ประโยชน์และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รูปภาพของ sss27687

เกร็ดน่ารู้

ระบบการลงทะเบียนเรียน

           การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า มีวิชาอะไรเปิดสอนบ้าง และการเรียน การสอนเป็นวันอะไรเวลาอะไร วิชานั้นๆมีผู้เรียนกี่คน เต็มจำนวนที่สามารถรับแล้วหรือไม่ ซึ่งจะทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยระบบคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบวิชาที่บันทึกแต่ละวิชาว่าติดขัดข้อกำหนดใดหรือไม่ จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จะทำการพิมพ์รายชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน  พร้อมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาที่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว  ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอจะทำการพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละวิชา  เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนวิชานั้นๆ  ได้ทราบว่าแต่ละวิชามีนักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนบ้าง  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกี่คน  ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีก  เช่น  การจัดข้อสอบ  การจัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเพื่อการกรอกคะแนนและเกรด
  
1.3.2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เริ่มตั้งแต่การทำทะเบียนคนไข้  การรักษาพยาบาลทั่วไป  ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  นอกจากนี้ยังใช้ในห้องทดลอง  การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์  งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี  สามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์  รักษาคนไข้ด้วยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครือข่ายการสื่อสาร  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า  อีเอ็มไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) ถูกนำมาถ่ายภาพสมองมนุษย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติในสมอง เช่น ดูเนื้องอก  พยาธิเลือดออกในสมอง  และต่อมาได้พัฒนาให้ถ่ายภาพหน้าตัดได้ทั่วร่างกาย  เรียกว่า  ซีเอที (CAT - Computerized Axial Tomography scanner : CAT scanner)  ใช้วิธีฉายแสงเป็นจังหวะไปรอบๆร่างกายของมนุษย์  ถ่ายเอกซเรย์และเครื่องรับแสงเอกซะเรย์ที่อยู่ตรงข้ามจะเปลี่ยนแสงเอกซเรย์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเก็บไว่ในจานแม่เหล็ก  จากนั้นจะนำสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้เข้าไปวิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  และแสดงผลลัพธ์เป็นภาพทางจอโทรทัศน์หรือพิมพ์ภาพออกมาทางเครื่องพิมพ์

 

1.3.3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  เทตโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร  นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม  การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทำงานบ้าน  และหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เฃ่น  โรงงานสารเคมี  โรงผลิตและการจ่ายไฟฟ้า  รวมถึงงานที่ต้องทำซ้ำๆ  เช่น  โรงงานประกอบรถยนต์  และโรงงานแบตเตอรี่  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า  การส่งสินค้าตามใบสั่งสินค้า  การควบคุมวัสดุคงคลัง  และการคิดราคาต้นทุนสินค้า

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 161 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • augustamcleod718797
  • derekloane85944457