แบบประวัติผลงานครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

แบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4

***********************************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

1. ชื่อ นายสุริยา นามสกุล บุดดี

2. เกิดวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2522 อายุ 31 ปี 3 เดือน

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย

4. ตำแหน่งปัจจุบัน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ คศ.1

5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ 1 บ้านหล่ายงาว

ตำบล หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310

โทรศัพท์ 053-608130-1

6. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 บ้านม่วง

ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310

โทรศัพท์ 087-1800453

ตอนที่ 2 เหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ . ครูดีในดวงใจ

เหตุผลที่แสดงถึง เป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทรา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

1. เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท ความรู้ให้แก่ศิษย์ สร้างเสริมความรู้ ทักษะนิสัย และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

2. ไม่ผิดวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้รักเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ ให้การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า โดยไม่ลำเอียง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. เป็นผู้ประพฤติตนเป็นผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเป็นหัวหน้างานและผู้นำทางด้านวิชาการโดยเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการจัดการเรียนการสอนแก่เพื่อนร่วมงาน

4. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

5. ได้ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 โดยประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

6. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตานก๋วยสลาก เทสกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประเพณี สืบชะตาแม่น้ำงาว ฯลฯ

7. มีการพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจริยธรรมจรรยาบรรณครู มี มานะอดทน ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่เกิดผลเสียหายต่อนักเรียนและโรงเรียน

เหตุผลที่แสดงถึง มีความมุ่งมั่น การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวมและร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน

1. มีการพัฒนาตนเองโดยการไปศึกษาต่อปริญญาโท 2 ใบ คือ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. เข้ารับการอบรมทางด้านการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่นการอบรม ETV การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดาวเทียมผ่านทางไกลปีที่ 1-3 การอบรมครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดนำผลที่ได้มาพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน

3. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนำทางการศึกษา เช่นโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติในงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. สมัครขอรับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนวิจัย และได้รับทุนจาก สกว ได้ไปทำการวิจัยภาคสนามที่ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธิ์ ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นวิชาเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่ไม่เบียดบังเวลาเรียนของนักเรียน เข้าสอนตรงเวลา ดูแลเอาใจใส่นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด

6. ร่วมกิจกรรมในงานของโรงเรียนโดยทำงานในรูปคณะกรรมการในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันพ่อ วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด วันพร และกิจกรรมร้อยรักสามัคคีทำความดีถวายในหลวงร่วมกับนักเรียนในหมู่บ้านที่ตนเองได้รับผิดชอบ ฯลฯ

7. พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สพท.ชร 4 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย และร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดนครสวรรค์

8. พานักเรียนไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มีความคิดที่กว้างไกลและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การพานักเรียนไปทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดเชียงราย ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 9.

จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริง มีความสนุกสนานในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

10. เขียนบทความลงในวารสารครูเชียงรายเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ เช่น เรื่อง การลดภาวะโลกร้อน

ผลของการปฏิบัติงานตั้งแต่ข้อ 1 – 10 ทำให้ได้รับรางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบดังนี้

1. “ครูที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ควรค่าแก่การยกย่อง

จาก สมาคมครูและบุคลากรทาง การศึกษา

อำเภอเวียงแก่น

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดีเด่น จาก สมาคมครูและบุคลากรทาง การศึกษา

อำเภอเวียงแก่น

3. ครูผู้เสียสละ อุทิศกำลังกายกำลังใจงานกีฬานักเรียนมัธยฒศึกษาตอนปลาย สพท.ชร.4 จาก

กลุ่มโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลาย สพท.ชร.4

4. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 จากสมาคมครูและบุคลากรทาง

การศึกษาอำเภอเวียงแก่น

5. ครูผู้ได้รับทุน จาก สกว.ทุนปฏิบัติการวิจัยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธิ์ และเป็นตัวแทนของศูนย์ในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชนและผู้สนใจได้รับการ

ตีพิมพ์และลงเว็บไซด์ของ สกว.

6. ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3จาก สพท.ชร.4

7. ครูดีหัวใจสีแดงกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย

8. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ม.ปลาย สพท.ชร.4 ปี 52 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

9. ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

10. ครูผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำ Web Medai ของโรงเรียนได้รับรางวัลจาก สพฐ. ปี 2552 จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

11. ครูผู้เป็นกรรมการตัดสินตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จาก ศกม.35(เชียงราย-พะเยา)

12. ครูผู้ควบคุมทีมแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเวียงแก่น

13. ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

 

 

ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญโดยย่อ เพื่อนำไปจัดพิมพ์ในหนังสือ ครูดีในดวงใจ

ชื่อผลงาน/พฤติกรรมเด่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจิตปัญญาศึกษา

ชื่อสกุล นายสุริยา บุดดี

โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม

สพท. เชียงราย เขต 4

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 087-1800453

1. เกริ่นนำ อุดมการณ์ หลักการปฏิบัติตน / ครองคน / ครองงานครูแต่ละคนอาจจะมีอุดมการณ์เริ่มแรกไม่เหมือนกัน ครูบางคนได้รับแรงบันดาลใจตั้งแต่เยาว์วัย บ้างได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว คนรอบข้างหรือสถาบันการศึกษา ส่วนครูผู้ที่ไม่เคยมีอุดมการณ์ความเป็นครูมาก่อนเลย ทว่าเมื่อมาประกอบอาชีพครู ก็คงพยายามสร้างอุดมการณ์ให้เกิดขึ้น เพราะครูไม่ใช่ผู้มีอาชีพรับจ้างสอนหนังสือ มิได้หวังเพียงรายได้เป็นเงินตอบแทนเท่านั้น แต่ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ให้สมกับที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญ ข้าพเจ้ามีอุดมการณ์ความเป็นครู โดยยึดหลักจรรยาบรรณครู ดังนี้ รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ข้าพเจ้ามีหลักในการปฏิบัติตนดังนี้ ตั้งใจศึกษากระบวนการ วิธีการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน มีความเสียสละ อดทน ต่อการทำงาน  รับผิดชอบในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อเกิดปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรนำปัญหามาแก้ไขอย่างเป็นระบบรู้จักการทำงานแบบธรรมาภิบาล  มีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในโรงเรียน ข้าพเจ้ามีหลักในการการครองคน ดังนี้ รู้จักคนอื่น และมองคนอื่นในแง่ดี ในการทำงานร่วมกับคนอื่นรู้จักเสียสละแบ่งปันด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาที่สุภาพ รู้จักเลือกใช้วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันและกัน รู้จักแบ่งน้ำใจให้แก่มวลมิตรป็นคนวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีการเสแสร้งและข้าพเจ้ามีหลักในการครองงาน ดังนี้ รักและศรัทธาในงานที่ทำ มีความขยันหมั่นเพียนในการทำงาน เอาใจใส่ต่องานที่ทำ และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของานและปรับปรุงให้ดีขึ้น

