การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา   3  จังหวัดชายแดนใต้
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

    ชื่อ     นางสาวพิมพ์พิชชา   ดำโข               เบอร์โทรศัพท์        089 - 8765340 

1. ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


    - ระบุความสำคัญของเรื่อง
      จากความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าเห็นว่าควรปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์            ให้ผู้เรียน   มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังผลการสรุปการเรียนรู้             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3  (วิมุกตายนวิทยา)  อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2550 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม 59.51 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งถือว่าคะแนนยังไม่สูงมากพอที่จะถือว่าประสบความสำเร็จ       ในด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       วิธีการที่จะปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีหลายวิธี เช่น  การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นได้เป็น    ที่สนใจกันมากในปัจจุบันนี้  แต่เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาความเจริญระหว่างตัวเมืองกับชนบทยังแตกต่างกันอยู่มากรวมถึง    ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ  อีกทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนใน     3  จังหวัดชายแดนภาคใต้   การจัดการเรียนการสอนยังต้องใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารหรือในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องพูดคุยเล่นหรือออกนอกเนื้อหาในบทเรียนบ่อย ๆ เพราะผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนน้อยซึ่งทำให้การเรียนเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น้อยและผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียนก็จะน้อยกว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเมือง


     -  แนวทางในการพัฒนา
     เนื่องจากผู้เรียนเป็นเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยังมีสมาธิในการเรียนรู้น้อยซึ่งทำ
ให้การเรียนเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ได้น้อย ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ จิ๊กซอว์ (Jigsaw) และการทำหนังสือส่งเสริมการอ่านซึ่งคิดว่าถ้าได้นำมาใช้กับผู้เรียนแล้วน่าจะเกิดผลประโยชน์ได้มาก เพราะว่าการจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์  ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนำความรู้ที่ได้มาบอกหรืออธิบายให้เพื่อน ๆ ยังเป็นการพัฒนาการทำงานกลุ่ม ความรับผิดชอบและความกล้าแสดงออกของผู้เรียน รวมถึงการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีเนื้อหาไม่มาก อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตัวละครอยู่ในวัยเดียวกับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและจะจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

2. บทนำ


    ประวัติส่วนตัว
    ชื่อ นางสาวพิมพ์พิชชา   ดำโข  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ 
    เกิด  8  กรกฎาคม  2508  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
    การศึกษา     -จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนระแงะ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
                     -จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
                     -จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนราธิวาส  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส
                     -จบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูยะลา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
    ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล เมื่อ วันที่  1  พฤษภาคม  2537 ที่เทศบาลตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี และได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก  อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545


    ข้อมูลโรงเรียน
    โรงเรียนเทศบาล 3   เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์   ชื่อ  โรงเรียนวิมุกตายนวิทยา   มีนายสมบูรณ์ วิมุกตายน เป็นเจ้าของ เปิดสอนเมื่อ วันที่  17  พฤษภาคม  2504 โดยมี นายราชัน  ศาสตร์แทน เป็นครูใหญ่ ตั้งชื่อ “โรงเรียนวิมุกตายนวิทยา” เลขที่  225/60  ถนนสุไหงโก – ลก – นราธิวาส        หมู่ 2 ตำบลสุไหงโก – ลก  จังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมา ปี พ.ศ. 2510                  เทศบาลตำบลสุไหงโก – ลก ได้ซื้อกิจการโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาของเทศบาลและเทศบาลได้เปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่ 1 มกราคม  2511 ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง  อาคารชั่วคราว 1 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  อาคารศิลปะ 1  หลัง  อาคารโรงอาหาร  1  หลัง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด  1,748  คน

      ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ
      ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะมีนักเรียนส่วนน้อยที่ทำได้ทันเนื่องจากผู้เรียนมี          ความแตกต่างกันทั้งในด้านภาษา  ความพร้อมในการเรียนรู้ เพราะว่าผู้เรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ 70 การสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับ      ผู้เรียนยังต้องใช้เป็นภาษาถิ่นหรือเป็นคำพูดที่พูดง่ายๆ ฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ล่าช้าไม่ทันตามกำหนดที่หลักสูตรได้กำหนดไว้


      ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง                                                                                                                                    จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากผู้เรียนได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปบอกหรืออธิบายให้กับเพื่อน ๆ ฟัง ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ภาษาหรือวิธีการตามแบบถนัดของตนเองจะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมดังกล่าว

