เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุด  Fun  with  Reading
ผู้ศึกษา                   นางวีณา ทวีนันท์   ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านตาด   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
ปีที่พิมพ์               2553
บทคัดย่อ

                                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 )  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุด  Fun  with  Reading  จำนวน  7  เล่ม  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2 )  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุด  Fun  with  Reading 3 ) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness Index)   ของหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุด  Fun  with  Reading 4 ) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด  Fun  with  Reading                                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   จำนวน  24  คน   ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบ้านตาด    อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1                                 ผลการศึกษา  พบว่า 1. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุด  Fun  with  Reading มีประสิทธิภาพ  81.01/83.90  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่กำหนดไว้ 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุ  Fun  with  Reading  พบว่า ก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.25  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  25.17 จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  สรุปได้ว่า  การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                                              3. ค่าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness Index)  ของหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด Fun  with  Reading เท่ากับ 4.       เจตคติของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุด  Fun  with  Reading อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก

สร้างโดย: 
นางวีณา ทวีนันท์
แหล่งที่มา: 
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ชุด Fun with Reading

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์