อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ PSK2502

                 

                                   CD-ROM                                       การทำงานของเครื่องซีดีรอม
เครื่องซีดีรอมมีส่วนประกอบภายในที่ทำหน้าที่ดังนี้
1.
ตัวกำเนิดเลเซอร์ เป็นแหล่งกำเนิดความเข้มต่ำและส่งไปยังกระจกสะท้อนเลเซอร์
2.
เซอร์โวมอเตอร์ ทำหน้าที่ปรับให้เลเซอร์ตกลงแทร็กที่ต้องการด้วยการรับคำสั่งจากไมโครโปรเซสเซอร์ และมีหน้าที่ปรับมุมของกระจกสะท้อนเลเซอร์ด้วย
3.
เมื่อเลเซอร์กระทบดิสก์ จะมีการหักเหไปยังเลนส์ที่อยู่ด้านใต้ของดิสก์จากนั้นสะท้อนไปยังเครื่องแยกลำแสง
4.
เครื่องแยกแสงจะส่งเลเซอร์ไปยังอีกเลนส์หนึ่ง
5.
เลนส์อันสุดท้ายจะส่งเลเซอร์ไปยังเครื่องตรวจจับแสงที่เปลี่ยนคลื่นแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
6.
ไมโครโปรเซสเซอร์จะแผลงสัญญาณที่ได้รับและส่งเป็นข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

ความจุข้อมูลของCD-ROM

ความหมายถึงความจุของแผ่นซีดี 12cm มาตรฐานในเมกะไบต์ข้อมูลผู้ใช้ Currently, there are CD-ROM media that can hold 74 or 80 minutes of data (80 min. is the maximum designed capacity). ปัจจุบันมีสื่อซีดีรอมที่สามารถถือ 74 หรือ 80 นาทีข้อมูล (80 min . เป็นความจุสูงสุดออกแบบ) Originally, the maximum was only 74 minutes (of 640 MB of data), which is approximately the length of Beethoven's Ninth Symphony. เดิมสูงสุดเพียง 74 นาที (จาก 640 MB ของข้อมูล) ซึ่งเป็นประมาณความยาวของ Beethoven 's Symphony ไนท์ The user data capacity of the CD-ROM is the number of user bytes per sector, times 75 sectors (user data) per second, times the total time recorded in the disc. ผู้ใช้ข้อมูลความจุของซีดีรอมคือจำนวนไบต์ต่อผู้ใช้ภาคเวลา 75 ภาค (ข้อมูลผู้ใช้) ต่อวินาทีครั้งที่เวลาทั้งหมดที่บันทึกในแผ่นดิสก์ Furthermore, the total, in Megabytes, will depend on the definition of Megabyte (2 ^20, or Million bytes). นอกจากทั้งหมดในเมกะไบต์, จะขึ้นอยู่กับนิยามของเมกะไบต์ (2 ^ 20 หรือ bytes Million) Therefore, for a 60 min. ดังนั้นสำหรับ 60 นาที CD-ROM, we arrive to the figure of true 527 Megabytes. CD - ROM เราถึงตัวเลขของจริง 527 เมกะไบต์ Obviously, this figure will be much higher for a 80-minute CD-ROM. แน่นอนว่าตัวเลขนี้จะสูงมากสำหรับ ROM 80 นาที CD - Moreover, with multimedia CD-ROMs, capacities have the ability to record in “Mode 2”, which allows more space for user data (2336 bytes/sector). นอกจากนี้ยังมีมัลติมีเดียซีดีรอม, ความสามารถมีความสามารถในการบันทึกใน"Mode 2"ซึ่งช่วยให้พื้นที่มากสำหรับข้อมูลผู้ใช้ (2336 bytes / ภาค) It is therefore possible to produce a 74- minute disc, in Mode 2, with about 741 true Megabytes of user data in it--within the I