โรงเรียนบ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

 

  • โรงเรียนบ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
    หมู่ที่ 7 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
    โทรศัพท์/โทรสาร 032 234 752
     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี