แบบประวัติผลงานครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

แบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4

***********************************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

1. ชื่อ นายสุริยา นามสกุล บุดดี

2. เกิดวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2522 อายุ 31 ปี 3 เดือน

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย

4. ตำแหน่งปัจจุบัน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ คศ.1

5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ 1 บ้านหล่ายงาว

ตำบล หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310

โทรศัพท์ 053-608130-1

6. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 บ้านม่วง

ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310

โทรศัพท์ 087-1800453

ตอนที่ 2 เหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ . ครูดีในดวงใจ

เหตุผลที่แสดงถึง เป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทรา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

1. เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท ความรู้ให้แก่ศิษย์ สร้างเสริมความรู้ ทักษะนิสัย และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

2. ไม่ผิดวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้รักเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ ให้การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า โดยไม่ลำเอียง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. เป็นผู้ประพฤติตนเป็นผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเป็นหัวหน้างานและผู้นำทางด้านวิชาการโดยเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการจัดการเรียนการสอนแก่เพื่อนร่วมงาน

4. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

5. ได้ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 โดยประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

6. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตานก๋วยสลาก เทสกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประเพณี สืบชะตาแม่น้ำงาว ฯลฯ

7. มีการพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจริยธรรมจรรยาบรรณครู มี มานะอดทน ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่เกิดผลเสียหายต่อนักเรียนและโรงเรียน

เหตุผลที่แสดงถึง มีความมุ่งมั่น การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวมและร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน

1. มีการพัฒนาตนเองโดยการไปศึกษาต่อปริญญาโท 2 ใบ คือ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. เข้ารับการอบรมทางด้านการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่นการอบรม ETV การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดาวเทียมผ่านทางไกลปีที่ 1-3 การอบรมครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดนำผลที่ได้มาพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน

3. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนำทางการศึกษา เช่นโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติในงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. สมัครขอรับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนวิจัย และได้รับทุนจาก สกว ได้ไปทำการวิจัยภาคสนามที่ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธิ์ ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นวิชาเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่ไม่เบียดบังเวลาเรียนของนักเรียน เข้าสอนตรงเวลา ดูแลเอาใจใส่นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด

6. ร่วมกิจกรรมในงานของโรงเรียนโดยทำงานในรูปคณะกรรมการในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันพ่อ วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด วันพร และกิจกรรมร้อยรักสามัคคีทำความดีถวายในหลวงร่วมกับนักเรียนในหมู่บ้านที่ตนเองได้รับผิดชอบ ฯลฯ

7. พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สพท.ชร 4 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย และร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดนครสวรรค์

8. พานักเรียนไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มีความคิดที่กว้างไกลและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การพานักเรียนไปทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดเชียงราย ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 9.

จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริง มีความสนุกสนานในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

10. เขียนบทความลงในวารสารครูเชียงรายเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ เช่น เรื่อง การลดภาวะโลกร้อน

ผลของการปฏิบัติงานตั้งแต่ข้อ 1 – 10 ทำให้ได้รับรางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบดังนี้

1. “ครูที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ควรค่าแก่การยกย่อง

จาก สมาคมครูและบุคลากรทาง การศึกษา

อำเภอเวียงแก่น

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดีเด่น จาก สมาคมครูและบุคลากรทาง การศึกษา

อำเภอเวียงแก่น

3. ครูผู้เสียสละ อุทิศกำลังกายกำลังใจงานกีฬานักเรียนมัธยฒศึกษาตอนปลาย สพท.ชร.4 จาก

กลุ่มโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลาย สพท.ชร.4

4. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 จากสมาคมครูและบุคลากรทาง

การศึกษาอำเภอเวียงแก่น

5. ครูผู้ได้รับทุน จาก สกว.ทุนปฏิบัติการวิจัยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธิ์ และเป็นตัวแทนของศูนย์ในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชนและผู้สนใจได้รับการ

ตีพิมพ์และลงเว็บไซด์ของ สกว.

6. ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3จาก สพท.ชร.4

7. ครูดีหัวใจสีแดงกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย

8. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ม.ปลาย สพท.ชร.4 ปี 52 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

9. ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

10. ครูผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำ Web Medai ของโรงเรียนได้รับรางวัลจาก สพฐ. ปี 2552 จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

11. ครูผู้เป็นกรรมการตัดสินตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จาก ศกม.35(เชียงราย-พะเยา)

12. ครูผู้ควบคุมทีมแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเวียงแก่น

13. ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

 

 

ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญโดยย่อ เพื่อนำไปจัดพิมพ์ในหนังสือ ครูดีในดวงใจ

ชื่อผลงาน/พฤติกรรมเด่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจิตปัญญาศึกษา

ชื่อสกุล นายสุริยา บุดดี

โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม

สพท. เชียงราย เขต 4

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 087-1800453

1. เกริ่นนำ อุดมการณ์ หลักการปฏิบัติตน / ครองคน / ครองงานครูแต่ละคนอาจจะมีอุดมการณ์เริ่มแรกไม่เหมือนกัน ครูบางคนได้รับแรงบันดาลใจตั้งแต่เยาว์วัย บ้างได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว คนรอบข้างหรือสถาบันการศึกษา ส่วนครูผู้ที่ไม่เคยมีอุดมการณ์ความเป็นครูมาก่อนเลย ทว่าเมื่อมาประกอบอาชีพครู ก็คงพยายามสร้างอุดมการณ์ให้เกิดขึ้น เพราะครูไม่ใช่ผู้มีอาชีพรับจ้างสอนหนังสือ มิได้หวังเพียงรายได้เป็นเงินตอบแทนเท่านั้น แต่ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ให้สมกับที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญ ข้าพเจ้ามีอุดมการณ์ความเป็นครู โดยยึดหลักจรรยาบรรณครู ดังนี้ รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ข้าพเจ้ามีหลักในการปฏิบัติตนดังนี้ ตั้งใจศึกษากระบวนการ วิธีการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน มีความเสียสละ อดทน ต่อการทำงาน  รับผิดชอบในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อเกิดปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรนำปัญหามาแก้ไขอย่างเป็นระบบรู้จักการทำงานแบบธรรมาภิบาล  มีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในโรงเรียน ข้าพเจ้ามีหลักในการการครองคน ดังนี้ รู้จักคนอื่น และมองคนอื่นในแง่ดี ในการทำงานร่วมกับคนอื่นรู้จักเสียสละแบ่งปันด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาที่สุภาพ รู้จักเลือกใช้วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันและกัน รู้จักแบ่งน้ำใจให้แก่มวลมิตรป็นคนวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีการเสแสร้งและข้าพเจ้ามีหลักในการครองงาน ดังนี้ รักและศรัทธาในงานที่ทำ มีความขยันหมั่นเพียนในการทำงาน เอาใจใส่ต่องานที่ทำ และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของานและปรับปรุงให้ดีขึ้น

