อาเซียน [ฟิลิปปินส์]

รูปภาพของ pnp34358

อาเซียน : ASEAN (Association of South East Asia Nations)

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือน ก.ค. ปี 2504 โดยประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมมือจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South east Asia เพื่อที่จะร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้ 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากความผันแปรทางการเมืองระหว่างอินโอนีเซียกับมาเลเซีย จนกระทั่งมีการฟื้นฟูสัมพันธภาพ จึงมีการมองสู่ทางที่จะจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภาคนี้ ดังนั้น สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย และได้ทำการลงนามปฎิญญากันที่กรุงเทพ ฯ ปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้น คือ บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยประเทศอาเซียนได้ตกลงที่จะลด

อากรขาเข้าทางการค้าเป็นพิเศษสำหรับสินค้าในกลุ่มมิอาเซียน มีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวสำหรับสินค้าบางชนิดระหว่างกัน ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าอาเซียนในการจัดซื้อของหน่วยงานและองค์กรของรัฐ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การซื้อขายสินค้าอาเซียน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น ส่วนสำนักงาน

อาเซียน หรือที่เรียกกันว่า สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของกลุ่มอาเซียน ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย


 
 
http://www.google.co.th/imgres
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
 


ธงชาติฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม


ธงชาติฟิลิปปินส์แบบปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2489 เมื่อเป็นอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา แต่การประกาศใช้ธงมีมาตั้งแต่เมื่อเป็นอิสรภาพจากสเปนใน พ.ศ. 2441 แต่ถูกอเมริกาเข้ายึดครองเกือบทันที ธงที่ประกาศใช้ปี พ.ศ. 2441 ได้ใช้เป็นธงชาติเมื่อ พ.ศ. 2450 และอีกช่วงคือ พ.ศ. 2464 จนถึงสมัยญี่ปุ่นยึดประเทศในปี พ.ศ. 2484 


ตราแผ่นดินฟิลิปปินส์ 


ตราแผ่นดินของฟิลิปปินส์ (Coat of Arms of the Philippines)มีลักษณะเป็นพระอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกซึ่งแสดงถึงจังหวัดทั้งแปด (บาตันกัส บูลาจัน กาวิเต มะนิลา ลากูนา นูเอวา เอจิยา ปัมปางาและตาร์ลัก) ซึ่งอยู่ภายใต้กฏอัยการศึกระหว่างการปฏิวัติฟิลิปปินส์ และดาวห้าแฉกสามดวงแสดงถึงเขตทางภูมิศาสตร์หลักสามแห่งคือลูซอน วิซายา และ มินดาเนา พื้นสีน้ำเงินทางด้านซ้ายมีนกอินทรีของสหรัฐอเมริกา และพื้นสีแดงทางด้านขวามีสิงโตของสเปน ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ในการเป็นอาณานิคม การออกแบบนี้คล้ายกับการออกแบบโดยเครือจักรภพแห่งฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2483

ที่มา http://wapedia.mobi/th


ที่มา http://www.boi.go.th/thai/asean/Philippines/capt1_n.html

แม้ฟิลิปปินส์จะประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ถึง 7,107 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่จริงเพียงประมาณ 2,000 เกาะเท่านั้น ที่เหลือเป็นเกาะภูเขาไฟและเกาะขนาดเล็ก ซึ่งบางแห่งจะจมอยู่ใต้ทะเลขณะที่น้ำขึ้นสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีเกาะที่ยังไม่ได้สำรวจและไม่มีชื่อเรียกอีกกว่า 2,500 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเล การเดินทางระหว่างเกาะจึงใช้เครื่องบินเป็นหลัก  

