การบริหารที่เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมครูและผู้เรียน

รูปภาพของ saowaree

การบริหารที่เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมครูและผู้เรียน
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การบริหารและการจัดการ
                 การบริหารและการจัดการเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนมีระบบต่อเนื่องสอดคล้องกัน การบริหารและการจัดการไม่มีวิธีการที่สำเร็จรูป เนื่องจากการปฏิบัติงานนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งมีความรู้สึก ความต้องการ  ความถนัด ความสามารถที่แตกต่างกัน การบริหารที่สำคัญจึงต้องบริหารคนให้ได้ใจก่อนจึงจะได้งาน การบริหารคนจึงต้องใช้จิตวิทยาและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้มองเห็นคุณค่าเป้าหมายร่วมกัน การจัดองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นรายละเอียดของงาน  และผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนตลอดจนการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    การจัดองค์กรจึงต้องคำนึงถึงภาระงาน จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สำคัญ และตัวของผู้บริหารเองก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความประพฤติ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  การมีวินัย คุณภาพ จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จะส่งเสริมให้ครูมีความศรัทธาในตัวผู้บริหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเทียบเท่า   กับการบริหารจัดการทีเดียว
               ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน   ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสนาด้าน  พระปริยัติธรรม ซึ่งการบริหารงานการศึกษาที่มีหลักสูตรหลายหลักสูตรมีโครงสร้างแต่ละสูตร  แตกต่างกัน และผู้เรียนมีความแตกต่างกัน  ระหว่างวัยตามระดับการศึกษา มีความสลับซับซ้อนในบริบทที่แตกต่างกันในการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ข้าพเจ้าจึงได้ใช้หลักการบริหารและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน โดยใช้หลักการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและกระบวนการประชาธิปไตย เรียกว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร   มีผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนงานหลักด้านคุณภาพ การศึกษา หัวหน้างาน ๖ งาน ซึ่งประกอบด้วยงานวิชาการ  งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน  หัวหน้าช่วงชั้น ๔ ช่วงชั้นและครูอาวุโสที่เป็นที่รักเคารพของครูในโรงเรียน ๒ ท่าน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานโรงเรียน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรึกษาหารือ แนะแนวทางในการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุม นำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  ช่วงชั้น ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส หรืองานอื่น ๆ ซึ่งกำหนดประชุมอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง หรือในกรณีที่มีเหตุเร่งด่วน  นอกจากนี้ได้กระจายอำนาจการบริหารไปสู่ช่วงชั้น ในแต่ละช่วงชั้น   นำนโยบายไปปฏิบัติ เหมือนโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  ทุกปีผู้บริหารจะดำเนินการทำคู่มือปฏิบัติงานให้ครูคนละเล่มและมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน  เน้นการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานทุกเรื่องต้องรายงานผล  ร่วมประเมินผลทุกครั้ง เป็นผลให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ  การกำกับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของครูแต่ละฝ่าย งาน และช่วงชั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว สามารถตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ลดปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง จากร้อยละ  ๑๑  เหลือเพียง ร้อยละ   ๓   มีการจองเข้าเรียน โรงเรียนมีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในทุกระดับ ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม โรงเรียนไม่สามารถรับนักเรียนได้ทั้งหมด   เพราะจำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอ  เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
              นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา โดยจัดให้มี “ผู้ปกครองเครือข่าย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองเครือข่ายได้ช่วยเหลือกำกับดูแลนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนควบคู่ไปกับครูมาช่วยงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน มาทำหน้าที่เป็นครูในบางครั้งช่วยตักอาหาร ดูแลนักเรียนข้ามถนน ฯลฯ ในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนาสามปี  แผนปฏิบัติประจำปี ฯลฯ จากการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทิดไท้องค์ราชัน ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒ ปี ติดกัน
             สำหรับโครงการหรือกิจกรรมของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลส่งเสริม การทำงานของครู เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียน ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔   และมาตรฐานที่ ๕ ของสมศ.

