การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา   3  จังหวัดชายแดนใต้
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

    ชื่อ     นางสาวพิมพ์พิชชา   ดำโข               เบอร์โทรศัพท์        089 - 8765340 

1. ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


    - ระบุความสำคัญของเรื่อง
      จากความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าเห็นว่าควรปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์            ให้ผู้เรียน   มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังผลการสรุปการเรียนรู้             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3  (วิมุกตายนวิทยา)  อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2550 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม 59.51 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งถือว่าคะแนนยังไม่สูงมากพอที่จะถือว่าประสบความสำเร็จ       ในด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       วิธีการที่จะปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีหลายวิธี เช่น  การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นได้เป็น    ที่สนใจกันมากในปัจจุบันนี้  แต่เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาความเจริญระหว่างตัวเมืองกับชนบทยังแตกต่างกันอยู่มากรวมถึง    ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ  อีกทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนใน     3  จังหวัดชายแดนภาคใต้   การจัดการเรียนการสอนยังต้องใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารหรือในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องพูดคุยเล่นหรือออกนอกเนื้อหาในบทเรียนบ่อย ๆ เพราะผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนน้อยซึ่งทำให้การเรียนเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น้อยและผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียนก็จะน้อยกว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเมือง


     -  แนวทางในการพัฒนา
     เนื่องจากผู้เรียนเป็นเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยังมีสมาธิในการเรียนรู้น้อยซึ่งทำ
ให้การเรียนเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ได้น้อย ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ จิ๊กซอว์ (Jigsaw) และการทำหนังสือส่งเสริมการอ่านซึ่งคิดว่าถ้าได้นำมาใช้กับผู้เรียนแล้วน่าจะเกิดผลประโยชน์ได้มาก เพราะว่าการจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์  ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนำความรู้ที่ได้มาบอกหรืออธิบายให้เพื่อน ๆ ยังเป็นการพัฒนาการทำงานกลุ่ม ความรับผิดชอบและความกล้าแสดงออกของผู้เรียน รวมถึงการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีเนื้อหาไม่มาก อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตัวละครอยู่ในวัยเดียวกับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและจะจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

2. บทนำ


    ประวัติส่วนตัว
    ชื่อ นางสาวพิมพ์พิชชา   ดำโข  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ 
    เกิด  8  กรกฎาคม  2508  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
    การศึกษา     -จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนระแงะ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
                     -จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
                     -จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนราธิวาส  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส
                     -จบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูยะลา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
    ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล เมื่อ วันที่  1  พฤษภาคม  2537 ที่เทศบาลตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี และได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก  อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545


    ข้อมูลโรงเรียน
    โรงเรียนเทศบาล 3   เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์   ชื่อ  โรงเรียนวิมุกตายนวิทยา   มีนายสมบูรณ์ วิมุกตายน เป็นเจ้าของ เปิดสอนเมื่อ วันที่  17  พฤษภาคม  2504 โดยมี นายราชัน  ศาสตร์แทน เป็นครูใหญ่ ตั้งชื่อ “โรงเรียนวิมุกตายนวิทยา” เลขที่  225/60  ถนนสุไหงโก – ลก – นราธิวาส        หมู่ 2 ตำบลสุไหงโก – ลก  จังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมา ปี พ.ศ. 2510                  เทศบาลตำบลสุไหงโก – ลก ได้ซื้อกิจการโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาของเทศบาลและเทศบาลได้เปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่ 1 มกราคม  2511 ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง  อาคารชั่วคราว 1 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  อาคารศิลปะ 1  หลัง  อาคารโรงอาหาร  1  หลัง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด  1,748  คน

      ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ
      ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะมีนักเรียนส่วนน้อยที่ทำได้ทันเนื่องจากผู้เรียนมี          ความแตกต่างกันทั้งในด้านภาษา  ความพร้อมในการเรียนรู้ เพราะว่าผู้เรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ 70 การสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับ      ผู้เรียนยังต้องใช้เป็นภาษาถิ่นหรือเป็นคำพูดที่พูดง่ายๆ ฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ล่าช้าไม่ทันตามกำหนดที่หลักสูตรได้กำหนดไว้


      ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง                                                                                                                                    จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากผู้เรียนได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปบอกหรืออธิบายให้กับเพื่อน ๆ ฟัง ซึ่งผู้เ