มะนิลา (Manila หรือ Maynila ไมนิลา ในภาษาตากาล็อก) เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลูซอนซึ่งเป้นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ บางส่วนของเมืองมีความยากจน อย่างไรก็ดี มะนิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสหากรรมของประเทศ มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เขต เมโทรมะนิลา (Metro Manila) เป็นมหานครที่ใหญ่กว่า ประกอบด้วยเมืองและเทศบาล 17 แห่ง เฉพาะเมืองมะนิลาเองเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เมืองเดียวที่มีประชากรมากกว่าคือเมืองเคซอนซิตี (Quezon City) ชานเมืองและอดีตเมืองหลวง มะนิลาตั้งอยูที่ 14°35' เหนือ 121°0' ตะวันออก

ที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/มะนิลา


เพลงชาติฟิลิปปินส์มีชื่อว่า ลูปังฮินิรัง (Lupang Hinirang)ทำนองประพันธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441/ค.ศ.1898 โดย จูเลียน เฟลิเป (Julian Felipe) ส่วนเนื้อร้องนั้นปรับมาจากบทกวีภาษาสเปนชื่อ "ฟิลิปปินัส" (Filipinas) ของกวีและทหารหนุ่มชื่อ โฆเซ ปาลมา (Jose Palma) ซึ่งแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442/ค.ศ.1899 เดิมทีแล้วเพลงลูปังฮินิรังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้ในฐานะเพลงชาติในช่วงที่ฟิลิปปินส์เป็นอิสระจากสเปนในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่มีเนื้อร้อง ต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองฟิลิปปินส์ต่อจากสเปน รัฐบาลอาณานิคมของสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายเรื่องธงสั่งห้ามบรรเลงเพลงนี้ กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2461/ค.ศ.1918 กฎหมายดังกล่าวจึงถูกยกเลิก เพลงนี้จึงได้รับการแปลเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับรองจากกฎหมายให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการในชื่อ "Philippine Hymn" (เพลงสรรเสริญฟิลิปปินส์) ต่อมาเนื้อเพลงลูปังหิรินังก็ได้รับการแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาฟิลิปิโนในปี พ.ศ. 2491/ค.ศ.1948 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2505/ค.ศ.1962 เนื้อร้องดังกล่าวนี้คือเนื้อร้องของเพลงชาติฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนี้เอง  

ฟังเพลง

V

V

V

http://www.youtube.com/watch?v=e2rmJgOkn_Y


 จูเลียน ครูซ บาลมาเซดา อิลเดอฟองโซ ซานโตส และฟรานซิสโก คาบาลโล นักประพันธ์ดนตรีชาวฟิลิปปินส์ชื่อ เฟลิปเป ปาดิลลา เดอ เลออน เป็นผู้เรียงเรียงให้เข้ากับทำนองเพลง

ภาษาฟิลิปิโน ภาษาสเปน (บทกวีต้นฉบับ) คำแปล ภาษาอังกฤษ (ไม่เป็นทางการ)

Bayang Magiliw Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
'Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula at awit
Sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y 'di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya, na 'pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa 'yo.

Tierra adorada Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
en ti latiendo está.

¡Tierra de amores! Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras, En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.

Tierra de dichas, del sol y de amores, En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

Beloved Country, Pearl of the Orient,
The heart's fervor
In your heart is ever alive.

Chosen land, You are the cradle of the brave.
To the conquerors
You shall never surrender.

Through the seas and mountains, Through the air and your azure skies,
There is splendor in the poem
And song for dear freedom.

The sparkle of your flag Is shining victory.
Its stars and sun
Forever will never dim.

Land of the morning, of glory, of our affection, Life is heaven in your arms;
When someone oppresses you, it is our pleasure


To die for you. 

คำแปล 


แผ่นดินที่รักยิ่ง ไข่มุกแดนบูรพา
ศรัทธาอันเปี่ยมล้นของหัวใจ
ในใจเธอยังคงอยู่เสมอ

แผ่นดินที่ถูกเลือกสรรเอย เธอคือถิ่นกำเนิดของผู้กล้า
แด่เหล่าผู้พิชิต
เธอจะต้องไม่ยอมพ่ายผู้ใด

ทั่วทั้งท้องทะเลและขุนเขา ทั่วทั้งในอากาศและฟ้าครามของเธอ
มีความงดงามในบทกวี
และบทเพลงแด่เสรีภาพที่รักยิ่ง

ประกายแห่งธงของเธอ ส่องสว่างซึ่งชัยชนะ
ดวงดาราและตะวันในธง
จะมิอับแสงลงตลอดกาล

แดงแห่งรุ่งอรุณ เกียรติศักดิ์ และความรักใคร่ของเราเอย ชีวิตคือสวรรค์ในอ้อมแขนเธอ
ยามเมื่อใครมาย่ำยี เรายินดี


ยอมตายเพื่อเธอ 

ที่มา http://wapedia.mobi/th/ลูปังฮินิรัง

ภาษา

มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษป็นภาษาทางการ

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ

โดยฟิลิปปินส์นั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษา ตากาล็อก

หมายเหตุ: จากการพูดคุยกับชาวฟิลิปปินส์ (รวมถึงนั่งดูรายการทีวีและฟังจากสถานีวิทยุ) ทราบว่า ปัจจุบัน ชาวฟิลิปปินส์ มีการใช้ภาษาที่เรียกว่า ทากรีส (Tagalog + English) คือพูดตากาล็อกคำอังกฤษคำ ผสมกันไปในประโยคสนทนา แต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ของประชาชน แม้แต่ในรายการทีวีและรายการวิทยุ 


ศาสนา

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก (ดูเพิ่มได้ใน พุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์)

ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศฟิลิปปินส์


มะนิลาเป็นเมืองหลวงของฟิลิปปินส์. เมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลาและเกาะ Luzon. เว้าสร้างขึ้นในสถานที่นี้ดีธรรมชาติพอร์ต. ที่ปัจจุบันเมืองยืนก่อนที่จะมาถึงของยุโรปในฟิลิปปินส์แรง. ความแข็งแรงของเผ่าพื้นเมืองตั้งตากาล็อกและแรงที่เรียก Maynila. ใน 1571 ที่ Spaniards ชนะสงครามมะนิลาและเมืองที่เป็นผู้ดูแลระบบศูนย์กลางของฟิลิปปินส์. ตั้งแต่ 1762-1764 คือมะนิลาในมือของอังกฤษ. ใน 1898 เป็นชาติขบถกับสเปนและประกาศเอกราชจากสเปน. เมื่อสิ้นสุดการมะนิลาในสละ 1898 คือสหรัฐอเมริกาทัพ. ใน 1899 เมื่อเรา-ฟิลิปปินส์สงคราม. ใน 1902 ฟิลิปปินส์เป็นอเมริกัน colonies จาก 1934 และรัฐที่เกี่ยวข้อง. ในช่วงที่ 2 สงครามโลกครั้งที่สอง, มะนิลาเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น. ใน 1946 ที่มะนิลาจะกลายเป็นเมืองหลวงของอิสระฟิลิปปินส์. ในมะนิลาคุณจะพบสถานที่น่าสนใจมากมายและประวัติศาสตร์ monuments. มะนิลาผ่านแม่น้ำ Pasig ซึ่ง divides เมืองเข้าสองส่วน. ข้ามแม่น้ำถูกสร้างสะพานหินห้า Ayla, Del หัน, เสื้อกางเกงรูปแขนขา, Makartur และ Quezon. ที่ด้านซ้ายของแม่น้ำธนาคารดองเป็นป้อมปราการที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใหญ่ซันติอาโกสเปน

ที่มา http://th.tixik.com/manila-2354609.htm

สกุลเงิน : ฟิลิปปินส์ เปโซ (Philippine peso : PHP)  

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศฟิลิปปินส์

อาหารที่นิยม ได้แก่ปลาเผาสอดไส้ 


 

 Sampaguita Jasmine 


 เครื่องแต่งกาย


 

 

 

รูปภาพของ pnp32086

งานสวยแล๊วน๊ะค๊ะ เนื้อหาเย๊อะดีๆ

รูปภาพของ pnp34321

ฟิลิปปินส์ยอมตายเพื่อเธอด้วย

 

โฮ้ๆๆๆๆๆๆๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์