เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ต่างกันอย่างไร ??

รูปภาพของ knw33007

 

สวัสดีค่ะ !! ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

สำหรับบล็อกนี้  ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์พืช และเซลล์สัตว์นะคะ

อ้อ..แล้วก็มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์ด้วยค่ะ

เชิญเลื่อนลงไปดูเนื้อหาได้เลยค่า^^

.

.

.

.

.

.

 

     เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ !!!!
              เซลล์พืช                         เซลล์สัตว์
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม           1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรี
2.
มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก                           2. ไม่มีผนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
3.
มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์             3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4.
ไม่มีเซนทริโอล                                     4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5.
แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน    5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
6.
ไม่มีไลโซโซม                                            6. มีไลโซโซม

 

 

 

ส่วนประกอบของเซลล์พืช

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมากภายในมีโครงสร้างมากมายดังนี้
1. 
ผนังเซลล์ (Cell Wall ) เซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลักทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกัน
อันตรายให้แก่เซลล์พืช ให้เซลล์คงรูปเพิ่มความแข็งแรงเซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์บางชนิดอาจมีสาร
เคลือบเยื่อหุ้มเซลล์ได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเซลล์นั้น ๆเช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู มีสารเคลือบพวก
ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein)  เซลล์พวกไดอะตอมมีสารเคลือบเป็นพวก ซิลิกา สารเคลือบเหล่านี้มีประโยชน์ทำให้
เซลล์คงรูปร่างได้               

  2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทำหน้าที่ควบคุม
ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆเพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบาง
อย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ (Semipermeable Membrane)
  3. 
ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์มีสารที่ละลายน้ำได้
เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิดดังนี้

  3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรีเป็นแหล่งผลิตสาร
ที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์
  3.2 
คลอโรพลาส (Chloroplast) เป็นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็นสีเขียว
เพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

3.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์
โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
3.4 
กอลจิคอมเพลกซ์ (GolgiComplex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบนๆ คล้ายจานซ้อน
กันเป็นชั้น ๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีนแล้วส่งออกไปใช้ภายในเซลล์

3.5 เซนตริโอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์

3.6 แวคิวโอล (Vacuole) เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างชนาดใหญ่มากในเซลล์พืชภายในมีสาร
พวกน้ำมัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

4. นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงการเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด 
เลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และเซลล์ลำเลียงอาหารของพืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส 
นิวเคลียสทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์ ส่วนประกอบ
ของนิวเคลียสมีดังนี้
                4.1 
นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เป็นของเหลวภายในนิวเคลียสเป็นส่วนที่ใส ไม่มีสี
ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
4.2 
ร่างแหนิวเคลียส มีโครงสร้างเป็นเส้นที่สานกันเป็นร่างแหเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว ร่างแหนิวเคลียส
จะเปลี่ยนเป็นร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่และเป็นตัวควบคุม
การแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
4.3 
นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนไครโมโซมประกอบด้วยสารประเภท DNA
TNA 
ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน

 

เอาล่ะค่ะ เราก็ได้รู้จักส่วนประกอบของเซลล์พืชไปบ้างแล้วนะคะ ต่อไป เราก็จะได้รู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์สัตว์กันบ้าง ไปกันเลยยยยย !!!!

 

 

 ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์

1. นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงการเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียสยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด 

เลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและเซลล์ลำเลียงอาหารของพืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส 
นิวเคลียสทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์ส่วนประกอบ
ของนิวเคลียสมีดังนี้
1.1 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เป็นของเหลวภายในนิวเคลียสเป็นส่วนที่ใสไม่มีสี
ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
1.2 ร่างแหนิวเคลียส มีโครงสร้างเป็นเส้นที่สานกันเป็นร่างแหเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวร่างแหนิวเคลียส
จะเปลี่ยนเป็นร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่และเป็นตัวควบคุม
การแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
1.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนไครโมโซมประกอบด้วยสารประเภท DNA
TNA 
ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน

 

2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์มีสารที่ละลายน้ำได้
เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิดดังนี้

  2.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรีเป็นแหล่งผลิตสาร
ที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์
  2.2 
คลอโรพลาส (Chloroplast) เป็นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็นสีเขียว
เพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

2.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์
โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
2.4 
กอลจิคอมเพลกซ์ (GolgiComplex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบนๆ คล้ายจานซ้อน
กันเป็นชั้น ๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีนแล้วส่งออกไปใช้ภายในเซลล์

2.5 เซนตริโอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์

2.6 แวคิวโอล (Vacuole) เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างชนาดใหญ่มากในเซลล์พืชภายในมีสาร
พวกน้ำมัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

  3. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทำหน้าที่ควบคุม
ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆเพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบาง
อย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ (Semipermeable Membrane)

 

***ครบสักทีสำหรับส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะ และเพื่อน ๆ ก็สามารถฝากลิ้งค์และแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะคะ จะพยายามไปเม้นให้ครบทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม และ แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ ขอบคุณจริง ๆค่ะ ^^

 

 

 

รูปภาพของ knw33061

เนื้อหา เยี่ยม มากจ๊ะ ^^

 

ไงก็ฝากด้วยนะค่ะ

 การแบ่งนิวเคลียส
แบบ ไมโอซิล !!!! *
>>
http://www.thaigoodview.com/node/64737

 

รูปภาพของ knw32998

55+

 

เนอะ

 

= =

รูปภาพของ knw33005

เนื้อหาดีมาก

 

ฝากด้วยนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/63520

http://www.thaigoodview.com/node/63132

ได้สาระและความรู้มาก

สุดยอด

คุณยี่ยมมาก

รับไปเลย 1 คอมเม้น

เม้นให้โมด้วยนะ

 

รูปภาพของ knw33015

เยอะมาก ก !!!

แต่เค้าก็อ่านะ!

อ่านหัวข้อมันน่ะ

55555'

ไปเม้นให่เค้าด้วย ย ย!!

: ))'

รูปภาพของ knw.33000

เนื้อหาเยี่ยมไปเลย ๆๆ

(อ่านไม่หมดหรอก เยอะเกินอ่ะ)

 55555

รูปภาพของ knw33007

ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะ

 

^^ 

รูปภาพของ knw32760

สาระดีจัง 

ฝาก ด้วยนะจ๊ะ

http://www.thaigoodview.com/node/62929

http://thaigoodview.com/node/62859

http://www.thaigoodview.com/node/63262

~_~มาเม้นกันเยอะๆน๊า ~_~

รูปภาพของ knw33313

ดีจังเรื่องที่เรียนพอดีเลย

ฝากด้วยนะหมูจิ๋ว สัตว์ใหม่มาแรงhttp://thaigoodview.com/node/6322610 เรื่องที่ทำให้เชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวhttp://thaigoodview.com/node/63129

 

รูปภาพของ knw33313

ได้ความรู้มากมายเลย

ฝากด้วยนะหมูจิ๋ว สัตว์ใหม่มาแรงhttp://thaigoodview.com/node/6322610 เรื่องที่ทำให้เชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวhttp://thaigoodview.com/node/63129

 

รูปภาพของ knw33006

สุดยอดเลยอะ

 

เนื้อหาเยี่ยม ๆ  ^^"

รูปภาพของ knw33007

ช่วยแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะค้า

 

ขอบคุณค่ะ

 

^^ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์