3. เนื้อเรื่อง


      -ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุง / พัฒนา
      ข้าพเจ้าได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ จิ๊กซอว์ และวิธีการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านและได้จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง พืช                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4  เล่มและได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ จิ๊กซอว์ ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อใช้ในการพัฒนา
       -แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
        ครูนิดา  สะเพียรชัย ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเท่าที่ได้พบเห็น โดยทั่วไปมักจะเป็นการบรรยายความรู้มากกว่าที่จะปลูกฝังวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนเป็นผู้รับฟังและจดจำความรู้ต่าง ๆ เอาไว้  บุญเพิ่ม  จอมใจหาญ (2551 : Online) ให้ความหมายของ  การจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  Jigsaw ว่าหมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง  นักเรียนที่เรียนปานกลาง  นักเรียนที่เรียนอ่อน โดยแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จของกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะได้รับใบความรู้หรือเนื้อหาหรือกิจกรรมแตกต่างกัน การรวมกลุ่มครั้งนี้เรียกว่า  กลุ่มเดิม (Home Groups) จากนั้นสมาชิกที่ได้รับใบความรู้หรือเนื้อหาหรือกิจกรรมเดียวกันต้องมารวมกลุ่มกันใหม่อีกครั้งเรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) โดยทำการศึกษาหรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และให้สมาชิกแต่ละคนกลับไปยังกลุ่มเดิม เพื่อผลัดเปลี่ยนกันอธิบายความรู้หรือกิจกรรมให้สมาชิกคนอื่น ๆในกลุ่ม จากนั้นนักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบย่อย โดยห้ามปรึกษาซึ่งกันและกันคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนจะนำมารวมเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับที่กำหนดจะได้คะแนนพิเศษ พร้อมมีการประกาศยกย่องชมเชยในชั้นเรียน
        ถวัลย์  มาศจรัส (2540 : 11) ให้ความหมายของ หนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่านคือ  หนังสือที่มุ่งเน้นให้เด็กมีนิสัย          รักการอ่าน  ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการอ่านไปในตัว  โดยมีเนื้อหาสาระที่ไม่ขัดต่อประเพณี  วัฒนธรรม  และศีลธรรมอันดีงามของสังคมเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์ในแง่ความรู้  ความคิด  ปรัชญาและการบันเทิง  ซึ่งอาจจะเป็นหนังสือสารคดี     เรื่องสั้น นวนิยาย  วรรณกรรมเยาวชน  เป็นต้น
        กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างในสมพร  จารุนัฏ. 2540 : 3) ให้ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่าเป็นหนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร เนื้อหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวิชาเพิ่มเติมให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านเพื่อศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง
        -การวางแผนการทำงาน
        1. ศึกษาการจัดการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์
        2. ศึกษาการทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน
        3. กำหนดเนื้อหาที่จะทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน
        4. จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน
        5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
        6. เลือกห้องเรียนที่จะพัฒนา
        7. ทำการจัดการเรียนการสอนกับห้องที่ได้เลือกไว้
        8. ประเมินผล
        -กระบวนการดำเนินงาน
       1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ จากหลาย ๆ ทฤษฎีแล้วนำมาสรุปเป็นความเข้าใจของตนเอง
       2. ศึกษาการทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน
       3. เลือกเนื้อหาเรื่อง พืช ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำมาเขียนร่างแล้วได้นำไปปรึกษากับอาจารย์ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
       4. ปรับปรุงหนังสือตามคำแนะนำของอาจารย์แล้วจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง พืช ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 4 เล่ม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
       5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       6. ทำการสอนกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2551โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ จิ๊กซอว์ ตามตัวอย่างดังนี้
           6.1 ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6  คน  จากผู้เรียนทั้งหมด  36  คน  แบ่งโดยใช้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550 โดยจัดให้ผู้เรียน คละเพศและความสามารถดังนี้
                 - เก่ง หมายถึง  ผู้เรียนที่ได้คะแนน  80% ขึ้นไป  จำนวน  1  คน
                 - ปานกลาง  หมายถึง  ผู้เรียนที่ได้คะแนน  60 – 79% จำนวน 3 คน
                 - อ่อน  หมายถึง  ผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่า  60%  จำนวน  2  คน
           6.2 ครูอธิบายบทบาทในการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) รูปแบบ จิกซอว์ (Jigsaw) ให้ผู้เรียนเข้าใจดังนี้
           6.3 ผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (ครูจัดให้) แต่ละกลุ่มเรียกว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) เพื่อให้จำง่าย กลุ่มบ้านของเราแต่ละกลุ่มจะมีชื่อเรียกว่า กลุ่มบ้านของเรา 1- กลุ่มบ้านของเรา 6
           6.4 ครูทบทวนให้ผู้เรียนฟังว่าพืชมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผลและเมล็ด  ซึ่งส่วนประกอบของพืชแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไป
           6.5 ครูให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง พืช เล่ม1 รู้จักพืชแล้วครูแจกแบบฝึกกิจกรรมที่  1  ของชุดฝึกกิจกรรมที่  1ให้กับกลุ่มบ้านของเรา(Home Group) ทั้ง  6  กลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่แตกต่างกัน  คือ
                ผู้เรียน  a ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่  1.1 สังเกตส่วนประกอบของราก
                ผู้เรียน  b ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่  1.2 สังเกตส่วนประกอบของลำต้น
                ผู้เรียน  c ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่  1.3 สังเกตส่วนประกอบของใบ
                ผู้เรียน  d ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่  1.4 สังเกตส่วนประกอบของดอก
                ผู้เรียน  e ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่  1.5 สังเกตส่วนประกอบของผล
                ผู้เรียน  f  ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่  1.6 สังเกตส่วนประกอบของเมล็ด
          6.6 เมื่อสมาชิกภายในกลุ่มได้รับแบบฝึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครูให้ผู้เรียนในกลุ่มบ้านของเรา (Home Group) แยกย้ายกันเข้ากลุ่มใหม่ที่ได้รับแบบฝึกกิจกรรมที่เหมือนกันเรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert  Group) ดังนี้
               กลุ่มที่  1 ศึกษาสังเกตส่วนประกอบของราก
               กลุ่มที่  2 ศึกษาสังเกตส่วนประกอบของลำต้น
               กลุ่มที่  3 ศึกษาสังเกตส่วนประกอบของใบ
               กลุ่มที่  4 ศึกษาสังเกตส่วนประกอบของดอก
               กลุ่มที่  5 ศึกษาสังเกตส่วนประกอบของผล
               กลุ่มที่  6 ศึกษาสังเกตส่วนประกอบของเมล็ด
          6.7 เมื่อสมาชิกทุกคนได้ศึกษาตามแบบฝึกกิจกรรมที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว  ก็ให้สมาชิกทุกคนแยกย้ายกับเข้ากลุ่มบ้านของเรา (Home Group) ทั้ง 6 กลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนช่วยกันอธิบายถึงลักษณะรูปร่างของส่วนประกอบของพืชตามที่ตนได้ศึกษามาให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มเข้าใจทุกคน (ภายในกลุ่มบ้านของเราจะมีสมาชิกที่ได้ไปศึกษาส่วนประกอบของพืชครบทุกส่วน)
         6.8 ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปว่า  พืชแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน แต่พืชทุกชนิดมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผลและเมล็ด ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะทำหน้าที่แตกต่างกันและทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้
     7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     8. สรุปผล

