หลักฐานการรับสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

หลัหฐานการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1   นักเรียนต้องเตรียมหลักฐานดังนี้นะครับ 

1. การเตรียมหลักฐานของผู้สมัคร
       1.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 3*4 ซม. ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ภายใน 6 เดือน กรอกข้อความในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารลงนามรับรอง และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงนามในคำยินยอม ให้เรียบร้อยก่อนการนำไปสมัคร
       1.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ชัดเจนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนา
       
1.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
       1.4 หลักฐานการศึกษา สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือฝ่ายวัดผลของสถานศึกษาปัจจุบัน จะต้องคิดคะแนนเฉลี่ย และลงนามรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
       1.5 เงื่อนไขประกอบการรับสมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องกรอกข้อความในคำยินยอม ให้เรียบร้อย
       1.6 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์ แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหน่วยตรวจโรคของทหารตั้งแต่ระดับ กรม ขึ้นไป หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
       1.7 หลักฐานการขอผ่อนผันการสมัคร (ถ้ามี)
       1.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ที่กองทัพบกกำหนด

3. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานศึกษาวิชาทหารควรมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะสมัครฯ เพื่อให้เกิดความเคยชินและมีโอกาสปรับสภาพร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. การแต่งกาย ผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ชาย แต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา หญิง ชุดกีฬาของสถานศึกษา

5. ต้องไว้ผมสั้น ทรงผมของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ตามระเบียบ นสร.)

6. กำหนดเวลาในการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ตามที่ได้กำหนดเวลาให้กับสถานศึกษาไว้ เพื่อป้องกัน นักเรียน นักศึกษาและ นศท.ไปสมัครและรายงานตัวไม่ทันอาจถูกขีดฆ่าชื่อผู้ไม่มาออกจากบัญชี โปรดได้แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา และ นศท. ไปพร้อมก่อนถึงเวลาเข้าที่รวมพลประมาณ 30 นาที      

7. โอกาศที่จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
       7.1 นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารจะต้องสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาแรกที่ตนเองมีสิทธิ หากไมสมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารอีกต่อไป ทั้งในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งนั้น หรือในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น
       7.2 นักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร เมื่อย้ายไปศึกษาในสถานศึกษาวิชาทหารให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ในปีแรกที่เข้ารับการศึกษา
       7.3 นักเรียน นักศึกษา ที่ย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาแรกที่ย้ายไปสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ แต่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารในชั้นสูงกว่าการศึกษาสายสามัญ หรือสายอาชีพตามที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนดไว้ไม่ได้

แหล่งอ้างอิง : www.rtmc32.org

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์