แบบทดสอบกราฟิก

รูปภาพของ skk06552

           1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานกราฟิก

 ก. ช่วยให้การสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
 ข. ช่วยสื่อความคิดถึงกันได้ชัดเจนถูกต้อง
 ค. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาษาพูดและภาษาเขียน
 ง. ช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคม
           2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของงานกราฟิก
 ก. ดึงดูดความสนใจ
 ข. ช่วยให้จดจำได้มากและเร็วกว่า
 ค. มีความสลับซับซ้อนในการใช้เส้นและสี
 ง. ทำให้เข้าใจได้ง่าย
3. ถ้าพูดถึงงานกราฟิก ข้อใดกล่าวถูก
 ก. งานที่บอกถึงความสวยงามเย้ายวนใจ
 ข. งานที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ
 ค. งานที่เกี่ยวกับการใช้สีทุกชนิด
 ง. งานภาพทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

         4. งานกราฟิกถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร

 ก. เพื่อความสวยงาม
 ข. เพื่อใช้เป็นสื่อในการคิดและสื่อความหมาย
 ค. เพื่อความสะดวกสบาย
 ง. เพื่อความทันสมัย
5. เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไปเป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร
 ก. เป็นกฎที่ควรปฏิบัติ
 ข. เป็นสัญลักษณ์สำหรับสื่อความหมาย
 ค. เป็นกฎสากลที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก
 ง. เป็นกฎข้อบังคับ

 

6. การใช้ภาพสัตว์อธิบายให้เด็กรู้จักชื่อสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการใช้งานกราฟิกตามคุณสมบัติข้อใด
 ก. งานกราฟิกใช้แทนภาษาพูด
 ข. งานกราฟิกเข้าใจได้ง่าย
 ค. งานกราฟิกดึงดูดความสนใจ
 ง. งานกราฟิกช่วยให้จดจำได้มากและรวดเร็ว
7.โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกมีกี่ประเภท
                   ก.  1 ประเภท
                   ข.  2 ประเภท
                   ค.  3 ประเภท
                   ง.  4  ประเภท
  8.งานออกแบบแปลนตึก เป็นงานกราฟิกในโปรแกรมใด 

         ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ 
                  ข.  โปรแกรมสร้างภาพและตกแต่ง
                  ค.  โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
                  ง.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

   

 •  9.แฟ้มภาพในข้อใดเป็นแบบกราฟิกเส้นสมมติ
    ก. JPG
    ข. GIF
    ค. WMF
    ง. BMP

  10.เทคนิคกราฟิกแบบบิตแม็ป เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

 •             ก.  โปรแกรมระบายสี (Paint program)
              ข.  โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ช้อป (photoshop)
              ค.  โปรแกรมคอเรลดรอว์ (Corel draw)
              ง .  โปรแกรมเวิร์ด (Word)
    ข้อใดคือข้อเสียของกราฟิกแบบเวคเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์