การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCO

รูปภาพของ ngssombat

ชื่อเรื่อง        :   รายงานการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ STIPCo เพื่อให้โรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศผู้รายงาน      :   นายสมบัติ      สาคำที่ปรึกษา      :   นายเจตนา       เมืองมูล,    ดร.เฉลิม     ฟักอ่อน,   ดร.วิชากร    ลังกาฟ้าปีที่รายงาน   :   2554                    การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการคือ  เรียนดี  สุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเด่น  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo ดำเนินการโดยสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน  ผู้แทนผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและด้านความเป็นประชาธิปไตย   สำรวจความพึงพอใจของครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีต่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาสู่ความป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo             กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  18  คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  238 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  238 คน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  9  คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิด  จำนวน  24  คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการมี  3  ชุด คือ  แบบสำรวจความคิดเห็น  ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรม/ลักษณะที่เป็นปัญหาของนักเรียน  แบบสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และด้านความเป็นประชาธิปไตย  และแบบสำรวจความพึงพอใจของครูนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา  ที่มีต่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ผลการดำเนินการ              1.  ผลการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5 ประการ คือเรียนดี  สุขภาพอนามัยดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเด่น  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเกิดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ STIPCo  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับรางวัล  เกียรติบัตรด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านกิจกรรม และด้านประชาธิปไตย จากการเข้ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             2.  ผลการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่า  นายสมบัติ     สาคำ   ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเกิด  ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  ประจำปี 2550  จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าซาง 2   นายชัยพร   ชัยสวัสดิ์ และนางดวงเดือน  ขันตี  ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  1   ตุลาคม  2550    นางวันทนีย์    กะตะศิลา  ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2551   นายถนัด   กาสุยะและนางวันทนีย์   กะตะศิลา  ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  1   เมษายน  2551   3.  ผลการสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิด   ด้านการเรียน  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านกิจกรรม  และด้านประชาธิปไตย   พบว่า   ครู   นักเรียน   ผู้ปกครอง      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ  เรียงตามลำดับคือ ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้านสุขภาพอนามัย  ด้านคุณธรรมจริธรรม              บทที่ 1บทนำ 1.  ที่มาและความสำคัญ               พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาเป็นข้อความมงคลสูงสุดนี้  ได้แสดงถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต                การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม  เจตคติ  ค่านิยมคุณธรรมของบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยีและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  ทางด้านเศรษฐกิจทำให้คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ  รุ่ง   แก้วแดง  (2540  :  4) ที่กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้                                               สรุปได้ว่า  การศึกษาเป็นรากฐานและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ  การที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายได้  จำเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีพอที่จะพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒน์                แนวโน้มการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันได้ลดความเคร่งครัดในกรอบเนื้อหาวิชาลงและขยายสู่คุณลักษณะของการปฏิบัติ  การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ  การรู้จักคิดพิจารณาค้นหาคำตอบ และการมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น  โดยเน้นทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  สังคม  และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ  การศึกษาจึงมิใช่เป็นเพียงการใช้ชีวิตอยู่ในระบบโรงเรียนในเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่การศึกษาเปรียบเหมือนเครื่องมือหรือปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ทุกคนจะต้องแสงวหาให้เพิ่มพูนมากขึ้นตลอดเวลา  เพื่อพัฒนาตนเอง  หน้าที่การงานที่ปฏิบัติ  พัฒนาครอบครัวสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้นิยามคำว่า   การศึกษา ว่า หมายถึง กระบวการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึกอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(     )             โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นการศึกษาภาคบังคับและเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกระดับซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งในการนำนโยบายนำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติให้การศึกษาแก่เด็กโดยตรงแต่จากผลการวัดผลประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้มีการปรับปรุงการบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชน  ท้องถิ่นและโรงเรียน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใน  สนับสนุนให้บุคคลและองค์คณะบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน  การตัดสินใจ  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมตรวจสอบประเมินผล การจัดการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบท                ในระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  ผู้บริหารคื

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 230 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul
  • sss29952