ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ silavacharee

  สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 4 ทุกคน

                          ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูวัชรี  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 นี้ นักเรียนทุกแผนการเรียนจะต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัส ส33101 ซึ่งมี หน่วยการเรียนดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย และวิธีการทางประวัติศษสตร์

                                      -  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

                                      -  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

                                      -   แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย

                                      -  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและมีอิทธิพลต่อสังคมไทย

                                     -   ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย

                                     -  พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของไทย

                                     -  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                                      -   ความหมายของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

                                      -  สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                                      -  วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลต่อสังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4     ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

                                     -  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

                                     -  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                                     -  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                     -  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโวรส

                                     -  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

                                     -  หม่อมราโชทัย หรือ หม่อมราชวงศ์ กระต่าย  อิศรางกูร

                                     -  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง  บุนนาค )

ภาระงานในภาคเรียนนี้

              งานชิ้นที่ 1   กำหนดส่งได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2553 เวลา 24.00 น

  คำสั่ง      ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ไปสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการใช้เวลาและยุคสมัยมากลุ่มละ 1 เหตุการณ์แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ตามประเด็นที่กำหนดได้แก่ 

                                          1. ข้อความที่ค้นคว้ามาแสดงถึงช่วงเวลา และยุคสมัยใด 

                                          2.  ยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์นั้น มีลักษณะเด่นอย่างไร

                                          3.  การแบ่งเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 เมื่อค้นคว้าเสร็จแล้วให้นักเรียนนำลงไปสร้างเป็นบล๊อค ใน  www. thaigoodview .com  

              งานชิ้นที่ 2       กำหนดส่ง  ตั้งแต่ เดือน 1 กรกฎาคม  - 15 สิงหาคม 2553 เวลา 24.00 น

คำสั่ง    ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษาค้นคว้่าเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปั้จจุบันตามประเด็นดังนี้ พร้อมติดภาพประกอบ

                                           1.  ประวัติ ความเป็นมา

                                           2.  บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยสังเขป

                                           3.  นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับสังคมได้โดยวิธีใดบ้าง                                 

 

 

งานที่1 สืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการใช้เวลาและยุคสมัย

นางสาว ศุภวรรณ ศุภวรวงศ์ ม.4/3 เลขที่ 19

นางสาว สุพรรณษา สุขสมบุญ ม.4/3 เลขที่ 12

นางสาว หทัยภัทร ยุพาพิน ม.4/3 เลขที่ 10

นางสาว สิริภรณ์ หาญชนะ ม.4/3 เลขที่ 20

นางสาว ยุคลธร จันทรมณี ม.4/3 เลขที่ 22

 

 สงครามเย็น

เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ 2 กลุ่ม ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบการเมืองต่างกัน เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียต เรียกว่าค่ายตะวันออกซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตร เรียกว่า ค่ายตะวันตก ซึ่งปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แข่งขันในด้านการสะสมอาวุธ เทคโนโลยีอวกาศ การจารกรรม เศรษฐกิจ และทำสงครามผ่านสงครามตัวแทน สงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953)  สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975)  สงครามอัฟกานิสถาน (ค.ศ. 1979-1989)  สงครามเย็นเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ฝ่ายต่างแข่งขันกัน โดยพยายามสร้างแสนยานุภาพทางการทหารของตนไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม โดยประเทศมหาอำนาจจะไม่ทำสงครามกันโดยตรง แต่จะสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทำสงครามแทน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามตัวแทน (Proxy War) เหตุที่เรียก สงครามเย็น เนื่องจากเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจ โดยใช้จิตวิทยา ไม่ได้นำพาไปสู่การต่อสู้ด้วยกำลังทหารโดยตรงอย่างสงครามร้อน นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าว คำนึงถึงสงครามเย็นเป็นหลัก นับจากปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) สมัยเริ่มต้นสงครามเย็น น่าจะอยู่ในสมัยวิกฤตการณ์ทางการทูตในตอนกลางและปลาย ค.ศ. 1947 เมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขัดแย้งเรื่องการจัดตั้งองค์การสันติภาพในตุรกี ยุโรปตะวันออกและเยอรมนี ความตึงเครียดเนื่องจากการเผชิญหน้ากันระหว่างอภิมหาอำนาจ แต่ยังไม่มีการประกาศสงครามหรือใช้กำลัง เป็นสมัยลัทธิทรูแมน วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1947 กับประกาศแผนการมาร์แชลล์ เพื่อฟื้นฟูบูรณะยุโรปตะวันตก ซึ่งได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง การขยายอิทธิพลของโซเวียตในยุโรปตะวันออก และการแบ่งแยกเยอรมนี การวิจัยและพัฒนาโครงการทางการทหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมาก เกิดขึ้นในในช่วงเวลานี้ รวมถึงการแข่งขันกันสำรวจอวกาศ และการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตน

  สงครามเย็นอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2  (พ.ศ. 2490-2534 หรือ ค.ศ. 1947-1991) 

 เกิดขึ้นในยุคสมัยวิกฤตการณ์ทางการทูตในตอนกลางเเละปลาย (ค.ศ. 1947) ลักษณะของสงครามเย็นคือ การเผชิญหน้าการใช้สงครามจิตวิทยาการโฆษณาชวนเชื่อการเเข่งขันกันทางกำลังเเละอาวุธการสร้งความนิยมเเละลัทธิต่างๆของตนในประเทศ

 ประโยชของการเเบ่งช่วงเวลาเเละยุคสมัยคือ ทำให้เรารู้จักเเบ่งช่วงเวลาได้ ถ้าไม่มียุคสมัยหรือช่วงเวลาเราก็จะไม่รู้เวลาในการเกิดเหตูการณ์

http://www.thaigoodview.com/node/102323

ผู้จัดทำ

น.ส.กมลรัตน์  เลิศบุญวัฒนา  ม.4/3 เลขที่ 3

น.ส.สุดารัตน์  เชยรัมย์  ม.4/3 เลขที่ 8

น.ส.ปนัดดา  ทองดี  ม.4/3 เลขที่ 25

น.ส.รจนา  กันสุข  ม.4/3 เลขที่ 6

น.ส.พิมลภา วรปริญญาพร  ม.4/3 เลขที่ 27

สวัสดีอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/86017

 

อารยธรรมกรีก ม.6/2 คะ.

1.น.ส.พิกุล นึกกระโทก เลขที่7

2.น.ส.อัยญารัตน์ กองเงิน เลขที่22

3.น.ส.ภานุมาศ เกิดโภคา เลขที่23

4.น.ส.สรรศิริ เพริศพรายวงศ์ เลขที่27

5.นายปฏิพัทธ์ ทองวิลา เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/79913

งานชิ้นที่ 2

จัดทำโดย

นางสาวปรียานุช       เนียมประเสริฐ    ม.4/4  เลขที่ 10

นางสาวสายธาร        เพิ่มพูน             ม.4/4 เลขที่ 11

นางสาวอนุธิดา         ศรีมันตะ           ม.4/4  เลขที่ 12

นางสาวฐิตารีย์         วิสิฐหิรัญกุล      ม.4/4  เลขที่ 13

นางสาวกานติมา       การประไพ        ม.4/4  เลขที่ 18

อาจารย์วัชรี กมลเสรีรัตน์ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

งานชิ้นที่ 2

จัดทำโดย

นางสาวปรียานุช       เนียมประเสริฐ      เลขที่  10  ม.4/4

นางงสาวสายธาร      เพิ่มพูน               เลขที่  11 ม.4/4

นางสาวอนุธิดา        ศรีมันตะ              เลขที่  12 ม.4/4 

นางสาวฐิตารีย์        วิสิฐหิรัญกุล         เลขที่ 13 ม.4/4

นางสาวกานติมา      การประไพ           เลขที่ 18 ม.4/4

อาจารย์วัชรี กมลเสรีรัตน์ช่วนตรวจด้วนนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/79112