2. แนวทางวิธีการปฏิบัติงาน / การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มการสอนข้าพเจ้าจะทำการเช็คชื่อนักเรียนเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลว่าวันนี้ใครมาบ้าง หรือใครขาดใครลา โดยจะถามหาสาเหตุของนักเรียนที่ขาดหรือลา เพราะอะไร เป็นการแสดงถึงความห่วงใยหรือหาสาเหตุมี่แท้จริงจะได้ติดตามนักเรียนได้ถูกต้อง หลังจากนั้นข้าพเจ้าจะให้นักเรียนวางทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนกำลังทำอยู่ เช่น เขียนการบ้าน คุยกัน ยืมหนังสือเพื่อน จุดนี้จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้นักเรียนมีจิตใจที่ไม่ได้อยู่กับตัวเอง ไม่มีสมาธินั่นเอง หลังจากจิตมาอยู่กับตนเองแล้ว ข้าพเจ้าจะให้นักเรียนหลับตา หายใจเข้าหายใจออกลึกๆ แล้วข้าพเจ้าก็จะหาบทความ หรือเรื่องอะไรที่ดีๆมาเล่าให้นักเรียนฟังหรืออาจจะเปิดเพลงเบาๆ จะเป็นการให้นักเรียนได้รับสิ่งดีๆก่อนเรียนจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น และถ้ามีใครมีวันเกิดตรงกับคาบที่สอน ข้าพเจ้าก็จะให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้ และมีรูปเค้กให้เป่า อาจจะเป็นกิจกรรมที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็อาจสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนได้ หลังจากนั้นก็จะทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ โดยข้าพเจ้าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การทำใบงาน การทำแบบฝึกหัดท้ายหนังสือเรียน การทำชิ้นงาน การสืบค้นหนังสือจากห้องสมุด การใช้ powewr point การใช้ internet เป็นสื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างการทำกิจกรรมข้าพเจ้าก็จะก็จะดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยจะเดินเข้าไปหานักเรียนทุกโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สอบถามในสิ่งที่นักเรียนทำ แล้วอาจยังไม่เข้าใจ และข้าพเจ้าจะแทรกคำพูดตลกบ้างเพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาหาครู แต่ก็ไม่ปล่อยให้นักเรียนเล่นหรือคุยกันมากจนเกิดไปโดยเอาเหตุผลเข้าพูดกับนักเรียนว่าสิ่งที่เราทำเป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อเพื่อนเราไหม เรามีความสุขแต่เราสร้างความทุกข์ให้เพื่อน ให้นักเรียนได้คิดเองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกหรือไม่และไม่ถูกควรทำอย่างไร ช่วงแรกเราอาจเตือนบ่อยๆแต่หลังจากนั้นนักเรียนจะรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จข้าพเจ้าจะให้นักเรียนเขียนออกมาว่า วันนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าก็จะนำเอาข้อความที่นักเรียนเขียนมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป เช่น วันนี้ครูสอนสนุกแต่พูดเร็วเกินไป ควรให้พักดื่มน้ำบ้าง ครูควรมองนักเรียนให้ทั่วถึงอย่ามองกระดานอย่างเดียว เป็นต้น การพูดกับนักเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะเราพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่นักเรียนอาจคิดและจำคำพูดนั้นไปตลอด จากกิจกรรมที่ทำทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาพูดกับเรามากขึ้น กล้าเปิดเผยตัวตนของตนเอง และเรียนสนุกมากขึ้น

ดังนั้นการใช้จิตปัญาศึกษาในการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรมีต่อนักเรียน ให้ความรักความเมตตา ดูแลเอาใจใส่ศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถก็จะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเป็นคนบอกว่าควรจะทำอะไร นักเรียนก็จะรู้ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ที่ได้ จากตัวอย่างที่เราได้ทำกับตัวของนักเรียนเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จ จากกิจกรรมที่ทำนี้ ทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาพูดกับเรามากขึ้น กล้าเปิดเผยตัวตนของตนเอง และเรียนสนุกมากขึ้น

3. สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน

1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น กล้าถาม กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาครู เมื่อพบกับปัญหามากขึ้น

2. นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

3. นักเรียนค้นพบด้วยตนเองว่า สิ่งไหนที่ดีหรือไม่ดีหรือสิ่งไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำ

4. นักเรียนมีความรักและความสามัคคีกันช่วนเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจ

ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการศึกษา ครูผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาปัญหาของผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และจัดทำขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความรู้อย่างคงทนในการนำทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

4. บทสรุปหรือข้อความที่นักเรียน เพื่อนครู และชุมชนกล่าวถึง ซึ่งเขียนด้วยลายมือของผู้ที่อ้างอิงจริง

เป็นข้อความสั้นๆกะทัดรัด

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรอง (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรอง

(นายบรรทม รวมจิตร) (นายอุทิศ ศิริรัตน์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์