2. แนวทางวิธีการปฏิบัติงาน / การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มการสอนข้าพเจ้าจะทำการเช็คชื่อนักเรียนเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลว่าวันนี้ใครมาบ้าง หรือใครขาดใครลา โดยจะถามหาสาเหตุของนักเรียนที่ขาดหรือลา เพราะอะไร เป็นการแสดงถึงความห่วงใยหรือหาสาเหตุมี่แท้จริงจะได้ติดตามนักเรียนได้ถูกต้อง หลังจากนั้นข้าพเจ้าจะให้นักเรียนวางทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนกำลังทำอยู่ เช่น เขียนการบ้าน คุยกัน ยืมหนังสือเพื่อน จุดนี้จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้นักเรียนมีจิตใจที่ไม่ได้อยู่กับตัวเอง ไม่มีสมาธินั่นเอง หลังจากจิตมาอยู่กับตนเองแล้ว ข้าพเจ้าจะให้นักเรียนหลับตา หายใจเข้าหายใจออกลึกๆ แล้วข้าพเจ้าก็จะหาบทความ หรือเรื่องอะไรที่ดีๆมาเล่าให้นักเรียนฟังหรืออาจจะเปิดเพลงเบาๆ จะเป็นการให้นักเรียนได้รับสิ่งดีๆก่อนเรียนจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น และถ้ามีใครมีวันเกิดตรงกับคาบที่สอน ข้าพเจ้าก็จะให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้ และมีรูปเค้กให้เป่า อาจจะเป็นกิจกรรมที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็อาจสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนได้ หลังจากนั้นก็จะทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ โดยข้าพเจ้าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การทำใบงาน การทำแบบฝึกหัดท้ายหนังสือเรียน การทำชิ้นงาน การสืบค้นหนังสือจากห้องสมุด การใช้ powewr point การใช้ internet เป็นสื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างการทำกิจกรรมข้าพเจ้าก็จะก็จะดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยจะเดินเข้าไปหานักเรียนทุกโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สอบถามในสิ่งที่นักเรียนทำ แล้วอาจยังไม่เข้าใจ และข้าพเจ้าจะแทรกคำพูดตลกบ้างเพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาหาครู แต่ก็ไม่ปล่อยให้นักเรียนเล่นหรือคุยกันมากจนเกิดไปโดยเอาเหตุผลเข้าพูดกับนักเรียนว่าสิ่งที่เราทำเป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อเพื่อนเราไหม เรามีความสุขแต่เราสร้างความทุกข์ให้เพื่อน ให้นักเรียนได้คิดเองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกหรือไม่และไม่ถูกควรทำอย่างไร ช่วงแรกเราอาจเตือนบ่อยๆแต่หลังจากนั้นนักเรียนจะรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จข้าพเจ้าจะให้นักเรียนเขียนออกมาว่า วันนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าก็จะนำเอาข้อความที่นักเรียนเขียนมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป เช่น วันนี้ครูสอนสนุกแต่พูดเร็วเกินไป ควรให้พักดื่มน้ำบ้าง ครูควรมองนักเรียนให้ทั่วถึงอย่ามองกระดานอย่างเดียว เป็นต้น การพูดกับนักเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะเราพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่นักเรียนอาจคิดและจำคำพูดนั้นไปตลอด จากกิจกรรมที่ทำทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาพูดกับเรามากขึ้น กล้าเปิดเผยตัวตนของตนเอง และเรียนสนุกมากขึ้น

ดังนั้นการใช้จิตปัญาศึกษาในการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรมีต่อนักเรียน ให้ความรักความเมตตา ดูแลเอาใจใส่ศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถก็จะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเป็นคนบอกว่าควรจะทำอะไร นักเรียนก็จะรู้ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ที่ได้ จากตัวอย่างที่เราได้ทำกับตัวของนักเรียนเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จ จากกิจกรรมที่ทำนี้ ทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาพูดกับเรามากขึ้น กล้าเปิดเผยตัวตนของตนเอง และเรียนสนุกมากขึ้น

3. สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน

1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น กล้าถาม กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาครู เมื่อพบกับปัญหามากขึ้น

2. นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

3. นักเรียนค้นพบด้วยตนเองว่า สิ่งไหนที่ดีหรือไม่ดีหรือสิ่งไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำ

4. นักเรียนมีความรักและความสามัคคีกันช่วนเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจ

ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการศึกษา ครูผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาปัญหาของผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และจัดทำขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความรู้อย่างคงทนในการนำทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

4. บทสรุปหรือข้อความที่นักเรียน เพื่อนครู และชุมชนกล่าวถึง ซึ่งเขียนด้วยลายมือของผู้ที่อ้างอิงจริง

เป็นข้อความสั้นๆกะทัดรัด

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรอง (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรอง

(นายบรรทม รวมจิตร) (นายอุทิศ ศิริรัตน์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 131 คน กำลังออนไลน์