเทศ

 15

คันธาระ(Gandhara)

ตักกศิลา

-

ปากีสถาน

 16

กัมโพชะ(Kamboja)

ทวารกะ

-

ปากีสถาน

 17

สักกะ(Sakka)

กบิลพัสดุ์

พระเจ้าสุทโธทนะ

เนปาล

 18

โกลิยะ(Koliya)

เทวทหะ

ราชวงศ์โกลิยะ

เนปาล

 19

ภัคคะ(Bhagga)

สุสุงมารคิรี

เจ้าภัคคะ

เนปาล

 20

วิเทหะ(Videha)

มิถิลา

-

เมืองชนัคปูร์ เนปาล

21

อังคุตตราป(Anguttarapa)

-

-

ปากีสถาน

 

ภาพจาก http://www.bloggang.com/data/travelaround/picture/1210097990.jpg

 

ชมพูทวีปถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ มัธยมประเทศ หมายถึงส่วนกลาง และปัจจันตประเทศ หมายถึง หมายถึงส่วนรอบนอก หรือชายแดน แผ่นดินที่จัดว่าเป็นมัชฌิมประเทศได้แก่
          ทิศบูรพา(ตะวันออก) สิ้นสุดที่นครมหาศาล
          ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) สิ้นสุดที่แม่น้ำสัลลวตี
          ทิศทักษิณ(ใต้) สิ้นสุดที่เสตกัณณิกนิคม
          ทิศปัจจิม (ตะวันตก) สิ้นสุดที่ถูกคาม
          ทิศอุดร (ทิศเหนือ) สิ้นสุดที่ภูเขาอุสีรธชะ 

แหล่งอ้างอิง http://www.dhammathai.org/buddhism/chapter01_6.php

 

สร้างโดย: 
น.ส.นภัสสชนก เคหะธูป และ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์