เรื่อง การจัดการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อ.ธิดารัตน์ ชุมสมาน)

เรื่อง   การจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ชื่อผู้เขียน

 นางสาวธิดารัตน์   ชุมสมาน 

สถานที่ทำงาน

 

 โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ   

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่อง

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และที่สำคัญเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรูสึกรัก ภาคภูมิใจ และผูกพันกับท้องถิ่นของตน

 

 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐- ๒๕๕๔)  ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  และศีลธรรมสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชน ให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนขิงชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักในความเป็นไทย ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ  และมีหลักการที่สำคัญ คือ เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล  และเป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น   ในส่วนของจุดหมายข้อ ๕ ที่ว่า  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าทำงานในโรงเรียน พบปัญหาว่าทางโรงเรียนยังไม่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง  ทั้งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา สืบเนื่องจากเวลาเรียนเน้นกลุ่มสาระ และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันด้านวิชาการ  แต่ในด้านในการส่งเสริมคุณค่า ความเป็นไทย ในการรักท้องถิ่นของตนเองมีเป็นส่วนน้อย  ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะพัฒนาและส่งเสริมความภาคภูมิใจของท้องถิ่นให้สำหรับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาท

 

 

 

แนวทางในการพัฒนา

 

          1.   ครูจัดทำหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นหรือการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น

 

2.   เปิดโอกาสให้ผู้รู้ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน

 

3.   ให้ครูบูรณาการการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละสาระการเรียนรู้

 

4.   ให้ผู้เรียนนำประสบการณ์จาการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 

5.   ส่งเสริมการทำงานแบบการเรียนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (child center)

  

วัตถุประสงค์

 

1.      เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่หลักสูตรท้องถิ่นในเรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

                            

ประวัติส่วนตัว

   

ชื่อ นามสกุล      :              นางสาวธิดารัตน์       ชุมสมาน 

    

วันเดือนปีเกิด        :             13   ธันวาคม   2524                            ประจำตัวประชาชน              3-9001-00805-082

 

เชื้อชาติ             :     ไทย              สัญชาติ   ไทย         ภูมิลำเนา         สงขลา

 

บิดาชื่อ                     :     นายธงชัย   ชุมสมาน              อาชีพ              ครู   (เอกชน)

 

มารดาชื่อ                 :    นางสุดารัตน์   ชุมสมาน         อาชีพ               ครู   (เอกชน)

 

จำนวนบุตร             :            1  คน

 

ที่อยู่                        :               193  ถ. สายบุรี  ต.ตะลุบัน  อ. สายบุรี  จ. ปัตตานี

 

ตำแหน่ง                :               ครู

 

ประวัติการศึกษา :พ.ศ.  2537   ระดับประถมศึกษาโรงเรียนฮั่วหนำ

 

                                                พ.ศ.  2544   ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสายบุรี  แจ้งประชาคาร

พ.ศ.  2547  บริหารธุรกิจ   (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขต ตรัง

 

พ.ศ. 2552  กำลังศึกษาต่อ  หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ สอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

วัน เดือน ปี เริ่มทำงาน      21    ธันวาคม    2547

 

บรรจุในตำแหน่งและสังกัด              ครู เอกชน   สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

ประวัติการทำงาน :    พ.ศ. 2547  -  ปัจจุบัน   โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ

 

งานที่รับผิดชอบ   :     -     ครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3/1

 

-          เลขาฝ่ายงบประมาณ

 

-          หัวหน้าสายช่วงชั้นที่ 1

 

-          งานทะเบียนนักเรียน

 

ความสำเร็จในอดีต            :     ส่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้รับรางวัล  ระดับทอง

 

เคล็ดลับและวิธีทำงานของข้าพเจ้า

  

