ห้องเรียนครูปราโมทย์ สัจจา โรงเรียนนนทรีวิทยา

รูปภาพของ nsspramote

สาระประวัติศาสตร์ ส32102ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สอนโดยคุณครูปราโมทย์  สัจจา นักเรียนที่ไม่ผ่านคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553   NEW!!!!!!

 LaughingLaughingCoolLaughingLaughing

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  NEW!!!!!!

********

รูปภาพของ nss40087

ครูครับบบบ

ตรวจงานให้ผมหน่อยนะครับ

ห้อง 5/8 เลขที่ 13 ครับบ

รูปภาพของ nss37637

อยากจะถามครูว่าสมุดที่ต้องสรุป 5 รัชกาลกำหนดส่งวันไหนครับครู

รูปภาพของ ns37880

อาจารย์ งาน เสร็ด เรียบ 100 แล้ว ค่ะ

โล่ง อก สบาย ใจ จัง

 สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ

^_______^

รูปภาพของ ns40082

จารย์ คับ ผมส่งหมดเเล้วนะภาคเรียนที่2 อ่ะ

 

 รับ รอง เทอมนี้ ผม ไม่ ตก ของอาจารย์ชัว

รูปภาพของ nss37937

อาจารย์ งานเสร็จหมดแร้วนะค่ะ

 

 ปิยวรรณ เสือแพร 5/2 เลขที่ 32 ค่ะ

รูปภาพของ nss37937

อาจารย์ งานเสร็จหมดแร้วนะค่ะ

 

 ปิยวรรณ เสือแพร 5/2 เลขที่ 32 ค่ะ

รูปภาพของ nss37723

1. นักเรียนคิดว่า"กษัตริย์"ทรงมีความทุกข์หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ  มีความทุกข์ครับ เพราะ พระองค์ทรงส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ พระมหากษัตริย์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย แล้วต้องมาแก้ปัญหาที่คนทุกคนทำเอาไว้ ต้องมาแก้ปัญหาของฝ่ายที่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย

 2. สถานภาพของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะอย่างไร

 ตอบ    สังคมไทยยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมือง เป็นสัญลักษณ์ของชาติ ทรงได้รับการเชิดชูจากสังคมไทย ดังนี้
         
1. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงทำให้เกิดความสำนึกในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ทุกสถาบันมีจุดรวมจากแหล่งเดียวกัน แม้จะมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ก็มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่ชนเหล่านั้น ทรงรักใคร่ห่วงใยประชาชน ทรงมีเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงใด เพื่อทรงทราบถึงทุกข์สุขของประชาชน ประชาชนก็มีความผูกกันกับพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้ง แน่นแฟ้น มั่นคง จนยากที่จะทำให้สั่นคลอนหรือแตกแยกได้
          2. ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของชาติ พระมหากษัตรีย์ทรงเป็นประมุขของชาติไทยสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายตั้งแต่อาณาจักรไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่ยุคสมัยก็ตาม ทำให้ระบบการเมืองและชาติไทยมีความสมานฉันท์และต่อเนื่องตลอดเวลา
          3. ทรงเป็นพลังในการสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาของแหล่งเกียรติยศทั้งปวง ก่อให้เกิดความภาคภูมิ ปิติยินดี และเกิดกำลังใจในหมู่ประชาชนทั่วไปที่จะรักษาคุณงามความดีและพยายามกระทำความดี เพื่อให้พระมหากษัตริย์สบายพระทัย
         
4. ทรงมีส่วนสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงขึ้นครองราชย์ด้วยความเห็นชอบยอมรับของประชาชน และทรงใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองเป็นสำคัญ ซึ่งอาจต่างจาก
ประมุขของประเทศอื่นที่ขึ้นดำรงตำแหน่งโดยการเลือกตั้ง จึงต้องยึดนโยบายของกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเป็นหลัก
          5. ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกลไกสำคัญในการยับยั้งและแก้ไขวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงภายในประเทศได้ ในบางครั้งประเทศไทยเกิดการขัดแย้งกันเองตามระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ ก็สามารถยุติได้ด้วยพระบารมีของพระองค์ เช่น เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยเมืองเดือนตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 เป็นต้น
          6. ทรงส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ พระมหากษัตริย์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งประชาชน รัฐบาล หน่วยราชการ กองทัพ นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน หรือกลุ่มต่าง ๆ แม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยในประเทศ เช่น ชาวไทยภูเขา ชาวไทยมุสลิม เป็นต้น ทำให้ทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นและมีความพรักพร้อมที่จะรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติไว้
         
7. ทรงมีส่วนเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้ทรงดำเนินวิเทโศบายได้อย่างดีจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ โดยเฉพาะสมัยการล่าเมืองขึ้นของชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจในยุโรป สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ก็ทรงดำเนินการให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่าง ๆ กับประเทศไทย โดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 31 ประเทศ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศดำเนินไปได้อย่างสะดวกและราบรื่น
         
8. ทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาและปฏิรูปด้านต่าง ๆ การพัฒนาและการปฏิรูปที่สำคัญ ๆ ของชาติส่วนใหญ่ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งกระทรวงต่าง ๆ ทรงส่งเสริมการศึกษาและเลิกทาส กระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันได้ทรงเกื้อหนุนวิทยาการสาขาต่าง ๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ทรงริเริ่มกิจการอันเป็นการแก้ปัญหาหลัก ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ผ่านโครงการ
พระราชดำริ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ชาวนา ชาวไร่ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการสหกรณ์ โครงการพัฒนาชาวเขา และการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้น
         
