สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4 

1. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว
ที่อยู่ ต.กุดดู่ อำเภอโนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อทีม KDP. Team
ชื่อเรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
สมาชิก นางสาวปิยพร จตุรงค์ สถานะ ครู
นางสาวเพ็ญนภา เหลือมพล สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณิศา จันทำมา สถานะ นักเรียน
นางสาวกรรณิการ์ จันทะรส สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ ต.กุดดู่ อำเภอโนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อทีม Man team
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์
สมาชิก นางปิยพร จตุรงค์ สถานะ ครู
นายนิวัตน์ ทองปาน สถานะ นักเรียน
นายกุลพันธ์ ศิริทองสุข สถานะ นักเรียน
นายธีรศักดิ์ มหาหิงส์ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์นางรอง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 125 หมู่ที่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  31110
ชื่อทีม คว้าชัย
ชื่อเรื่อง ระบบประสาท
สมาชิก นางณุชรี อ่อนน้ำคำ สถานะ ครู
นายทีปกร กล้าเดช สถานะ นักเรียน
นายวชิรวิทย์ ชมภูเทพ สถานะ นักเรียน
นางสาววัชรี เคสะนอก สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย3
ชื่อเรื่อง ปริมาณสารสัมพัทธ์
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นางสาวอิงอร พุทธสีเสน สถานะ นักเรียน
นางสาวพรพิมล ทดทะศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 31 ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 99 หมู่10 ต.เเม่ศึก อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม ร่วมกันเราอยู่  ทิ้งกันเราตาย
ชื่อเรื่อง เซลล์
สมาชิก นายธิติ ศรัทธรานนท์ สถานะ ครู
นายสุรินทร์ เเซ่ซ้ง สถานะ นักเรียน
นายขจรศักดิ์ เเสงสรทวีศักดิ์ สถานะ นักเรียน
นายอานนท์  มรุพงศ์ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน สตึก ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม วนาลัย4
ชื่อเรื่อง แม่เหล็ก-ไฟฟ้า
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นายธเนศ ศีระบุตร สถานะ นักเรียน
นางสาวปริญามล บุญรวม สถานะ นักเรียน
นางอรอนงค์ แวดอุดม สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย5
ชื่อเรื่อง การเคลื่อนที่
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นางสาวสินาภรณ์ เจ็ดรัมย์ สถานะ นักเรียน
นางสาวคิ้วนาง บัวมาตร์ สถานะ นักเรียน
นายจตุพร แสงคำ สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย6
ชื่อเรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นายพสิษฐ์ สมใจ สถานะ นักเรียน
นายสุภีร์ ศาลางาม สถานะ นักเรียน
นายดุสิต งใจจิต สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม The Cre'er Style
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ > อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
สมาชิก นางสาวสุรัมภา วีระสุวรรณ สถานะ นักเรียน
นางสาวสริตา พัฒนวิภาส สถานะ นักเรียน
นายวีรภัทร ชัยสำเร็จ สถานะ นักเรียน
นางสาวเนื้อน้อง  สถิตย์กสิกรรม สถานะ ครู
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีี 11120
ชื่อทีม FREEDOM
ชื่อเรื่อง แรง พลังงาน และโมเมนตัม
สมาชิก นายเชษฐ เรืองวรรณ สถานะ นักเรียน
นายภูรินทร์ ดุรงคเสนีย์ สถานะ นักเรียน
นายปิยพัทธ์ นันทพงษ์ สถานะ นักเรียน
นายกฤตแก้ว อรชร สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม Granddad
ชื่อเรื่อง พันธะเคมี
สมาชิก นางสาวรุ้งพราย บุญเกิด สถานะ นักเรียน
นายพารณ มั่นใจอางค์ สถานะ นักเรียน
นายสุวพงศ์ กันนิ่ม สถานะ นักเรียน
นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์ สถานะ ครู
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ บ้านใหม่ ปากเกร็ด
ชื่อทีม nuthatmild
ชื่อเรื่อง อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
สมาชิก นางสาวภัทราพร ศรีพระคุณ สถานะ นักเรียน
นางสาวกัญก์ญา จิรอัมพร สถานะ นักเรียน
นางสาวทิพย์ชนก หิรัญวิวัฒน์กุล สถานะ นักเรียน
นางสาววิชัญญา ละมูล สถานะ ครู
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 39/4 อำเภอปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม 2pb
ชื่อเรื่อง พันธะเคมี
สมาชิก นางสาวช่อแพร สมสุวรรณชัย สถานะ นักเรียน
นายนันทิพัฒน์ นาคทอง สถานะ นักเรียน
นายธนัย จำเริญโชคพานิช สถานะ นักเรียน
นางสาวเบญจวรรณ ใจหาญ สถานะ ครู
14. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม OppositE
ชื่อเรื่อง แรงพลังงานและโมเมนต์ตั้ม
สมาชิก นายชนาธิป บุนนาค สถานะ นักเรียน
นายวสวัตติ์ ตั้งสมบัติเจริญ สถานะ นักเรียน
นายณัฐชัย จิตสงวนสุข สถานะ นักเรียน
นายสุธี ภาระหันต์ สถานะ ครู
15. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ผลงานครบถ้วน เอกสารขาดใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 39/4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม Monkey's Family
ชื่อเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
สมาชิก นางสาวกรรณชนิก หุตะแพทย์ สถานะ นักเรียน
นายณัฐดนัย สุทธิวรา สถานะ นักเรียน
นายลัทธพล ปึงเสียงดี สถานะ นักเรียน
นางสาวอุไร รักชาติ สถานะ ครู
16. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม ImaGine
ชื่อเรื่อง The Secret Of Periodic Table
สมาชิก นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นางสาวอารยา  เชื้อบุปผา สถานะ นักเรียน
นางสาวฉัตรกมล  ตั้งแสนสุข สถานะ นักเรียน
นางสาววาดฝัน  สนั่นดัง สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อทีม The PMY
ชื่อเรื่อง Crisis in Wonder-Kingdom วิกฤตการณ์อาณาจักรพิศวง
สมาชิก นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นางสาวสุพัชญา เจรีรัตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ สถานะ นักเรียน
นางสาวชลฤดี แฉ่งฉลวย สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ชื่อทีม what can I DO ?
ชื่อเรื่อง Physics City
สมาชิก นายวโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน
อยู่ระหว่างรอชื่อเพิ่มเติม สถานะ
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นายศุภนิต วาจาสิทธิ์ สถานะ ครู
19. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม
ที่อยู่ 666 ม.1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  50180
ชื่อทีม THE BEST
ชื่อเรื่อง Bug world
สมาชิก นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
เด็กชายวรพงศ์ บัวหนอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ บัวหนอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจิราพร เย็นใจ สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อทีม Intend
ชื่อเรื่อง kingdom of animal
สมาชิก นายธณัช ลัคนผจง สถานะ นักเรียน
นางสาวอรวรรยา ประกอบสุข สถานะ นักเรียน
นางสาวทวินันท์ ลีประเสริฐพันธ์ สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