                ครู  ในความหมายของข้าพเจ้า มิใช่เพียงเพื่อสอนศิษย์ให้รู้หนังสือ หรือรู้ทฤษฎี  หากแต่ต้องให้เขาเป็น คนเต็มคน โดยการปฏิบัติตนให้สังคมยอมรับได้ว่าเป็นคนดีศรีสังคม ชีวิตครูเอกชนของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการการทำหน้าที่สอน และต่อมาให้ได้รับมอบหมายเป็นครูต้นแบบประจำสายช่วงชั้น ที่ ๑ จากประสบการณ์การทำงานมา ๕ ปี ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์อันน้อยนิด แต่ข้าพเจ้าได้ค้นพบหลักการปฏิบัติตน เพื่อความสำเร็จของงาน ดังนี้

 

                ๑.  รักงานที่ทำ      งานครูเป็นงานที่มีทั้งชอบและไม่ชอบ ข้าพเจ้าจะไม่เลือกงานที่ชอบที่รัก แต่เราจะรักงานเราที่เราทำ สิ่งยึดนี้จะทำให้เราทำงานทุกอย่างโดยไม่ฝืนใจ และตั้งใจทำงานด้วยความสุข

 

                ๒.  ตรวจสอบผลงานเป็นระยะ  งานประจำวันจะมีหลายแบบหลายประเภท  ทั้งงานประจำ งานพิเศษ งานภายในโรงเรียน และงานภายนอกโรงเรียน บางที่ต้องแข่งกับเวลา หรือมีความกดดัน หากเรามีช่วงหนึ่งได้หยุดคิดทบทวน

 

                ๓.  ยึดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะคิดทำงานสิ่งใด จะมีการสอบถามตนเองย้อนกลับว่า ประโยชน์ต่อผู้ใด  มีความยืดหยุ่นและปรับเพื่อความถูกต้อง และเหมาะสม  ภายใต้ความยินยอมพร้อมใจของเพื่อนร่วมงานที่จะร่วมเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทให้กับงาน และรับความชื่นชมในเกียรติที่ได้รับร่วมกัน

 

                ๔.  ความเป็นแบบอย่างที่ดี  ความศรัทธา ที่ผู้อื่นจะมอบให้ ครู นั้น  ย่อมมาจากการกระทำตนด้วยการงาน อาทิ  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  อดกลั้น  ตรงต่อเวลา  ยุติธรรม  เสียสละ  ยึดหลักเหตุผล สร้างสรรค์ และพัฒนาตนเอง ฯลฯ สำหรับด้านความประพฤติส่วนตัว  ต้องชัดเจนเรื่อง ความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น วางตนและประพฤติตน เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม  นับเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าความสามารถด้านการงาน

                 ข้าพเจ้าภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่ ครู จะยึดหลักปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้ชื่อว่า ครู อย่างแท้จริง     

                                                                                                                                นางสาวธิดารัตน์    ชุมสมาน

                                                                                                                                                      ครูผู้สอน         ข้อมูลโรงเรียน 

โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๐๗  ถนนสายบุรี    ตำบล   ตะลุบันอำเภอ   สายบุรี  จังหวัด  ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์   ๙๔๑๑๐   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๒๗ เดือน   กุมภาพันธ์     พ.ศ.  ๒๔๙๓   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต ๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่    โทรศัพท์  ๐-๗๓๔๑-๑๐๕๐  โทรสาร   ๐-๗๓๔๑-๒๐๙๕   email huanum_507@hotmail.com

   

 

วิสัยทัศน์

 

                                เป็นผู้นำด้านวิชาการ  พัฒนาด้านเทคโนโลยี  มุ่งเน้นจริยธรรม

 

พันธกิจ

 

๑.             ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้

 

๒.          ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การประดิษฐ์  การสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้

 

๓.           ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมของศาสนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

๔.           สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สนุกโดยการบูรณาการกิจกรรม  กีฬา  ดนตรี                  ศิลปวัฒนธรรม

 

๕.           จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนา

 

๖.            เปิดโอกาสให้ได้ทดลองและการแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง

 

ข้อมูลครูและบุคลากร

  

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์สอนเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่ำกว่าป.ตรี ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี
ครูใหญ่ - -   ๕๐  
รองผู้อำนวยการ - - - - - -  
ครูประจำการ ๑๗ ๑๘ - ๓๕  
ครูอัตราจ้าง - - ๒๔  
นักการ/ภารโรง - - ๔๐  
อื่น ๆ  ........... - - - - - -  
รวม ๒๗ ๒๓ - ๓๕  
๓๒ ๒๓ - ๓๕ ๒๕

