แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk5794

1.คำว่า graphic เดิมมาจากภาษาใด
ก.อังกฤษ
ข.ละติน
ค.โรมัน
ง.กรีก
 
 
2.
ข้อใดคือความหมายที่ชัดเจนที่สุดของกราฟิก
ก.วาดเขียนการเขียนภาพ
ข.การลงสีภาพ
ค.ภาพถ่าย ภาพพิมพ์
ง.การแกะสลัก
 
 
3.
คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึงขั้นตอนใดในงานกราฟิก
ก. เตียมการ
ข. ออกแบบ
ค. นำเสนอ และใช้งาน
. ถูกทุกข้อ
 
 
4. Pixel
หมายถึงข้อใด
ก. แนวแกน x และ y ของภาพ
ข. จุดของภาพ 1 จุด
ค. ค่าของสีในภาพ
ง. ภาพ Bitmap
 
5.
ภาพแบบ Vector หมายถึงข้อใด
ก. ภาพที่เกิดจากเส้นเรียงต่อกัน
ข. ภาพที่เกิดจากจุดเรียงต่อกัน
ค. ภาพที่เกิดจากจุดเรียงต่อกันในตาราง
ง. ภาพที่เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 
6.
ความหมายของ 72 dpi ตรงกับข้อใด
ก. ภาพสูงของภาพเท่ากับ 72 จุด
ข. ความละเอียดของภาพ 72 จุด ต่อนิ้ว
ค.  ภาพมีจำนวนจุดของภาพทั้งหมดเท่ากับ 72 จุด  
ง. ความหนาแน่นของจุดเท่ากับ 72 จุดใน 1 ตารางนิ้ว
 
7.
ภาพแบบ bitmap เกิดจากสิ่งใด
ก. จุดสีเรียงต่อกัน
ข. จุดสีเรียงกันในตาราง
ค. การคำนวณทางคณิตศาสตร์
ง. เส้นตรงและเส้นโค้งต่อเนื่องกัน
 
 
8.
ภาพแบบ bitmap มีข้อเสียในเรื่องใด
ก. จำนวนสีของภาพ
ข. การย่อขยายภาพ
ค. การหมุนภาพ
ง. ความคมชัด9. ภาพแบบ Vector มีจุดเด่นในเรื่องใด
ก. การย่อขยายภาพ
ข. การหมุนภาพ
ค. ความคมชัด
ง. ขนาดภาพ
 
 
10.
ภาพในข้อใดนิยมใช้ภาพชนิดบิตแมพ
ก. ภาพถ่าย
ข. ภาพวาด
ค. ภาพลายเส้น
ง. ภาพทางเรขาคณิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์