สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 2  MSHS 002
( Humanities and Social Studies II )
เรื่อง  การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน

  การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โ