แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 (ประชาธิปไตย)

รูปภาพของ ppsmoorati

1.ใครมีอำนาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.รัฐบาล     ข.ประชาชน
ค.นายกรัฐมนตรี   ง.พระมหากษัตริย์

2.กฏหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศของไทยคือกฏหมายใด
ก.กฏหมายแพ่ง
ข.กฏหมายอาญา
ค.กฏหมายพาณิชย์
ง.กฏหมายรัฐธรรมนูญ

3.ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ก.อำนาจบริหาร
ข.อำนาจตุลาการ
ค.อำนาจเผด็จการ
ง.อำนาจนิติบัญญัติ

4.ผู้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศคือใคร
ก.ศาล     ข.รัฐบาล
ค.รัฐสภา  ง.ผู้พิพากษา

5.รัฐสภามีหน้าที่ตามข้อใด
ก.ออกกฏหมาย     ข.บริหารประเทศ
ค.พิพากษาคดีความ ง.เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี

6.พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางใด
ก.ศาล        ข.รัฐบาล     ค.รัฐสภา   ง.คณะรัฐมนตรี

7.ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง
ก.ตำบล     ข.จังหวัด      ค.กระทรวง   ง.กรุงเทพมหานคร

8.หน่วยการปกครองย่อยของจังหวัดคือข้อใด
ก.อบจ.       ข. อำเภอ
ค.ตำบล                     ง.หมู่บ้าน

9.หน่วยการปกครองใดไม่จัดอยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก.อบต.        ข.อบจ.
ค.จังหวัด                      ง.เมืองพัทยา

10.หน่วยการปกครองใดจัดรูปแบบบริหารราชการเหมือนกรุงเทพมหานคร
ก.เมืองพัทยา              ข.เทศบาลนคร
ค.องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ง.ถูกทุกข้อ

11.หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดคือข้อใด
ก.ตำบล            ข.หมู่บ้าน       ค.องค์การบริหารส่วนตำบล    ง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

12.ธงชาติไทย จัดเป็นสิ่งใด
ก.ประเพณี        ข.วัฒนธรรม       ค.เอกลักษณ์        ง.ขนบธรรมเนียม

13.เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในบ้านเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในกี่วัน
ก. 7  วัน              ข. 15  วัน
ค. 48  ชั่วโมง       ง.24 ชั่วโมง

14.เมื่อมีการแจ้งเกิดนายทะเบียนจะออกสิ่งใดไว้เป็นหลักฐาน
ก.สูจิบัตร       ข.สูติบัตร      ค.มรณบัตร    ง.ประกาศนียบัตร

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์