การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCO

รูปภาพของ ngssombat

ชื่อเรื่อง        :   รายงานการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ STIPCo เพื่อให้โรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศผู้รายงาน      :   นายสมบัติ      สาคำที่ปรึกษา      :   นายเจตนา       เมืองมูล,    ดร.เฉลิม     ฟักอ่อน,   ดร.วิชากร    ลังกาฟ้าปีที่รายงาน   :   2554                    การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการคือ  เรียนดี  สุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเด่น  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo ดำเนินการโดยสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน  ผู้แทนผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและด้านความเป็นประชาธิปไตย   สำรวจความพึงพอใจของครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีต่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาสู่ความป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo             กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  18  คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  238 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  238 คน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  9  คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  24  คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการมี  3  ชุด คือ  แบบสำรวจความคิดเห็น  ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรม/ลักษณะที่เป็นปัญหาของนักเรียน  แบบสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และด้านความเป็นประชาธิปไตย  และแบบสำรวจความพึงพอใจของครูนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา  ที่มีต่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ผลการดำเนินการ              1.  ผลการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5 ประการ คือเรียนดี  สุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเด่น  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับรางวัล  เกียรติบัตรด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านกิจกรรม และด้านประชาธิปไตย จากการเข้ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             2.  ผลการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่า  นายสมบัติ     สาคำ   ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเกิด  ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  ประจำปี 2550  จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าซาง 2   นายชัยพร   ชัยสวัสดิ์ และนางดวงเดือน  ขันตี  ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  1   ตุลาคม  2550    นางวันทนีย์    กะตะศิลา  ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2551   นายถนัด   กาสุยะและนางวันทนีย์   กะตะศิลา  ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  1   เมษายน  2551   3.  ผลการสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิด   ด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านกิจกรรม  และด้านประชาธิปไตย   พบว่า   ครู   นักเรียน   ผู้ปกครอง      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ  เรียงตามลำดับคือ ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรมจริธรรม              บทที่ 1บทนำ 1.  ที่มาและความสำคัญ               พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาเป็นข้อความมงคลสูงสุดนี้  ได้แสดงถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต                การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม  เจตคติ  ค่านิยมคุณธรรมของบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยีและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  ทางด้านเศรษฐกิจทำให้คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ  รุ่ง   แก้วแดง  (2540  :  4) ที่กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้