   

ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ

 จากประสบการณ์การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นเวลาติดต่อกัน 5  ปี ได้พบปัญหา

ว่าทางโรงเรียนยังไม่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังทั้งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา สืบเนื่องจากเวลาเรียนเน้นกลุ่มสาระ และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันด้านวิชาการ  แต่ในด้านในการส่งเสริมคุณค่า ความเป็นไทย ในการรักท้องถิ่นของตนเองมีเป็นส่วนน้อย  ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะพัฒนาและส่งเสริมความภาคภูมิใจของท้องถิ่นให้สำหรับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาท

 

 

สาเหตุของปัญหามีดังนี้

 

1. ด้านโรงเรียน

 

- โรงเรียนไม่จริงจังเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา

 

2. ตัวครู

 

- ครูขาดเทคนิคการสอน ไม่มีความรู้ และไม่ถนัดในการบูรณาการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

- ครูละเลยการสอนในการอนุรักษ์ความเป็นไทย คุณค่าของท้องถิ่น 

 

3. ปัจจัยอื่น ๆ

 

- ไม่มีวิทยากรครูภูมิปัญญามาชี้แนะ

 

- ขาดแหล่งความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

  

ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง

 

1.    จัดทำหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นหรือการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น

 

2.   เปิดโอกาสให้ผู้รู้ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน

 

3.   ให้ครูบูรณาการการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละสาระการเรียนรู้

 

4.   ให้ผู้เรียนนำประสบการณ์จาการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 

5.   ส่งเสริมการทำงานแบบการเรียนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (child center)

         

แนวความคิด 

                                

ใช้กระบวนการ PDCA สู่การการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  

การวางแผนแก้ปัญหา P = PLANE

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ในระดับประถมศึกษานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมสั้น ๆ และน่าสนใจเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน มีความสนุกสนาน และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยข้าพเจ้า เลือกเรื่องที่จะให้นักเรียนคิดและเลือกภูมิปัญญาที่นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้มากที่สุดในอำเภอสายบุรี

 

แนวทางในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีดังนี้

 

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

2. จัดทำแผนการสอน  ใบความรู้   เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม

 

3. เชิญวิทยากรภูมิปัญญา ขอคำปรึกษาและคำแนะนำ

 

4. นำนักเรียนไปดูขั้นตอนการทำงาน หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายในโรงเรียน

  

การลงมือทำ D = DO

 

1.       ให้นักเรียนแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มๆ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

2.       ให้นักเรียนทดลอง  ปฏิบัติ

 

 

ใช้กระบวนการปฏิบัติในกิจกรรมจากนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ดังนี้

 

- คำชี้แจงการใช้ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกิจกรรมทั้งกิจกรรม

 

- แบบฝึกก่อนเรียน

 

- ใบความรู้

 

- สื่อประกอบทักษะการฝึก

 

กิจกรรรมการเรียนการสอน

 

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา

 

2. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการให้นักเรียนออกมาพูดคำขวัญจังหวัดปัตตานี

 

3. กำหนดให้นักเรียนคิดและเลือกภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก  เช่น  น้ำบูดู  ข้าวเกรียบ ลูกหยี  ข้าวยำ   การทำสมุนไพร  การจักรสาน

 

4.  ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอความคิดและเลือกภูมิปัญญาที่สนใจ

 

5.  ครูดำเนินการสอนตามแผนและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน โดยใช้ใบความรู้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรคอยแนะนำ

   

กิจกรรรมการเรียนการสอน

 

1.       ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายบทเรียนที่ได้

 

2.       ทำแบบฝึกทดสอบหลังเรียน

  

การตรวจผลสอบ C = CHECK

 

