บทความงานวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สุธา ขวัญพุฒ)

รูปภาพของ phutsadee


                            สรุปบทความงานวิจัย
 
    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทย
     ที่มีการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
      ที่เรียนแบบบูรณาการทักษะกับเรียนแบบร่วมมือ
                             ของสุธา   ขวัญพุฒ
    
 นางผุสดี  จีนสุขรหัสนักศึกษา 5224441818 เลขที่  18                  รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  TL 749  (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้)คณะศึกษาศาสตร์  สาขา  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น 
                                                    คำนำ 
       รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  TL 749 (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้)  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสรุปบทความงานวิจัย  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนแบบบูรณาการทักษะกับเรียนแบบร่วมมือของสุธา   ขวัญพุฒ เพื่อศึกษางานวิจัยไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนในโอกาสต่อไปผู้สรุปงานวิจัยหวังว่าท่านที่สนใจคงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการสรุปงานวิจัยเป็นบทความงานวิจัย  และถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้                                        
                                      
ผุสดี   จีนสุข
                              
      
บทความงานวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
                
ที่เรียนแบบบูรณาการทักษะกับเรียนแบบร่วมมือ
 
                                   
สุธา   ขวัญพุฒ

บทคัดย่อ
               
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบบูรณาการทักษะกับเรียนแบบร่วมมือ  ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง  สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร จำนวน 2  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  70  คน  กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  โดยใช้วิธีจับสลากห้องเรียน  ได้ห้อง  ป.3/2  เป็นกลุ่มทดลองเรียนการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์แบบร่วมมือแบบ 
STAD  และ  ป.3/1  เป็นกลุ่มควบคุมเรียนการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์แบบบูรณาการทักษะ  จากนั้นทำการสุ่มนักเรียนห้องละ  32  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะ  จำนวน  15  แผน  ซึ่งมีค่าคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบระหว่าง  4.66-5.00  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ  STAD  จำนวน  15  แผน  ซึ่งมีค่าคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบระหว่าง  4.66-5.00  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์  ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.25-0.65  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.38-0.75 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 นำผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการันต์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบโดยใช้
t-test
  ผลการวิจัยมีดังนี้               
      
1. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่มีการั