โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่


โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053 – 214665 โทรสาร 053 – 226000
1.2 สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม