ประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท E-Learning (อีบุ๊ค)

รูปภาพของ supatkul

          สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท E-Learning ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และของรางวัล

          โดยมีกติกา รายละเอียดดังนี้
1. ผู้สนใจส่งผลงานประกวดในรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาประเภท E- learning ที่มีเนื้อหา 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เลือกทำเนื้อหากลุ่มสาระใดสาระหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น) และ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. E-learning ที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้หลากหลาย เช่น Adobe Captivate , Desktop Author ฯลฯ (ยกเว้นเว็บเพจ เนื่องจากมีการประกวดจัดทำสื่อดิจิทัล ประเภทเว็บเพจอยู่แล้ว) และจะต้องสร้างโดยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งในนามทีม ประกอบด้วยครู 1 คนและเด็กนักเรียน 2 คน แต่ละคนสามารถ เป็นสมาชิกของหลายทีมได้ และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
4. แต่ละทีมต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวด E-learning ก่อน โดยสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำ E-learning โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
6. ลักษณะของชิ้นงาน E-learning ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
     6.1 มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 หน้า (หน้าจอโปรแกรม หากมีแบ่งครึ่งหน้า ซ้าย – ขวา จะไม่นับเป็น 2 หน้า นับแค่ 1 หน้าเท่านั้น)
     6.2 มีปกหน้า และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ TK park และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วม พัฒนาไทย ปรากฎในตำแหน่งที่เหมาะสม 
     6.3 มีคำนำ สารบัญ แบบฝึกหัดก่อนเรียน (ถ้ามี) และหลังเรียน
     6.4 ต้องมีที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 แห่ง (ระบุในอ้างอิง) และเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเองไม่น้อยกว่า 30%
     6.5 มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ ในเวลารวดเร็ว
     6.6 ไม่มีข้อกำหนดในรายละเอียดของสื่อประกวด ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวหนังสือ จำนวนรูปภาพ กราฟิก ลูกเล่น รูปแบบการจัดทำแบบฝึกหัด ฯลฯ ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบได้ อย่างอิสระโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก กรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
7. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานเคยนำไปเผยแพร่ต่อ สาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD เว็บไซต์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ยกเว้นแต่การเป็นสื่อการสอน ในชั้นเรียนเท่านั้น เข้าร่วมประกวดอีก หากกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลในทันที
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ระดับประถม และ ระดับมัธยม ดังนี้
     ระดับประถม
          o รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอบให้โรงเรียน)
             เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
          o รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้โรงเรียน)
             เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
          o รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้โรงเรียน)
            เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
          o รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
             เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
     ระดับมัธยม
          o รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอบให้โรงเรียน)
             เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
          o รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้โรงเรียน)
             เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
          o รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้โรงเรียน)
             เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
          o รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
             เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
10. เกณฑ์การตัดสิน
          o ความสวยงามและความน่าสนใจในการนำเสนอ 40 คะแนน
          o เนื้อหา และ การอ้างอิง 40 คะแนน
          o เทคนิค 20 คะแนน
11. กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน
     o เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน ต.ค. – 30 พ.ย. 2553 โดยให้สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) ส่งมาพร้อมกับผลงานภายหลัง
     o ส่งผลงานเข้าประกวด และใบสมัคร (ตัวจริง) ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. – 31 ธ.ค. 2553 (นับจากตราประทับวันที่จากไปรษณีย์เป็นหลัก) วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/ DVD (ไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) และ ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง 
          มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน E-learning)
          ชั้น 10 ห้อง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     o คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด เดือน ม.ค.2554
     o พิธีมอบรางวัลที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ภายในเดือน ก.พ. 2554
     o สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2642-7031
12. โรงเรียนมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับแก้ผลงาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการพระราชดำริเพื่อการศึกษาหรือโครงการอื่นตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
     o เมื่อตรวจสอบผลงาน และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/DVD และส่งผลงานที่ ปรับปรุงแก้ไข ทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง
          มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน E-learning ฉบับแก้ไข)
          ชั้น 10 ห้อง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     กรุณาส่งกลับมา ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2554

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค
แหล่งที่มา: 
www.inetfoundation.or.th
รูปภาพของ ikoler

รับสอนพิเศษ(เชียงใหม่)~ การเรียนคือ~อนาคต

-ภาษาอังกฤษ

-ภาษาไทย

-สังคม

-วิทยาศาสตร์

ระดันชั้น ประถม-มัธยม เดี่ยว-กลุ่ม

สนใจติดต่อ . ครูเบญ โทร.0831542593

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์