สหกรณ์ประมง

  

 

สหกรณ์ประมง

http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/images/apr13_thaiboat.jpg

 

     สหกรณ์ประมงเป็นสหกรณ์ ที่มีรูปแบบคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร แต่ต่างกันที่สมาชิกของสหกรณ์ประมง เป็นผู้ประกอบอาชีพทางด้านเพาะเลี้ยงหรือ จับสัตว์น้ำ เพื่อขายหรือแปรรูปออกขายา ทั้งในด้านน้ำจืด หรือน้ำเค็ม สหกรณ์ประมงจะมีชื่อเรียก ตามกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบอาชีพ เช่น สหกรณ์ประมง สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสหกรณ์ผู้เลี้ยงกบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงหอย และสหกรณ์ปลาสวยงาม รวมทั้งประเทศมีสหกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน 94 สหกรณ์ และ 1 ชุมนุมสหกรณ์ประมง


 

 

http://202.143.163.245/pmp/img/a02.gif

 

       ในรอบปี 2545 สหกรณ์ประมงดำเนินธุรกิจ ตามวัตถูประสงค์ของสหกรณ์ ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานขยายตัวเพื่อมมากขึ้นจากปี2544 ถึงร้อยละ 46.79 ธุรกิจด้านจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีการขนายตัวมากที่สุด ร้อยละ 66.43 ธุรกิจการให้สินเชื่อรองลงมาร้อยละ 30.48ทำให้ในภาพรวมปีปัจจุบันนี้สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิประจำปีขึ้นมา ทดแทนปีที่แล้ว ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวนมาก ผลประโยชน์ต่าง ๆ ตกเป็นของ สมาชิกมากขึ้นแต่ยังไม่เท่ากับของสหกรณ์ประเภทอื่นที่มี ผลประกอบการในรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากสหกรณ์ประมงทั้งระบบ มีจำนวนน้อย และมีทุนดำเนินงานต่ำ การที่จะขยายธุรกิจของสหกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นจึงทำได้ดีไม่เท่าที่ควร

       จากผลการดำเนินงาน ดังกล่าว ทำให้สหกรณ์สามารถขยาย ทุนดำเนินงานของตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2544 ร้อยละ 235.19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากหน่วยงานของรัฐและธนาคารเพื่อการเกษ๖รและสหกรณ์การเกษตรที่ให้การสนับสนุน ทำให้สหกรณ์นำเงินทุนส่วนนี้ไปลงทุน ในด้าน การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและการให้สินเชื่อ แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สหกรณ์เริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นตามมาด้วย และมีแนวโน้มว่าในปี 2546 สหกรณ์ก็จะยังคงสภาพคล่องนี้อยู่จนสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ได้มากกว่าปีปัจจุบัน

http://202.143.163.245/pmp/img/a03.gif

 

       ในรอบปี 2545 สหกรณ์ประเภทประมง มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นระหว่างปีจำนวน 17 สหกรณ์ และจดทะเบียนสหกรณ์ 4 สหกรณ์ คงเหลือสหกรณ์ประมงเมื่อวันสิ้นปี จำนวน 95 สหกรณ์ ในจำนวนนี้ สหกรณ์ได้รับการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินแล้วเสร็จทั้งสิ้น 74 สหกรณ์ ส่วนที่เหลือ 21 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ที่ยังสอบบัญชีไม่เสร็จหรือยังไม่ครบ รอบปีในการดำเนินงานและในระหว่างปี ที่มีสหกรณ์มีจำนวนสมาชิกของสหกรณ์เพิ่มขึ้นด้วยจำนวน 1,766 คน และลากออกไปจากสมาชิกด้วยสาเหตุต่าง ๆ อีก 453 คน คงเหลือสมาชิกเมื่อวันสิ้นปีจำนวน 11,505 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2544 จำนวน 201 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00


แหล่งที่มา: http://203.154.183.18/ewt/cadweb_org/prospectus/prospectus45/pramong/page01.html  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์ และ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์