เค้าโครงงาน

รูปภาพของ pbs7543

แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน
ชื่อโครงงาน  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
รายวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1.นางสาว จิตรลดา   แสงทอง  เลขที่  15  ชั้น ม.5/2
                  2. นางสาว  พิสมัย  ชัยสงคราม   เลขที่  10  ชั้น ม. 5/2
         3. นางสาว ภัสสภา  คุ้มทรัพย์    เลขที่  14  ชั้น ม.5/2
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์    อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
       เพื่อเข้าใจความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และศึกษาพัฒนาการใหม่ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัยในอดีตและอนาคตใหม่ๆเพิ่มความสะดวกสบายกว่าเดิมมีวิธีการอย่างไร
2. วัตถุประสงค์
       1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
       2.เพื่อติดตามข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในแต่ละสมัย
3. หลักการและทฤษฎี
       แบ่งการทำงานในระบบหมวดหมู่การทำงานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่การสืบค้นประวัติคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตและอนาคต
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
     1.เลือกหัวข้อโครงงาน
     2.ศึกษาหาข้อมูล
     3 .วางแผนการทำงาน
     4.ลงมือปฎิบัติ
     5.เขียนรายงาน
     6.นำเสนองาน
5. แผนปฏิบัติงาน
         ลงมือวางแผนการทำงาน รวบรวมข้อมูล ลงมือทำงานร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้อง วางแผนการทำงานเป็นทีม
 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         เข้าใจเรื่องราวและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจของเทคโนโลยีในแต่ละสมัย
7. เอกสารอ้างอิง
http://pirun.ku.ac.th/~b5055088/page4.html
http://www.sanambin.com
http://www.wikipedia.com
http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/193/


หน้าที่รับผิดชอบงาน
รายงานการทำงาน          นางสาว  จิตรลดา  แสงทอง
ทำ power point       นางสาว  พิสมัย  ชัยสงคราม
ทำเล่มรายงาน           นางสาว  ภัสภา   คุ้มทรัพย์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์