การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCO

รูปภาพของ ngssombat

ชื่อเรื่อง        :   รายงานการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ STIPCo เพื่อให้โรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศผู้รายงาน      :   นายสมบัติ      สาคำที่ปรึกษา      :   นายเจตนา       เมืองมูล,    ดร.เฉลิม     ฟักอ่อน,   ดร.วิชากร    ลังกาฟ้าปีที่รายงาน   :   2554                    การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการคือ  เรียนดี  สุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเด่น  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo ดำเนินการโดยสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน  ผู้แทนผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและด้านความเป็นประชาธิปไตย   สำรวจความพึงพอใจของครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีต่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาสู่ความป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo             กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  18  คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  238 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  238 คน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  9  คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  24  คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการมี  3  ชุด คือ  แบบสำรวจความคิดเห็น  ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรม/ลักษณะที่เป็นปัญหาของนักเรียน  แบบสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และด้านความเป็นประชาธิปไตย  และแบบสำรวจความพึงพอใจของครูนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา  ที่มีต่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ผลการดำเนินการ              1.  ผลการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5 ประการ คือเรียนดี  สุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเด่น  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับรางวัล  เกียรติบัตรด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านกิจกรรม และด้านประชาธิปไตย จากการเข้ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             2.  ผลการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่า  นายสมบัติ     สาคำ   ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเกิด  ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  ประจำปี 2550  จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าซาง 2   นายชัยพร   ชัยสวัสดิ์ และนางดวงเดือน  ขันตี  ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  1   ตุลาคม  2550    นางวันทนีย์    กะตะศิลา  ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2551   นายถนัด   กาสุยะและนางวันทนีย์   กะตะศิลา  ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  1   เมษายน  2551   3.  ผลการสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิด   ด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านกิจกรรม  และด้านประชาธิปไตย   พบว่า   ครู   นักเรียน   ผู้ปกครอง      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ  เรียงตามลำดับคือ ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรมจริธรรม              บทที่ 1บทนำ 1.  ที่มาและความสำคัญ               พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาเป็นข้อความมงคลสูงสุดนี้  ได้แสดงถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต                การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม  เจตคติ  ค่านิยมคุณธรรมของบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยีและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  ทางด้านเศรษฐกิจทำให้คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ  รุ่ง   แก้วแดง  (2540  :  4) ที่กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้                                               สรุปได้ว่า  การศึกษาเป็นรากฐานและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ  การที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายได้  จำเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีพอที่จะพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒน์                แนวโน้มการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันได้ลดความเคร่งครัดในกรอบเนื้อหาวิชาลงและขยายสู่คุณลักษณะของการปฏิบัติ  การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ  การรู้จักคิดพิจารณาค้นหาคำตอบ และการมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น  โดยเน้นทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  สังคม  และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ  การศึกษาจึงมิใช่เป็นเพียงการใช้ชีวิตอยู่ในระบบโรงเรียนในเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่การศึกษาเปรียบเหมือนเครื่องมือหรือปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ทุกคนจะต้องแสงวหาให้เพิ่มพูนมากขึ้นตลอดเวลา  เพื่อพัฒนาตนเอง  หน้าที่การงานที่ปฏิบัติ  พัฒนาครอบครัวสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้นิยามคำว่า   การศึกษา ว่า หมายถึง กระบวการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึกอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(     )             โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นการศึกษาภาคบังคับและเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกระดับซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งในการนำนโยบายนำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติให้การศึกษาแก่เด็กโดยตรงแต่จากผลการวัดผลประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้มีการปรับปรุงการบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชน  ท้องถิ่นและโรงเรียน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใน  สนับสนุนให้บุคคลและองค์คณะบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน  การตัดสินใจ  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมตรวจสอบประเมินผล การจัดการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบท                ในระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  ผู้บริหารคื

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์