น่าเสียดายมากเลย

เราไม่ค่อยได้เข้ามาชมเว็บไซต์นี้เลย

งานเราเยอะมากมาย และใกล้สอบแล้ว เลยไม่มีเวลาเข้าเว็บไซต์นี้เลย

เลยไม่ได้แก้อ่า

ครั้งหน้าแข่งใหม่ ทำให้ดีกว่าเดิม

น่าสงสาร ---วัดสุทธิวราราม--- ส่งแค่รอบแรก อุตส่าได้ที่1ของประรายการไมโครซอฟแล้วรายการนี้ทำไมไม่ส่งให้ครบล่ะ นายอ่านประกาศดีดีรึยัง ถ้านายส่งอาจติดที่1ใน3ก็ได้นะ อิอิ เตือนด้วยความสงสารมากๆๆ เพราะเชียร์นายอยู่ ฮ่าๆๆๆๆๆๆขำตัวเองอ่ะดิ ถ้างั้นรายการนี้ก็ชวดแล้ว เนาะนาย เด๋วเราจะเป็นกำลังใจให้ รายการนี้เราขอล่ะกัน หุหุหุ ซาตาน ชัดๆๆ อ่ะล้อเล้น เราก็ส่งรอบ2ไม่ทันเหมือนกัน ข้อความข้างต้นอาจไร้สาระไปหน่อย แต่อยากให้ผู้อ่านอารมณืขัน veeeravichhhhhh : write

โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
ชื่อทีม Tri_spark
ชื่อเรื่อง Global warming
สมาชิก นายจำเริญ บุญยืน สถานะ ครู
นลินธร วิมลประดิษฐ์ สถานะ นักเรียน
อนันตาวารี พวงมาลัย สถานะ นักเรียน
ประวีณา เชื้อนุ่น สถานะ นักเรียน

 

 

ทีมที่ 111 ช่วยแก้ที่อยู่ให้ด้วยค่ะ จาก เลขที่ 5 เป็น เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57  แขวงยานนา เขตสาทร กทม.10120

 

 

 

ขอบคุณค่ะ :)

ถ้าส่งข้อมูลเว็บครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วยังสามารถแก้ชื่อทีมได้มั๊ยคะ?

รูปภาพของ ssspoonsak

ได้ครับ แจ้งส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com บอกรายละเอียดมาให้มากที่สุด จะได้หาง่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอร้องเถอะค่ะขยายเวลารับสมัครอีกได้ไหม ช่วยหน่อยนะคะ

 

รูปภาพของ supatkul

ลองสมัครไว้ก่อนได้ค่ะ

I  have already submitted  application form.

But my team's name hasn't shown yet.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์