ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ รายวิชา สังคมศึกษา ฯ รหัส ๔๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. ๖ ทุกคน

                      ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส ๔๓๑๐๑ มีเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียนดังนี้

            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง  เวลา ยุคสมัยทางประวัติไทย และวิธีการทางประวัติศาสตร์

  •                                                เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์

                                               การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

                                               วิธีการทางประวัติศาสตร์

                                               หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง การตั้งถิ่นฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย

                                               พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย

             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  พัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจยถึงปัจจุบัน

                                               แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย

                                               พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

                                               พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของไทย

                                               เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย

              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

                                         สมัยสุโขทัย

                                                   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                                    พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ( พญาลิไท )

                                        สมัยอยุธยา

                                                 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ( พระเจ้าอู่ทอง )

                                                 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

                                                สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒                                               

                                                สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

                                                สมเด็จพระนารายมหาราช

                                                เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ( เจ้าฟ้ากุ้ง )

                                                เจ้าพระยาโกษาธิ บดี ( ปาน )

                                   สมัยรัตนโกสินทร์

                                                 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

                                                 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

                                                 นายแพทย์ แดน บิช บรัดเลย์

                                                 พระยากัลยาณไมตรี

                                                 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                                 ขรัวอินโข่ง

                                                 ศาตราจารย์ศิลป์  พีระศรี

                                                 ศาสตราจารย์ สัญญา  ธรรมศักดิ์

ภาระงานครั้งที่ ๑   กำหนดส่งงาน ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๓ เวลา  ๒๔.๐๐ น

                 คำสั่ง   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ๖ คนร่วมมือกันกำหนดประะเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย มากลุ่มละ ๑ เรื่อง แล้วศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และนำข้อมูลที่ได้เขียนลงใน www. thaigoodview.com  

                                          

                                             

                                            

รูปภาพของ ssspoonsak

ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) แจ้งได้ที่นี่

หากคุณครู นักเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  • เซ็งระเบิดกับชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  • จำยากเย็นแสนเข็ญ
  • เป็นภาษาไทย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
  • อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น STN98756 เปลี่ยนเป็น stn98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  • อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น msw 6584 เปลี่ยนเป็น msw6584 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ลิกแจ้งที่นี่ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

 อาจารย์คะเอางานมาส่งคะ

    ม. 5/4

    ที่เอามาส่งที่นี่เพราะไม่มีบล็อคของ ม.5

http://www.thaigoodview.com/node/64163

    งานของกลุ่มหนูคะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์