จัดทำโดย

น.ส.อรธนา  คำวัน เลขที่ 2

น.ส.วิภูชนันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เลขที่ 3

น.ส.จิราภรณ์ สิงหาคำ เลขที่ 4

น.ส.ณัฐกาญจน์ เปลี่ยนเที่ยงธรรม เลขที่ 5

น.ส.ศิริพร ลี้โพธิ์จริญทรัพย์ เลขที่ 8

ม.4/1  อาจารย์ขาเช็กชื่อดีๆนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/78525

 งานชิ้นที่ 1

จัดทำโดย

นางสาวปิยานุช          เนียมประเสริฐ     เลขที่  10    ม.4/4

นางสาวสายธาร          เพิ่มพูน              เลขที่ 11     ม.4/4

นางสาวอนุธิดา           ศรีมันตะ             เลขที่  12    ม.4/4

นางสาวฐิตารีย์           วิสิฐหิรัญกุล         เลขที่  13    ม.4/4

นางสาวกานติมา          กานประไพ         เลขที่ 17     ม.4/4

อาจารย์วัชรี กรุณาช่วยตรวจงานด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

ส่งงานแล้วนะค่ะ

ส่งงาน  (ชิ้นที่ 2 ) ครับ  ช่วยตรวจด้วยนะครับ

**ขอบคุณครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/77238 

 

  สมาชิกในกลุ่ม 

นายสิริศักดิ์   พรหมดวง   ม.4/4  เลขที่ 8

นายกุลชาติ   จัดกระบวนพล   ม.4/4  เลขที่ 20

นายธนฤกษ์    อัมพุนันท์   ม.4/4   เลขที่ 21  

ส่งงาน  (ชิ้นที่ 1 ) ครับ  ช่วยตรวจด้วยนะครับ

**ขอบคุณครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/77219   

 

 สมาชิกในกลุ่ม 

นายสิริศักดิ์   พรหมดวง   ม.4/4  เลขที่ 8

นายกุลชาติ   จัดกระบวนพล   ม.4/4  เลขที่ 20

นายธนฤกษ์    อัมพุนันท์   ม.4/4   เลขที่ 21  

 

http://www.thaigoodview.com/node/77841

งานชิ้นที่2

 

รายชื่อ

 

นายอนุวัฒน์ จันทร์กลาง เลขที่ 1 ม.4/4

นายวัชรพล แสงสุข เลขที่ 2 ม.4/4

นายวันชัย ยิ้มใหญ่ เลขที่ 7 ม.4/4

นายรัฐกฤษณ มลวิชัย เลขที่ 22 ม.4/4

ขอบคุณ อาจารย์วัชรี กมลเสรีรัตน์

 

http://www.thaigoodview.com/node/77841

งานชิ้นที่2

 

รายชื่อ

 

นายอนุวัฒน์ จันทร์กลาง เลขที่ 1 ม.4/4

นายวัชรพล แสงสุข เลขที่ 2 ม.4/4

นายวันชัย ยิ้มใหญ่ เลขที่ 7 ม.4/4

นายรัฐกฤษณ มลวิชัย เลขที่ 22 ม.4/4

ขอบคุณ อาจารย์วัชรี กมลเสรีรัตน์

http://www.thaigoodview.com/node/77825

ส่งงานชิ้นที่1 ครับ

นายอนุวัฒน์ จันทร์กลาง ม.4/4 เลขที่ 1

นายวัชรพล แสงสุข ม.4/4 เลขที่ 2

นายวันชัย ยิ้มใหญ่ ม.4/4 เลขทื่ 7

นายรัฐกฤษณ มลวิสัย ม.4/4 เลขที่ 22

ขอบคุณครับ ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์

http://www.thaigoodview.com/node/77372

ส่งงานครับ

ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ

ขอโทดค่ะที่ส่งงานช้า

ช่วยตวจดูด้วยนะค่ะ

ขอบคุนค่ะ ครูวัชรี

http://www.thaigoodview.com/node/76733

สมาชิก

น.ส.ปวริศา แผนเสือ ม.4/4 เลขที่ 5

น.ส.ปาริชาติ กลัดเข็มเพชร ม.4/4 เลขที่ 6

น.ส.สหัสพร จันทร์แก้ว ม.4/4 เลขที่ 19

 

ขอโทษค่ะที่ส่งงานช้า

ส่งแก้งานชิ้นที่1ค่ะ ช่วยตรวจดูให้หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณ ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ มากค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/71037

งานชิ้นที่ 2 ค่ะ

ส่งช้าไปหน่อยนะค่ะ

คณะผู้จัดทำ

นางสาวธีรวดี  ไตรตรองศร เลขที่ 6

 

นางสาวภารดี  ยงยุทธมีชัย เลขที่ 14

 

นางสาวณัฐวดี หมูนสี เลขที่ 22

 

นางสาวนาริฐา จั่นบำรุง เลขที่ 28

 

นางสาวสุภาวดี  ประดิษฐ์สุวรรณ เลขที่ 29

 

.4/1

 

http://www.thaigoodview.com/node/75625

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ  **แก้ไขจากครั้งที่แล้ว แล้วนะครับ

อาจารย์

ลิงค์ครับ http://www.thaigoodview.com/node/71397

ส่งงานค่ะ (งานชิ้นที่ 1)

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม  ม.4/3

1.กนกการญจน์  หล้าวิลัย     เลขที่   10

2.สุวนันท์   อามาตย์มนตรี   เลขที่   22

ขอโทษค่ะที่ส่งช้า

ทำไม่เป็น อิอิ

http://www.thaigoodview.com/node/73433

มาส่งงานค่าาาาาาา

http://www.thaigoodview.com/node/73092

สมาชิกกลุ่มคร้า
 1.น.ส.รจนา  มีทรัพย์ เลขที่ 2 4/2
 2.น.ส.ธัญลักษณ์  จันโท  เลขที่ 3 4/2
 3.น.ส.ศิริวรรณ   เกิดโภคา  เลขที่ 13 4/2
 4.น.ส.ภัทรวดี  ยอกมงคล  เลขที่ 17  4/2
 5.น.ส.ณัฐกานต์   พลกล้า  เลขที่ 23  4/2

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปั้จจุบัน (งานชิ้นที่2)  นะค่ะ

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

1.พระราชประวัติ

พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงสมรส กับปีเตอร์ เจนเซนและทรงประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี .. 2541 และเสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อปี .. 2544

จึงทรงลาออกเพราะในความไม่สบายพระทัยของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงลาออกฐานันดรศักดิ์ถือว่าทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์แรก ในบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เป็นพระองค์และในรัชกาลปัจจุบัน

  

 2.ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

พระองค์ทรงช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆเช่น บริจาคเงินทุนต่างๆ ให้เเก่ผูยากไร้หรือผูไม่ได้เรียนหนังสือตามเขตชายเเดนต่างๆ

การช่วยราษฎร์ที่ประสบเหตุณ์ปัญหาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้

การรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตั้งกลุ่มให้พวกเยาวชนหันมาทำกิจกรรมยามว่างในโครงการ "To Be Number One" เเละอยาหได้ให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและการอยู่ร่วมกันสามัคคีโดยไม่ทะเลาะเบาะเเวงกัน

3.นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับสังคมได้โดยวิธีใดบ้าง

ในช่วงวันที่26 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติด พวกเรา นักเรียนได้พากันรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเเละจัดนิทรรศการณ์ในวันนั้นเเละจัดกิจกรรมเช่น ตอบปัญหาน่ารู้ การกล้าเเสดงออกโดยใช้เวลายามว่างให้เกิดประโยชน์เป็นต้นเพื่อให้เรา รู้โทษ ปัญหานั้นๆจากนั้นหากเราจะหากิจกรรมยามว่างทำ เช่น  การนำเสนอวัฒนธรรมไทยเช่น การรำ ฟ้อน เป็นต้น