9. ทรงมีส่วนเกื้อหนุนระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง เพราะการที่ประชาชนเกิดความจงรักภักดีและเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้ประชาชน
เกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นระบอบการปกครองที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของประชนนั่นเอง

 3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริที่ส่งเสริมและเกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของกษัตริย์อย่างไร ตอบ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ และการอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย ต้องประสบปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ และ ต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งพาผู้อื่น และ พัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า มันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้ เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ 1.      การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค 2.     ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง ผลที่เกิดขึ้นคือ

  • เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ซึ่งขนาดของประชากรที่ได้สัดส่วน
  • ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  • รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก

ดี ที่มา http://www.chaoprayanews.com http://power.manager.co.th/25-37.html http://th.wikipedia.org/wiki

รูปภาพของ nss37761

เสร็จหมดแล้วคะ อาจารย์

 อย่าลืมตรวจนะคะ

(^_^) ------------ (^_^)

 

รูปภาพของ nss37761

อาจารย์ หนูสมัครใหม่อันเก่าจำรหัสผ่านไม่ได้คะ

อิอิ

สุพัตรา สนามทอง เลขที่ 18 5/2

รูปภาพของ nss38090

เสร็จแล้วครับ อ.ปราโมทย์ ! ;D

รูปภาพของ nss37924

ทำงานอีกแล้วนะ

รูปภาพของ nsspramote

พยายามเข้านะครับ....ดีใจด้วยนะครับที่ทำสำเร็จ

รูปภาพของ nss37496

อาจารย์ครับ ผมส่งงานไปแล้วนะครับ

แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ก็ให้บอกัน นะครับ

   วรวิทย์ ชานุวัตร 5/8

รูปภาพของ nsspramote

แล้วจะตรวจดูให้นะครับ

รูปภาพของ nss 37462

ครูครับของ ม.5เทอม 2 เมื่อไหรจะมาครับ

รูปภาพของ ns39060

อาจารย์ของเทอม 2 เริ่มรึยางคับ ม่ายเห็นมีให้ทำเลย

รูปภาพของ nsspramote

รอกอนนะครับพลเมษครูยังไม่ว่างเลยตอนนี้ทำงานอื่นอยู่มีงานนิดหน่อย

รูปภาพของ ns39060

อ่า ม่ายเป็นรายคับ ผมม่ายรีบ อาจารย์ทำงานเยอะ สู้ๆนะคับ

fighting!!!

รูปภาพของ nss 37462

เมื่อวานผมเข้าเว็บอาจารย์ไม่ได้  ทั้งวันเลย ผมเลยมาทำวันนี้  อาจารย์ผมส่งครบแล้วนะครับ

รูปภาพของ ns40082

จารย์ผม ส่ง หมด เเล้ว นะ

 

 

ผมตกวิชา จารย์ ป่าว เนี่ย

รูปภาพของ nsspramote

ไม่น่าตกนะครับวุฒิกร..ถ้าตอบถูกหมดครบหมดตามกติกา..เราน่าจะได้ 78 คะแนน.3.5..ครับ

รูปภาพของ nss40118

อาจารย์คะ มารายงานตัวค่ะ

นางสาว รัชนีกร สารศิริ ม.5/5 เลขที่ 38

ส่งหมดแล้วนะคะอาจารย์  :)

 

รูปภาพของ nsspramote

ดีใจด้วยนะจ๊ะ

รูปภาพของ nss37937

ส่ง หมด  แร้ว น๊ ค๊ ครู

 

 

น.ส.ปิยวรรณ  เสือแพร  ค๊ ^^

รูปภาพของ nsspramote

อืมมจ้องอย่างกะเสือเลยเนอะ

รูปภาพของ ns39060

อาจารย์ข้อสอบอย่ายกเกินนะ ผมทำม่ายด้าย^^

รูปภาพของ nsspramote

ถ้าส่งงานแล้วอ่านในสิ่งที่ทำคิดว่าไม่ยากอะไรเลย

รูปภาพของ nsspramote

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ

1. นักเรียนต้องมีรูปตัวเอง

2. ชื่อต้องเป็น nssตามด้วยเลขประจำตัว เช่น nss12345 หรือ nss.12345 หรือ nss 12345 nssnonsi12345

3. ภาพตามหัวข้อที่กำหนด จึงจะได้ 5 คะแนน

 

โชคดีในการสอบทุกคนครับ

รูปภาพของ suangsuda40107

อาจาร์ย ส่งครบละนะ

 น.ส. สรวงสุดา สุโพธิ์ ม 5/2 เลขที่ 44 ค่ะ

ส่งอยู่ไหน ห้อง 5/2 อย่าลืมไปดูนะค่ะ

 

 

รูปภาพของ nss 37940

 

 พรุ่งนี้จะสอบแล้วววววววววว  กลัวทำข้อสอบไม่ได้จังเลย

อ่านเยอะมากกกกกกกกกกกกกกก  แต่ก็มิได้เข้าสมองน้อยๆนี้เลย

เซ็งจ้า    Yell

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์