สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม animal life
ชื่อเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สมาชิก ว่าที่ ร.ต อัศวิน สุรวัชโยธิน สถานะ ครู
นายสรัล  ตั้งตรงสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอติญา เสียงใหญ่ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธันพิวา จิตใจฉ่ำ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน อนุบาลหนองคาย
ที่อยู่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ชื่อทีม ppnnpp
ชื่อเรื่อง ระบบสุริยะ
สมาชิก เด็กหญิงชัญชนา ตินอาสา สถานะ นักเรียน
เด็กชายพิพัฒน์ พิมพะนิตย์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายมณเอก เบญญาภาวงศ์ สถานะ นักเรียน
นางนบชุลี  ตะกลม สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม OH! Amezing
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ
สมาชิก เด็กหญิงณัฐลดา พิสิฐพิทยากุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชนากานต์  ทองเเท้ สถานะ นักเรียน
เด็กชายจิรายุ  วาณิชานุรักษ์ชัย สถานะ นักเรียน
นายประพัฒน์  มาพันชวน สถานะ ครู
4. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว และเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 59  หมู่ 6  ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม DJhot
ชื่อเรื่อง ลองคิด ...ลองทำ
สมาชิก เด็กชายณัชทสิทธิ์  ทองทอดทาน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณวรินทร์  เย็นสุข สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกรกนก  รัชชุศิริ สถานะ นักเรียน
นางสาวปราณิศา  ทองคำต้า สถานะ ครู
5. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ. เมือง จ.พิษณุโลก 6500
ชื่อทีม IT Bungphra
ชื่อเรื่อง วงจรไฟฟ้า
สมาชิก นายธงชัย ลาบุญ สถานะ ครู
นายปฎิพล แย้มทัศน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวศิรธาดา สามนำพา สถานะ นักเรียน
นายอินทัช ยันต์วิเศษ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 Chaengwattane Road,Pakkret district,Nonthaburi 11120
ชื่อทีม fnb
ชื่อเรื่อง สิ่งแวดล้อม
สมาชิก กนกนันท์ เผือกนาง สถานะ นักเรียน
ภูวิศา  ชูจงกล สถานะ นักเรียน
ญานิกา ฉัตรแก้ว สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
7. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 Chaengwattane Road,Pakkret district,Nonthaburi 11120
ชื่อทีม B.n.F
ชื่อเรื่อง สิ่งแวดล้อม
สมาชิก ภูวิศา  ชูจงกล สถานะ นักเรียน
กนกนันท์  เผือกนาง สถานะ นักเรียน
ญานิกา  ฉัตรแก้ว สถานะ นักเรียน
เบญจวรรณ  ใจหาญ สถานะ ครู
8. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่.6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม สายลม
ชื่อเรื่อง อาหารที่น่ารู้
สมาชิก เด็กชายธีธัช กาพย์แก้ว สถานะ นักเรียน
เด็กชายธนรัฐ  ศุภดิษฐ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัฐนนท์ ณรงค์สํกดิ์สกุล สถานะ นักเรียน
คุณครูอุบลรัตน์ อานามวงษ์ สถานะ ครู
9. โรงเรียน บางคูลัด
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 62 ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ชื่อทีม Earth
ชื่อเรื่อง ระบบสุริยะ
สมาชิก นางปิยะภรณ์ เนตรลักษณ์ สถานะ ครู
เด็กชายธนพล ภู่แสนสะอาด สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธมลวรรณ เอกศรี สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวริษฐา ถาวรวัฒนะ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ชื่อทีม เพชรทอง
ชื่อเรื่อง อวัยวะภายใน
สมาชิก เด็กหญิงปัญญาพร ศักดิ์สม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเข็มอัปสร บำรุงเพชร สถานะ นักเรียน
อยู่ระหว่างรอชื่อเพิ่มเติม สถานะ
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
11. โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 35 ประมวญ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อทีม The_Thunder
ชื่อเรื่อง เคมี
สมาชิก เด็กชายจิรพงษ์ ประดิษฐ์เวียงคำ สถานะ นักเรียน
เด็กชายรัชพล งามนิธิพร สถานะ นักเรียน
เด็กชายธีรเมธ เจตนาพาณิชย์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสิริพรรณ พ่วงสุขขี สถานะ ครู
12. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม วิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์
สมาชิก นางสาวธวัลรัตน์ นวลแพง สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง สถานะ ครู
เด็กชายก่อลาภ โซ๊ะเฮง สถานะ นักเรียน
เด็กชายคณธัช ทับทิมทอง  สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม T&M @SMP4
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์
สมาชิก นางสาวธวัลรัตน์  นวลแพง  สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
เด็กชายสุภัสวรรษ เยาวสังข์  สถานะ นักเรียน
เด็กชายคุณากร ขาวเรือง  สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน บ้านห้วยหละ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 138 ม.14 ต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
ชื่อทีม โรงเรียนบ้านห้วยหละ
ชื่อเรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง
สมาชิก นางสาวลภัสรดา  ฝั้นแยง สถานะ ครู
เด็กหญิงภริยานันท์  ปาสุนัน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอารียา  นุภาเลา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกิตติยา  แสนวงศ์ สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อทีม Bungphra IT
ชื่อเรื่อง สิ่งมีชีวิต
สมาชิก นางสาวศิรธาดา  สามนำพา สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณวิษา คำดี สถานะ นักเรียน
นายปฏิพล  แย้มทัศน์ สถานะ นักเรียน
นายธงชัย  ลาบุญ สถานะ ครู
16. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ชื่อทีม IT Bungphra
ชื่อเรื่อง โลกและดว
สมาชิก นายธงชัย  ลาบุญ สถานะ ครู
นายปฏิพล  แย้มทัศน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวศิรธาดา  สามนำพา สถานะ นักเรียน
นายอินทัส  ยันต์วิเศษ สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว และเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม yongsci444
ชื่อเรื่อง แรงและการใช้แรง
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กชายธนกฤต จงโยธา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพิสุทธิณี สนทนา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม yongsci
ชื่อเรื่อง ลมฟ้าอากาศ
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เข็มบุบผา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกานดา มุมทอง สถานะ นักเรียน
เด็กชายวีระพันธ์ ขวัญทวี สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม yongsci777
ชื่อเรื่อง รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กหญิงสุพรรษา เหล่าใหญ่ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภัชนก ศรีเจริญ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสายไหม ทองทับพันธ์ สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน บ้านโนนจานหนองแสง
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ชื่อทีม ดอกทองกวาว
ชื่อเรื่อง ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ
สมาชิก นายอนุรักษ์ จันดอนแดง สถานะ ครู
นางเรวดี จันดอนแดง สถานะ ครู
เด็กชายนิวัฒน์ ดวงแก้ว สถานะ นักเรียน
เด็กชายศุภกิต ศรีนิล สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์