กระทรวงพัฒนาฯหนุนยุทธศาสตร์สื่อสร้างสรรค์ [13 มี.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ หนุนยุทธศาสตร์สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลความ รู้ เสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ พร้อมเร่งดำเนินการขับเคลื่อน...

จาก การสัมมนา "สื่อ ICT กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย" จัดโดยสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางสุกัญญา เวชศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กล่าวว่า  การเปิดรับสื่อที่เพิ่มขึ้น  มีโอกาสสูงที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง  จึงจำเป็นต้องกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันปัญหาและกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง  "โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก" ช่วง  10  ปี  ตั้งแต่  พ.ศ.2550-2559  แนวทางหนึ่งคือยุทธศาสตร์ด้านสื่อมวลชนที่มีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ของสื่อมวลชน  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่สร้างสรรค์

นอก จากนี้ ยังมียุทธศาสตร์สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ โดย  พม.ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว  โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม เสนอความเห็นในรูปแบบของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว

รศ.ดร.วิลาสิณี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม  (สสส.)  กล่าวว่า  การวางยุทธศาสตร์การทำงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาสื่อ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายออนไลน์เชิงบวก และขยายพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ต้องอยู่ที่ความร่วมมือจากทุก ภาคส่วนจะทำให้การพัฒนายุทธศาสตร์ประสบผลสำเร็จ.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/70374

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์