ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี

รูปภาพของ ssspoonsak

ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี

     ในการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อให้ผู้ต้องการศึกษา ค้นคว้า สามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้จัดทำควรคำนึงดังต่อไปนี้

I. การบริหารจัดการแฟ้ม(folder) และไฟล์(File) ข้อมูล

1. ชื่อแฟ้มและไฟล์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของระบบปฎิบัติการในเครื่องแม่ข่าย

 • ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลข เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมด
 • ห้ามเว้นวรรค
 • ไฟล์เว็บเพจต้องมีนามสกุลเป็น htm หรือ html

2. ไฟล์แรกของการเรียกใช้งาน(Home Page) ต้องชื่อ index.htm หรือ index.html เท่านั้น
3. การตั้งชื่อไฟล์ควรให้สอดคล้องกับข้อมูลนั้นๆ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
4. ควรเลือก Character set เป็น Unicode(UTF-8)

 • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

II. การบริหารจัดการเนื้อหา

1. ในแต่ละหน้า ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป การที่ต้องลาก Scroll Bar ลงมามากๆ ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสที่จะเลิกใช้ได้
2. แต่ละชิ้นงาน เนื้อหาควรจะจบในตัวเอง และมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เพจ
3. ไฟล์ที่ควรจะมี ได้แก่

 • ไฟล์ Home Page ชื่อ index.html หรือ index.htm เป็นหน้าแรกของเว็บเพจ ควรจะเป็นส่วนที่ดึงดูดใจมากที่สุด ผู้ที่เข้ามาแล้วประทับใจในรูปแบบ เข้าใจถึงข้อมูลภายในว่าตรงกับที่ผู้ใช้งานต้องการหรือไม่ และต้องการเข้าไปศึกษาทันที
 • ไฟล์ผู้จัดทำ อาจใช้ชื่อ aboutus.html เป็นไฟล์ที่บรรจุรายละเอียดของผู้จัดทำ เช่น ภาพผู้จัดทำ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส
 • ไฟล์เนื้อหา ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา

4. องค์ประกอบของแต่ละหน้า จะต้องมี

 • แบนเนอร์ เพื่อบอกว่าหน้านั้นๆคืออะไร
 • เมนู เพื่อเชื่อมโยงไปแต่ละตอน แต่ละหน้า
 • สามารถดูได้สวยงามในความละเอียด 1024x768 พิกเซล
 • ข้อความที่ใช้งานต้องเป็นฟอนต์ Tahoma เท่านั้น

5. จากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง ควรไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรคลิกเกิน 3-4 ครั้ง


III. การบริหารจัดการสื่อประสม

1. ต้องเป็นสื่อประสมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งความเหมาะสมและลิขสิทธิ์

2. ต้องมีแฟ้มย่อยสำหรับเก็บข้อมูลสื่อประสมโดยเฉพาะ ไม่ควรอยู่รวมกับไฟล์ html

3. ควรมีภาพประกอบในเนื้อหา เพื่อดึงดูดความสนใจ

 • ภาพมีขนาดความกว้าง ความสูง ที่เหมาะสม
 • ภาพต้องบีบอัด(Compress)แล้ว เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน
 • ถ้ามีความจำเป็นต้องเสนอภาพขนาดใหญ่มาก ควรนำเสนอเป็นภาพเล็กก่อน แล้วเชื่อมโยง(Link) ไปที่ภาพใหญ่

4. ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงที่ใช้ ควรคำนึงถึงขนาดของไฟล์ให้มาก เพราะถ้ามีขนาดใหญ่มากจะเรียกใช้งานได้ช้า ควรทำให้อยู่ในรูปแบบที่เล็กมากที่สุด ที่ไม่มีผลเสียต่อเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ


IV. การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

    เนื้อหาที่จัดทำขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีแบบทดสอบเสมอไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ

 


V. ตัวอย่างเว็บเพจ

VI. ตัวอย่างสื่อออนไลน์