4. บทสรุป


    4.1 ผลที่เกิดขึ้น
          -ความสำเร็จของตนเอง (ครูหรือผู้บริหาร)
          1. สามารถจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องอื่น ๆ และในปีการศึกษา   ปีต่อไปได้
          2. สถานศึกษาได้มีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
          -ความสำเร็จของผู้เรียน
       1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สนุกสนาน มีความสุขและกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรม
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
   4.2 สรุปบทเรียนที่ได้
        -ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
         1. ได้รับความรู้เรื่องเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์
         2. ได้รับความรู้เรื่องการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน
         3. ได้รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน Internet เพิ่มมากขึ้น
         -ได้แรงบันดาลใจเพื่อการทำงาน
        จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ พบว่าการศึกษาของเด็กไทยยังต่ำกว่าประเทศอื่น ๆอยู่มาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตการศึกษา 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะต่ำกว่าภาคอื่น ๆ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าตนเองได้มีส่วนช่วยเหลือให้เด็กในความรับผิดชอบของตนเองได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการฝึกทักษะที่ดี มีความสุขกับการได้มาโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนประกอบเพียงน้อยนิดแต่ถ้าทำให้เด็ก ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจเพราะเด็กเหล่านี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมต่อไป
    4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
          -ที่เกิดกับตนเอง
          1. มีความภาคภูมิใจที่ตนเอง ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  ต่อโรงเรียนและต่อชุมชน
          2. เป็นแนวทางในการพัฒนาทำผลงานทางวิชาการ
          -แนวการพัฒนาผู้เรียน
           จากการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับผู้เรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2551 ผลที่ได้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไปและทำการพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ร่วมกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านให้ครบทุกเนื้อหา
          -การเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป
          หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ทั้ง 4 เล่ม ที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นขณะนี้กำลังจัดพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้พอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและยังจัดพิมพ์เพื่อเก็บไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เมื่อได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วจะประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นอำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส และลงในเว็บไซด์ของโรงเรียนหากโรงเรียนใดสนใจก็ให้ติดต่อกับทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์