1. ประเมินก่อนการเรียนโดยการทดสอบ   เพื่อประเมินสภาพที่แท้จริงก่อนลงมือเรียนรู้และปฏิบัติของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้น โดยใช้แบบทดสอบจำนวน20 ข้อ

 

 

 2.  การประเมินขณะปฏิบัติ จะมีการทดสอบจากคำถามในแต่ละกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของกระบวนการโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 75

 

 

3.   การประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน   ใช้แบบทดสอบหลังเรียน( แบบทดสอบเป็นคนละชุดกับแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน )   เป็นการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 75 ใช้แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ

 

 

 4. การประเมินหลังการใช้ใช้แบบทดสอบหลังเรียน เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้น การใช้ใช้แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนำคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึกมาเปรียบเทียบถึงความก้าวหน้า โดยใช้แบบ

ทดสอบจำนวน 20 ข้อ

 

 

 5. การประเมินโดยการสังเกตและการถามตอบด้วยวาจาเป็นการทดสอบที่ครูสามารถใช้ในระหว่างการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ โดยมีแบบสำรวจรายการพฤติกรรมรายบุคคล รายกลุ่ม  จัดระดับคุณ

ภาพเป็น 2 – 1 – 0

 

 

 *    สังเกตแต่ละครั้ง ถ้าพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูจะแนะนำหรือบอกนักเรียน เพื่อให้

 

 

นักเรียนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

 

การปรับปรุงแก้ไข A = ACTION

 

- ทุก ๆ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   เมื่อจบการสอนแต่ละกิจกรรมหากพบว่ามีนักเรียนยังไม่สามารถตอบคำถามได้ หรือไม่เข้าใจ จะต้องฝึกทบทวนซ้ำ ก่อนที่จะทำเรียนเป็นครั้งต่อไป

 

- เมื่อจบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแล้ว หลังการทดสอบ พบว่ามีนักเรียนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ครูผู้สอนก็จะต้องศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ต่อไป

  

การวางแผนการทำงาน

 

1.       เสนอต่อที่ประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน

 

2.       ศึกษาวิธีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

 

3.       รวบรวมข้อมูล

 

4.       จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

5.        สรุปผลการดำเนินงาน

 

  

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

  

                1.   ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามสถานที่อยู่อาศัย   ชุมชนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ

 2.       ผู้เรียนศึกษา  สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ ผู้รู้หรือแหล่งการเรียนรู้ในสภาพแวด

      ล้อมที่ผู้เรียนได้อาศัยหรือสนใจ

 

3.       รวบรวมข้อมูลที่ไปสำรวจรวมทั้งเก็บภาพต่างๆ

 

4.       จากการสำรวจผู้เรียนได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอสายบุรี  ที่นักเรียนสนใจ

 

                  - การทำลูกหยี

 

           - การทำน้ำบูดู

 

           - การทำข้าวเกรียบ

 

           - การทำข้าวยำ

                                                     

สรุปผลการดำเนินงาน

 

1.      ครูได้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.      นักเรียนเห็นคุณค่าของดี ที่ควรอนุรักษ์ในท้องถิ่นของตน

3.      นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของตน

4.      นักเรียนสามารถปฏิบัติงานในการร่วมมือการทำงานเป็นทีมได้

5.      ครูมีแหล่งความรู้ในการจัดการเรียนการสอน

 

แรงบัลดาลใจเพื่อการดำเนินงาน

 

1.      จากคำว่า ครูที่ต้องมอบหมายให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคม

2.      ต้องการให้ผู้เรียนรักในความเป็นไทย รักท้องถิ่นของตน

3.      ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

4.      ต้องการเน้นให้ครูบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตรท้องถิ่น

5.      เพื่อต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ในความเป็นครูไม่ให้หยุดนิ่ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

1.      ได้ทราบถึงแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ในท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานี

2.      ได้พัฒนาตนเองในการเป็นครูต้นแบบสู่การจัดการเรียนการสอน

3.      นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

4.      นักเรียนสามาถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5.      นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแหล่งวิทยาการสำหรับนักเรียน  ครู  ผู้ปกครองและชุมชน

