ระบบการศึกษาในอิตาลี

http://thainews.prd.go.th/news/pictures/edu1.jpg  

 

“School is open to everyone”

โรงเรียนเปิดให้สำหรับทุกๆ คน คำกล่าวนี้เป็นบทเริ่มต้นของ Article ที่ 34 ของรัฐธรรมนูญอิตาลี ซึ่งมีข้อกำหนดว่าโรงเรียนจะต้องไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเงื่อนไขทางสังคมใดๆ

การศึกษาก่อนวัยเรียน – การศึกษาไม่บังคับ
3 เดือน – 3 ขวบ – ศูนย์รับดูแลเด็กเล็ก เสียค่าเรียน
4 – 5 ขวบ – Nursing School ไม่เสียค่าเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น – การศึกษาภาคบังคับ 8 ปี
6 – 11 ขวบ         - การศึกษาประถมศึกษารวม 5 ปี
12 – 14 ขวบ       - การศึกษามัธยมต้นรวม 3 ปี ได้ประกาศนียบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
15 – 17 ปี          - โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ 3 ปี
15 – 19 ปี          - โรงเรียนมัธยมสายสามัญ 5 ปีได้ 


โครงสร้างของระบบการศึกษาในอิตาลี

ระดับ Pre-higher Education ระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ 6 – 15 ปี

ระดับ Primary (ประถม)
• ชนิดของโรงเรียนที่เปิดสอน Sacuola Elementare
• ใช้เวลาเรียน 5 ปี
• อายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี
• ประกาศนียบัตร หรือ diploma ที่ได้รับ Diploma di Licenza della Scuola Elementare

ระดับ Lower Secondary
• ชนิดของโรงเรียนที่เปิดสอน Scuola Media inferiore
• ใช้เวลาเรียน 3 ปี
• อายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี
• ประกาศนียบัตร หรือ Diploma ที่ได้รับ Diploma di Licenza deller Scuola Media Technical Secondary
• ชนิดของโรงเรียนที่เปิดสอน Istituto Tecnico
• ใช้เวลาเรียน 5 ปี
• อายุระหว่าง 14 ถึง 19 ปี
• ประกาศนียบัตร หรือ Diploma ที่ได้รับ Diploma di Maturit, Diploma di Esame di Stato conclusivo del corso di Liceo classico/Liceo Scientifico (since 1999)

ระดับ Specialized Secondary
• ชนิดของโรงเรียนที่เปิดสอน Liceo Artistico, Istitu8to Magistrale
• ใช้เวลาเรียน 4 ปี
• อายุระหว่าง 14 ถึง 18 ปี
• ประกาศนียบัตร หรือ Diploma ที่ได้รับ Maturit/Artistica, Maturit Magistrale Diploma di Esame di Stato conclusivo del corso di/per……….

ระดับอาชีวศึกษา (Vocational)
• ชนิดของโรงเรียนที่เปิดสอน Istituto Professionale
• ใช้เวลาเรียน 3 ปี
• อายุระหว่าง 14 ถึง 17 ปี
• ประกาศนียบัตรหรือ diploma ที่ได้รับ Diploma di Qualifica

ระดับวิชาชีพ (Professional)
• ชนิดของโรงเรียนที่เปิดสอน Istituto Professionale
• ใช้เวลาเรียน 5 ปี
• อายุระหว่าง 14 ถึง 19 ปี
• ประกาศนียบัตรหรือ diploma ที่ได้รับ Diploma di Maturit/Professionale di/per……../Diploma di Esame di Stato conclusivo dei Coirsi di Istruzione Professionale di/per…….(name of the option within the Istituto Professionale concerned)

ปริญญาในมหาวิทยาลัยในอิตาลี

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งศึกษาอย่างน้อย 12 ปี
• หากศึกษามาน้อยกว่า 12 ปี นักศึกษาจะต้องศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว 1 ปี ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองปีการศึกษา         
◦ ภาคที่ 1 ต้นตุลาคม
◦ ภาคที่ 2 ต้นมีนาคม - มิถุนายน

