รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการสร้างคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสร้างคำไทย                              สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                              โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม    อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย   เขต 3ผู้รายงาน          นางปริศนา     แสนป้อปีการศึกษา        2551สถานศึกษา       โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม    อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย   เขต 3

             รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุด การสร้างคำไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม    มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสร้างคำไทย  เพื่อศึกษาการพัฒนาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุด การสร้างคำไทย   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุดการสร้างคำไทย และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     ชุดการสร้างคำไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  จำนวน                3  ห้องเรียน  รวม  84  คน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้รายงานสร้างขึ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุดการสร้างคำไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จำนวน  7  เรื่อง  แบบทดสอบก่อนเรียน   หลังเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  เรื่องละ  10  ข้อ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         ชุด การสร้างคำไทย  ชนิดเลือกตอบ  4   ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุด การสร้างคำไทย   จำนวน 10  ข้อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ผลการศึกษาพบว่า

                   1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุดการสร้างคำไทย   จำนวน 7 เรื่อง  โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ   85.85/86.52   สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้  (E1/E2  =  80/80)

                   2. ผลการพัฒนาการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ชุด การสร้างคำไทย   คะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  4.6  คะแนน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  4.05  คะแนนและหลังเรียน  มีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  8.65  คะแนน

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     ชุดการสร้างคำไทย  ปรากฏว่า  ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  0.05

                   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        ชุด  การสร้างคำไทย  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด    มีค่าเฉลี่ย   4.69   

 

สร้างโดย: 
ครูแวว ครูชำนาญการ
แหล่งที่มา: 
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์