สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3

1. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 หมู่23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม วนาลัย1
ชื่อเรื่อง พลังงานทางเลือก
สมาชิก นายสุรเษฐ อนมาตร์ สถานะ ครู
เด็กหญิงชัชฎา พนมใส สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศศิมา พนมใส สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองลือ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 31 ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 99 หมู่10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ชื่อทีม นักเรียนซ่า RPK.31
ชื่อเรื่อง ภาวะโลกร้อน
สมาชิก นายธิติ ศรัทธานนท์ สถานะ ครู
เด็กชายอาทิตย์ แซ่ว่าง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจิราภรณ์ มูลมาวัน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธิดา เลาจาง สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม ARCH
ชื่อเรื่อง ไฟฟ้า
สมาชิก ประพัฒน์ มาพันชวน สถานะ ครู
พิมพิชญา ทัพอินพรหม สถานะ นักเรียน
จุฑารัตน์ วิโรจน์เมฆาวณิชย์ สถานะ นักเรียน
พาไล สนั่นไหว สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ที่อยู่ ๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ซอยท่าล้อ ๔๙ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อทีม Prevail
ชื่อเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
สมาชิก นายศิริชัย ตรีตรานนท์ สถานะ ครู
เด็กชายรชฏ ศรีอรุณ สถานะ นักเรียน
เด็กชายศุภณัฐ สร้อยพรรณา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภาริตา บุญประเสริฐ สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 666 ม.1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม THE WINNER
ชื่อเรื่อง เอกภพ
สมาชิก นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
นางสาวดรุณี โชติบุตร สถานะ นักเรียน
นางสาวมิรินทร์ เล่าลือพงศ์ศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอารียา พลอยพิกุล สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ชื่อทีม smartteam
ชื่อเรื่อง ดวงดาว
สมาชิก นางปิยพร จตุรงค์ สถานะ ครู
นายนาถวัฒน์ ฉลาดแย้ม สถานะ นักเรียน
นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน สถานะ นักเรียน
นายธวัชชัย จิตขันตี สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม st
ชื่อเรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
สมาชิก จุฑารัตน์ จริงธนสาร สถานะ ครู
ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ สถานะ นักเรียน
ศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ สถานะ นักเรียน
มณีทิพย์ เจริญสุข สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ที่อยู่ 212 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ชื่อทีม หมาป่าเจ้าเล่ห์
ชื่อเรื่อง วิทย์ แสนสนุก
สมาชิก แพรพิไล กองน้อย สถานะ นักเรียน
กานต์ธิดา ใสยะ สถานะ นักเรียน
รัชฎา คำอ้าย สถานะ นักเรียน
จารุณี กายันต์ สถานะ ครู
9. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ชื่อทีม วิ้วว้าว
ชื่อเรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem)
สมาชิก นายคมกริช บุตรอุดม สถานะ ครู
เด็กชายวิสิฐ ริมใหม่ สถานะ นักเรียน
นายอลงกรณ์ แห้วเนตร สถานะ นักเรียน
นายปริยะ คำพิมเลิศ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ที่อยู่ 212 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ชื่อทีม power spirit FNK
ชื่อเรื่อง ดาราศาสตร์
สมาชิก กัญญารัตน์ สุจริต สถานะ นักเรียน
จินตภา เกตุจินดา สถานะ นักเรียน
วนัสนันท์ บุนนาค สถานะ นักเรียน
จารุณี กายันต์ สถานะ ครู
11. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 666 ม.1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม THE BAST M
ชื่อเรื่อง โลกแมลง
สมาชิก นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
เด็กชายวรพงศ์ บัวหนอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ บัวหนอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจิราพร เย็นใจ สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม flavor of life
ชื่อเรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สมาชิก เด็กหญิงอริสรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอังค์วรา บูรณะชาคร สถานะ นักเรียน
เด็กชายณฐนนต์ นิธิรัตน์วณิช สถานะ นักเรียน
นายประพัฒน์ มาพันชวน สถานะ ครู
13. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย11
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สมาชิก นางรัตนา  อนุมาตร์ สถานะ ครู
เด็กหญิงชัชฎา  พนมใส สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศศิมา พนมใส สถานะ นักเรียน
เด้กหญิงจุฑามาศ  เรืองลือ สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 554 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ชื่อทีม Science Kids
ชื่อเรื่อง Wonderful Biology
สมาชิก เด็กหญิงวรางคณา เรือนสุภา สถานะ นักเรียน
เด็กชายศรัณญ์ คุ้มกล่ำ สถานะ นักเรียน
เด็กชายปกรณ์ ร้องหาญแก้ว สถานะ นักเรียน
นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี สถานะ ครู
15. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/7 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม S3CR3T
ชื่อเรื่อง ไฟฟ้า ค๊า รักษากันเถ๊อะ
สมาชิก เด็กหญิงกัญจน์รวี แสงพล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอรณิชา วิสารทสกุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐพร วีรยางกูร สถานะ นักเรียน
นายประพัฒน์ มาพันชวน สถานะ ครู
16. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 Chaengwattane Road,Pakkret district,Nonthaburi 11120
ชื่อทีม b.o.f
ชื่อเรื่อง การตั้งครรภ์
สมาชิก ญานิกา ฉัตรแก้ว สถานะ นักเรียน
ปิยพัชร อินทบิน สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
บุญสิริพร บุญโญ สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/7 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม รักครูแหม่ม
ชื่อเรื่อง พลังงาน
สมาชิก เด็กหญิงสุชาดา ภู่ไชย สถานะ นักเรียน
เด็กชายสิรภพ สุนทรกิจ สถานะ นักเรียน
เด็กชายโสภณพจน์ ชัยพรธนภัทร สถานะ นักเรียน
นางสาววิชัญญา ละมูล สถานะ ครู
18. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/7 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม เด็กน้อย
ชื่อเรื่อง cell
สมาชิก ณัฐณิชา ทรัพย์เกิด สถานะ นักเรียน
จิตราภรณ์ เอี้ยงอ่อง สถานะ นักเรียน
ภัทรนันท์ รัชตะทรัพย์ สถานะ นักเรียน
วิชัญญา ละมูล สถานะ ครู
19. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม สลิดเรนเจอร์
ชื่อเรื่อง ระบบประสาท
สมาชิก สลิลทิพย์ วิภาสวัชรโยธิน สถานะ นักเรียน
พสชนัน รุ่งธีรกุล สถานะ นักเรียน
ธนพล ทองเพ็ง สถานะ นักเรียน
อุบลรัตน์ อานามวงษ์ สถานะ ครู
20. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม ~SuCceSs~
ชื่อเรื่อง ดาราศาสตร์
สมาชิก เด็กหญิงธัญญา กฤษณา ธัวรีล่า สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทวีคูณ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรุ่งทิวา หว่องโรจนวงศ์ สถานะ นักเรียน
ครูเบญจวรรณ ใจหาญ สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์