บางคณะอาจเปิดสอนจากพฤศจิกายน – มิถุนายน
• การศึกษาระดับอุดมศึกษา
• 1st University Level หลักสูตร 3 ปี โดยรับจากผู้มีคุณวุฒิเกรด 13 สำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ Corsi di Diploma Universitario – DU หรือ University Diploma Course หรือ Scuole Dirette a Fini – SDAFAS
• 2nd University level หลักสูตร 4 – 5 ปี รับผู้จบเกรด 13 สำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ Laurea course (Corisi di Laurea – CL) ไม่ใช่สายวิชาชีพ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา 6 ปี แต่ปกติมักจะใช้เวลามากกว่าหลักสูตร 1 - 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับคุณวุฒิ Diploma di Laurea สำหรับบุคคลผู้ได้รับคุณวุฒิเรียก Dottore/Dottoressa นำหน้านามสกุล
• 3rd University Level Dottorato di Riccrca หลักสูตร 2 – 5 ปี โดยรับจากผู้มีคุณวุฒิ Diploma di Laurea หรือเทียบเท่า Research doctorate programmes (DR) หลักสูตร 3 – 4 ปี โดยรับจากผู้มีคุณวุฒิระดับที่ 2  หรือ Laurea

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ความรู้ภาษาอิตาเลียน

      นักศึกษาจะต้องสอบข้อเขียน/หรือสอบปากเปล่า เพื่อวัดความรู้ภาษาอิตาเลียนในเชิงวิชาการ ซึ่งนักศึกษาต้องมีความรู้ในระดับ intermediate หรือ  Linguaviva ระดับ 6 หรือเทียบเท่า

วิชาเฉพาะ 

      นักศึกษาจะต้องสอบวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะที่สมัครเข้าศึกษา คณะที่มีการแข่งขัน เช่น แพทยศาสตร์        สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ นักศึกษาจะต้องสอบวิชาเฉพาะในสาขานั้นๆ ด้วย


การเรียนภาษาอิตาเลียน 

      การเข้าศึกษาในประเทศอิตาลี นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาอิตาเลียนดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาอิตาเลียนทั้งหมด ในเมืองใหญ่มีโรงเรียนภาษาเอกชนซึ่งสอนภาษาอิตาเลียน แต่นักเรียนจะต้องจ่ายค่าเรียนสูงมาก มีสถาบันสอนภาษาอิตาเลียน เรียกว่า “Societa Dante Alighieri” ซึ่งเปิดสอนภาษาอิตาเลียนฟรี เปิดสอนทั้งในอิตาลีและต่างประเทศ บางแห่งสอนฟรี เช่น ในองค์กรศาสนา เช่น Caritas สอนภาษาอิตาเลียนทุกระดับ และแจกอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือให้ฟรีด้วย
หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอิตาเลียน (Language Preparatory Course)
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอิตาเลียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

• ชั่วโมงเรียน : 20 คาบ / สัปดาห์ ( 50 นาทีต่อ 1 คาบ)
• ระดับ  : beginner – advanced
• จำนวนนักเรียน : สูงสุด 12 คน/ชั้นเรียน
• ระยะเวลา : ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
รวมค่าเรียน ประกาศนียบัตร บริการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย จัดหาที่พัก กิจกรรมทางสังคมในโรงเรียน

Academic Preparatory Courses 

      เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอิตาเลียน เพื่อการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในการสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และกฎหมาย

• ชั่วโมงเรียน : 20 คาบ/สัปดาห์ (50 นาทีต่อคาบ)
• ความรู้ภาษาอิตาเลียน : Linguaviva ระดับ 6 หรือเทียบเท่า
• จำนวนนักศึกษา : สูงสุด 15 คน/ห้อง โดยแบ่งห้องเรียนตามสาขาวิชา
• ระยะเวลา : 9 สัปดาห์ วันที่ : 8 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2542
• สถานที่ : Florence
• ค่าเล่าเรียน : 2,500,000 ลีร์ (รวมค่าหนังสือ)
• ที่พัก : นักศึกษาจะมีที่พักตลอดหลักสูตร
• สถานที่ติดต่อ : Universita per Stranieri di Siena, Via Pantaeto, 45 – 53100  Siena (Italia)               
E-mail : info@unitrasi.it Internet: http://www.unistrasi.it


มหาวิทยาลัยในอิตาลี 

      เปิดแก่ทุกคนที่มีประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศอิตาลีจะแตกต่างกับประเทศอื่นๆ คือ ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นในคณะแพทยศาสตร์และศัลยกรรมศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยประมาณ 40 มหาวิทยาลัย และมี 19 คณะ แต่ละคณะจะเปิดสอนในหลายสาขาปริญญา สำหรับรายละเอียดของวิชาที่เปิดสอนโดยตรง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องจ่ายมีจำนวนเล็กน้อย

 

    
 
   
   
 
 

สร้างโดย: 
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์ และ นางสาวสุนีย์ แซ่เล้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์