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

น.ส   รจนา   มีทรัพย์ ม.4/2 เลขที่2         

น.ส  ธัญลักษณ์   จันโท ม.4/2 เลขที่3

น.ส  ศิริวรรณ   เกิดโภคา  ม.4/2 เลขที่ 13

น.ส  ภัทรวดี      ยอดมงคล  ม.4/2 เลขที่ 17

น.ส  ณัฐกานต์    พลกล้า  ม.4/2 เลขที่ 23

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

ลิ้ง ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/72464

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

นางสาว  มินทิรา ขาวขำ   เลขที่ 8 ม. 4/3

            นางสาว รัชนีกร  สุรชัยสิทธิโชค    เลขที่ 28 ม.4/3

           นาย จิรายุ  ทับทิมหิน ม.4/3        เลขที่ 15 ม.4/3

นาย กิติกร  ใจกล้า       เลขที่ 16  ม.4/3

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ  **แก้ไขจากครั้งที่แล้ว แล้วนะครับ

อาจารย์

ลิงค์ครับ http://www.thaigoodview.com/node/71397

ส่งงานค่ะ (2)  Cool 

http://www.thaigoodview.com/node/72179

  • ผู้จัดทำ
    1. นาย ณัฐพล นิลเต่า                       เลขที่ 1
  • 2. นางสาว ประภาสิริ ชนะชัย              เลขที่ 27
  • 3. นางสาว สุปราีณี สุนทรเมือง            เลขที่ 32
  • 4. นางสาว กฤษณีญา ภูติจันทร์           เลขที่ 39
  • 5. นางสาว ภัสราภรณ์ เจนการ              เลขที่ 41

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

 

ส่งงานค่ะ (งานชิ้นที่ 2)

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม  ม.4/3

1.สิริลักษณ์     ฝ่ายดี            เลขที่   27

2.พุทธมาศ     พรหมวงศ์ษา    เลขที่   29

3.คมกฤช       แหวนเพชร      เลขที่   23

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/72178

 ส่งงานค่ะ

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม  ม.4/3

1.สิริลักษณ์     ฝ่ายดี            เลขที่   27

2.พุทธมาศ     พรหมวงศ์ษา    เลขที่   29

3.คมกฤช       แหวนเพชร      เลขที่   23

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/72177

     ส่งงานเด้อค่า..............( ส่งงานชิ้ที่2 )

สมาชิกกลุ่ม ม. 4/3

1. ชาลิสา  พิเชษฐมงคล  เลขที่  33

2. ปรียารัตน์  สุทธิหล่อ  เลขที่  26

3.ศันสนีย์  แดงศรี  เลขที่ 21

4.พนิดา   แก้วกัลยา  เลขที่  1  

5.จิระวรรณ  สุนันทารอด  เลขที่  6

ลิงค์ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/71802

 

หวังว่าจาได้รับแล้วนะคะ

 

งานชิ้นที่ 2.

ส่งแล้วค่ะ

รายชื่อกลุ่ม  4/3

1. สิริมา      ธรรมแสง    เลขที่ 7

2.ปรีดาภา   ภูกองชัย    เลขที่ 11

3.รัชนีกร    พันธุพล       เลขที่ 13

4.กัญญาวีร์ สำราญเย็น  เลขที่ 14

5.พิชชากร  บุญเกิด      เลขที่ 24

 

http://www.thaigoodview.com/node/71800

ส่งงานค่ะ อ. วัชรี    ( งานชิ้นที่ 2)

    สมาชิก

1. นางสาว  นันทวรรณ   สินเสมอ   เลขที่ 3

2. นางสาว  สุรัตนา  วิงทองดี   เลขที่ 2

3. นางสาว  วณิดา  พูลพังงา  เลขที่ 31

4.  นางสาว  กนกกาญจน์   หล้าวิลัย   เลขที่  10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/3

    http://www.thaigoodview.com/node/71798

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์