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ได้บริหารยุทธศาสตร์ เป็น ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โรงเรียนน่าอยู่
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ครู นักเรียนมีมาตรฐาน
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประสานชุมชน
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           ในการจัดการได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ด้าน โดยเน้นโครงการ กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โครงการที่จัดทำมีดังต่อไปนี้
     ๑. โครงการนิเทศการสอน  ผู้บริหารนิเทศ เพื่อนนิเทศเพื่อน ฯลฯ
     ๒. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรอย่างน้อย  คนละ ๒ ครั้ง ต่อปี ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ โรงเรียนจัดเอง และส่งสมทบอบรมกับหน่วยงานอื่น ๆ
    ๓. โครงการสวัสดิการ ช่วยลดปัญหาด้านการเงินแก่คณะครูในโรงเรียนตามภาระความจำเป็นโดยไม่มีดอกเบี้ย
    ๔. โครงการธารน้ำใจ เป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยนักเรียน ผู้ปกครอง ในกรณีที่เจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล หรือถึงแก่กรรม
    ๕. โครงการพัฒนาศึกษาดูงาน  หาครูและนักเรียน มีการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง
    ๖. โครงการประกวดครูดีเด่น ตามสาระการเรียนรู้ ครูดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ของคุรุสภา พนักงานจ้างดีเด่น
    ๗. โครงการเพชรประจำเดือน นักเรียนคนเก่งประจำเดือนและนักเรียนที่มีความประพฤติดี  มีคุณภาพ ห้องเรียนละ ๒ คน ประเภทละ ๑ คน
   ๘. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล (ปฐมวัย)  ชั้นมัธยมศึกษา
   ๙. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
   ๑๐.  โครงการวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนมีผลงานวิจัย
   ๑๑. โครงการระบบดูแลนักเรียน
   ๑๒. โครงการจัดทำแฟ้มพัฒนางานครู – นักเรียน
   ๑๓. โครงการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
   ๑๔. โครงการนักเรียนคนเก่ง
   ๑๕. โครงการสอนซ่อมเสริม
   ๑๖. โครงการวันบัณฑิตน้อย
   ๑๗. โครงการเด็กดี V – Star
   ๑๘. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
   ๑๙. โครงการเกราะป้องกันยาเสพติด
   ๒๐. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ๒๑. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชุมผู้ปกครอง
   ๒๒. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ,ไทย,คณิต
   ๒๓. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
   ๒๔. โครงการสมานฉันท์ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม
   ๒๕. โครงการสารวัตรนักเรียน
   ๒๖. โครงการสภานักเรียน
   ๒๗. โครงการเกษตรธรรมชาติ
   ๒๘. โครงการอาหารเช้า
   ๒๙. โครงการส่งเสริมสุขภาพ – แปรงฟันหลังอาหาร ช่วยเหลือนักเรียนทุพโภชนาการ
   ๓๐. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
   ๓๑. โครงการวันสำคัญต่าง ๆ
   ๓๒. โครงการอนุบาลสร้างสรรค์
   ๓๓. โครงการวันวิทยาศาสตร์
   ๓๔. โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น
 ประเภทกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ได้ดำเนินการดังนี้
      - กิจกรรม KM ทุกช่วงชั้น สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
      - กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
      - กิจกรรมการเล่านิทาน
      - กิจกรรมการประกวดเรียงความ
      - กิจกรรมประกวดยอดนักพูด
      - กิจกรรมอบรมพิธีกรน้อย
      - กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก
      - กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
      - กิจกรรมทำปุ๋ยอีเอ็ม
      - กิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมวงโยธวาทิต ซึ่งวงโยธวาฑิตของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) มีโอกาสได้บรรเลงรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกปี
    ๓๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
    ๓๖. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
    ๓๗.  โครงการห้องสมุดมีชีวิต
    ๓๘. โครงการข่าวและเหตุการณ์
    ๓๙. โครงการ English Program
            ทุกโครงการและกิจกรรมโรงเรียนได้ดำเนินการมาแล้วและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๔ และมาตรฐานที่ ๕ ของ สมศ. ด้วย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์