สพฐ.ประกาศวิธีรับนักเรียนมัธยมปี54

รูปภาพของ ssspoonsak

สพฐ.ประกาศวิธีรับนักเรียนมัธยมปี54

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 10:10 น

            ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554 ว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2554 แล้ว โดยการรับนักเรียนชั้น ม.1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ชั้น ป.6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจำนวนรับนักเรียน ม.1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดจะประกาศรับในปีการศึกษา 2554 เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักการให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน และให้โรงเรียนประกาศชื่อโดยไม่มีการคัดเลือก รวมทั้งให้โรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับสลาก พร้อมสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้ต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการ สพป.และสพม.
   
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่ผู้สมัครเกินจำนวนรับให้ใช้วิธีจับสลาก สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้กำหนดสัดส่วนเป็น 50:50 โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงให้นำสัดส่วนที่เหลือไปรับ นักเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วิธีจับสลาก ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เสนอร้อยละของ การสอบคัดเลือก โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ แต่ทั้งนี้ต้องมี โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอด้วย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ให้รับ นักเรียนทั่วไปโดยการคัดเลือกจากการสอบหรือการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่โรงเรียนกำหนด ในกรณีที่รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รวมอยู่ในการรับนักเรียนทั่วไป แต่ต้อง ไม่เกินร้อยละ 5
   
ส่วนการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเมื่อกลั่นกรองแล้วให้ประกาศรายชื่อนักเรียนด้วย ทั้งนี้การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน กรณีที่มีการสอบคัดเลือกชั้นม.1 ให้โรงเรียนออกข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3-ป.6 ใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยมีความยากง่ายที่เด็กทั่วไปทำได้โดยไม่ต้องกวดวิชา และให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน ทั้งนี้ในการสมัครให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนสำรองไว้ ในกรณีที่พลาดการสอบหรือจับสลากให้กลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อในการจัดสรรโอกาสเข้าเรียน หรือเสนอชื่อให้ สพป. และสพม.จัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่ต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์
   
สำหรับการรับนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย ให้รับนักเรียนที่จบ ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดด้วย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน ให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน หรือ ใช้ผลโอเน็ต ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน และนักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ ได้กำหนดจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องในชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยเสนอ สพป.และสพม.อนุมัติ
   
สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ให้สพป.และสพม.ประกาศรายชื่อโรงเรียนพร้อมสัดส่วนการรับนักเรียน ภายในวันที่ 15 ก.พ. 54 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ม.1 วันที่ 10 มี.ค. 54 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หากมีการสอบคัดเลือก ให้เปิดรับสมัคร วันที่ 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 19 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. ในส่วนของการจับสลาก รับสมัคร 12-16 มี.ค. จับสลากพร้อมประกาศผลและรายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบหรือผลประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด รับสมัคร 1-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 19 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัคร 12-13 มี.ค. คัดเลือก 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ สพป.และสพม.จัดหาที่เรียนให้ รับสมัคร 3-4 เม.ย. ประกาศผล 7 เม.ย. รายงานตัว 8 เม.ย. ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง 16 พ.ค.
    ส่วนชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย นักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิม การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด รายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ในส่วนของการสอบคัดเลือก รับสมัคร 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 20 มี.ค. ประกาศผล 23 มี.ค. รายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. ในส่วนของคะแนนโอเน็ตหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย สอบคัดเลือก รับสมัคร 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 20 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 23 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร 12-13 มี.ค. คัดเลือก 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย.
    “สำหรับเรื่องเด็กฝาก สพฐ.คงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเป็นพิเศษ เพราะนโยบายและแนวปฏิบัติมีความชัดเจนแล้ว โดยกำหนดให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดมาตรการป้องกัน และป้องปรามไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไข พิเศษต้องมีเหตุผลและอธิบายต่อสาธารณชนได้ ทั้งนี้ให้รายงานให้ สพฐ.ทราบภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการรับสมัคร ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ให้เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ พิจารณา ยกเว้นกรณีที่กำหนดให้เป็นอำนาจของ สพฐ.” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=109974

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์