            ภาคผนวก  

อบรม/ หน่วยงาน ปริญญาประกาศนียบัตรคำสั่ง หนังสือรับรอง เมื่อ ปี พ.ศ.ใด
ฝึกงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หนังสือรับรอง 6  พ.ค.  2546
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย เกียรติบัตร 23  ม.ค.  2548
โรงเรียนดรุณศาสตร์ เกียรติบัตร  2548
  ดูงาน รร. บรรจงรักษ์  กทม.  คำสั่ง  2 -12  ธ.ค. 2548
 งานมหกรรมวิชาการ  เกียรติบัตร 26-28  ก.ค. 2549
 ดูงาน รร.   จ. กาฬสินธ์และโรงเรียน  จ.ชลบุรี  คำสั่ง  4 -12  ธ.ค. 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1วิทยาลัยชุมชนปัตตานีอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe-Premier เกียรติบัตร  8-10 มกราคม 2551
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1วิทยาลัยชุมชนปัตตานีอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Dream weaver เกียรติบัตร  25-27  มีนาคม  2551
สำนักงานตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒ยะลา“’งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๑ เกียรติบัตร  5-7 สิงหาคม 2551
อบรม/ หน่วยงาน ปริญญาประกาศนียบัตรคำสั่ง หนังสือรับรอง เมื่อ ปี พ.ศ.ใด
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ลร. ปน.๓/๑๔๔๑ เกียรติบัตร 1 ตุลาคม  2551 
เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม หลักสูตรนายหมู่ลุกเสือสามัญรุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ เกียรติบัตร 25-27 ธันวาคม 2551 

 ด้านการสอน  $ 

ปีการศึกษา ประจำชั้น ครูพิเศษ วิชา จำนวนนักเรียน
2547 - ü คอมฯลูกเสือ ป.1-ป.6ป.1-.2
2548 - ü คอมฯลูกเสือ ป.1-ป.6ป.1-ป.2
2549 - ü คอมฯแนะแนว ป.1-ป.6ป.2-ป.3

            หน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากการสอน หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย$  

วัน  เดือน  ปี /การศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ
2547 -  เลขาฝ่ายธุรการการเงิน  
  -  จัดทำหนังสือ เข้า-ออก งานสรรบรรณ  
  -  ขายขนมตอนเช้า-เที่ยง  
2548 -  เลขาฝ่ายธุรการการเงิน  
  -  จัดทำหนังสือแจ้ง ย้าย ของนักเรียน  
  -   จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
  - ขายขนมตอนเช้า-เที่ยง  
  -  ฝึกการซ้อมแสดงต่างๆของนักเรียน  
     
2549 -   เลขาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
  -  จัดทำหนังสือแจ้ง ย้าย ของนักเรียน  
  -  จัดทำหนังสือรับรองต่างๆ  
  -  จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
  -   เจ้าหน้าที่ขายอุปกรณ์การเรียนของสหกรณ์โรงเรียน  
  -  ตรวจเช็คความสะอาดของห้องพิเศษ  
  -  ฝึกการซ้อมแสดงต่างๆของนักเรียน  

   óลงานดีเด่นในรอบปี  (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)ó 

วัน เดือน ปี  ผลงานดีเด่นในรอบปี หมายเหตุ
2548 ได้รางวัลชนะเลิศ การนำนักเรียนแข่งขันทักษะการพูดเชิญท่องเที่ยวภาคใต้ กลุ่มสายชล
2548 ได้รางวัลชนะเลิศ การนำนักเรียนแข่งขันทักษะการพูดเชิญท่องเที่ยวภาคใต้ งานมหกรรมวิชาการ
2549 ได้รางวัลชนะเลิศ การนำนักเรียนแข่งขันแอโรบิคแด็นซ์ กลุ่มสายชล
26-28  ก.ค. 2549 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ในการนำนักเรียนแข่งขันแอโรบิคแด็นซ์ งานมหกรรมวิชาการ
20  ธ.ค. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศการงานนำเสนองานของโครงการทันตสุขภาพ โรงพยาบาลฯ สายบุรี งานอนามัย รร.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์