หลักฐานการรับสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

หลัหฐานการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1   นักเรียนต้องเตรียมหลักฐานดังนี้นะครับ 

1. การเตรียมหลักฐานของผู้สมัคร
       1.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 3*4 ซม. ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ภายใน 6 เดือน กรอกข้อความในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารลงนามรับรอง และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงนามในคำยินยอม ให้เรียบร้อยก่อนการนำไปสมัคร
       1.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ชัดเจนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนา
       
1.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
       1.4 หลักฐานการศึกษา สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือฝ่ายวัดผลของสถานศึกษาปัจจุบัน จะต้องคิดคะแนนเฉลี่ย และลงนามรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
       1.5 เงื่อนไขประกอบการรับสมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องกรอกข้อความในคำยินยอม ให้เรียบร้อย
       1.6 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์ แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหน่วยตรวจโรคของทหารตั้งแต่ระดับ กรม ขึ้นไป หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
       1.7 หลักฐานการขอผ่อนผันการสมัคร (ถ้ามี)
       1.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ที่กองทัพบกกำหนด

3. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานศึกษาวิชาทหารควรมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะสมัครฯ เพื่อให้เกิดความเคยชินและมีโอกาสปรับสภาพร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. การแต่งกาย ผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ชาย แต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา หญิง ชุดกีฬาของสถานศึกษา

5. ต้องไว้ผมสั้น ทรงผมของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ตามระเบียบ นสร.)

6. กำหนดเวลาในการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ตามที่ได้กำหนดเวลาให้กับสถานศึกษาไว้ เพื่อป้องกัน นักเรียน นักศึกษาและ นศท.ไปสมัครและรายงานตัวไม่ทันอาจถูกขีดฆ่าชื่อผู้ไม่มาออกจากบัญชี โปรดได้แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา และ นศท. ไปพร้อมก่อนถึงเวลาเข้าที่รวมพลประมาณ 30 นาที      

7. โอกาศที่จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
       7.1 นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารจะต้องสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาแรกที่ตนเองมีสิทธิ หากไมสมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารอีกต่อไป ทั้งในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งนั้น หรือในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น
       7.2 นักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร เมื่อย้ายไปศึกษาในสถานศึกษาวิชาทหารให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ในปีแรกที่เข้ารับการศึกษา
       7.3 นักเรียน นักศึกษา ที่ย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาแรกที่ย้ายไปสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ แต่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารในชั้นสูงกว่าการศึกษาสายสามัญ หรือสายอาชีพตามที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนดไว้ไม่ได้

แหล่งอ้างอิง : www.rtmc32.org

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 224 คน กำลังออนไลน์