แบบบันทึกการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปภาพของ vimutta2

แบบบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ  นางสุนทรีย์ลักษณ์   วิมุตตา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ อ. เมือง จ. ปัตตานี(ในฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา)

 

1.  เรื่อง  แนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ของโรงเรียนเครือข่ายตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ มูลนิธิ สุขแก้ว -  แก้วแดง 

 ความสำคัญ       

           การดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา ใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามโครงการโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเป็นการติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการใน  4 เรื่อง คือ 1.  การประกันคุณภาพภายใน    2.  การปฏิรูปการเรียนการสอน  3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  4.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ การทำ KM   รวมทั้งการนำผลประเมินที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษาและชุมชน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการเตรียมพร้อมต่างๆเพื่อรองรับการประมินภานอก รอบที่ 2 ของสมศ.ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆให้ได้ในระดับดีขึ้นกว่าผลประเมินในรอบแรก ของโรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญที่โรงเรียนต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

1.   การประกันคุณภาพ

      1.1  สถานศึกษามีหน่วยงานการประกันคุณภาพภายในกำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างสถานศึกษาอย่างชัดเจน
      1.2  สถานศึกษากำหนดบทบาท  อำนาจ   หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน
      1.3  สถานศึกษามีคำสั่งรายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
      1.4  ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
      1.5  ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
      1.6  ผู้บริหาร มีการจัดประชุมทำแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น
      1.7  ผู้บริหารมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
      1.8  ผู้บริหารมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพิ่มมากขึ้น
      1.9  ผู้บริหารมีการนำผลการติดตามมาปรับปรุง  แก้ไข  การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเป็นประจำ
      1.10  สถานศึกษามีการจัดทำรายงานการประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินตนเองถูกต้อง สมบูรณ์ตามแบบที่ต้นสังกัดกำหนดทุกปี
      1.11 สถานศึกษา  ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดทุกครั้งหลังจากมีการประเมิน
      1.12  ผู้บริหารมีการบริหารงานสถานศึกษาครบวงจร PDCA เพิ่มขึ้น


2.  การปฏิรูปการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

         2.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
        2.2  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้น
        2.3  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น
        2.4  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนเพิ่มขึ้น
        2.5  ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
        2.6  ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
        2.7  ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
          2.8  ครูมีวัฒนธรรมของการเรียนการสอนโดย PDCA


3.  การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (  SBM  )
                3.1  ผู้บริหาร  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
                3.2  ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจภายในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของครู
                3.3  ผู้บริหารมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการมีส่วนร่วมของครู
                3.4  ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่น  การทำแผนกลยุทธ์  การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น
                3.5  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.  2542  และกฎกระทรวงฯว่าด้วยคณะกรรมการ
                3.6  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและนำผลการประชุมไปปฏิบัติ
                3.7  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน
                3.8  สถานศึกษามีระบบและกลไกล  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน

                    3.9  สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส


4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการจัดการองค์ความรู้  ( การทำ KM )

1.  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้
                        -  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น
 การสอนแบบโครงงาน  โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
การประกันคุณภาพภายใน  โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียน

2.  การปฏิรูปการเรียนการสอน
                 2.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
                 2.2  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้น
                 2.3  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น
                 2.4  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนเพิ่มขึ้น
                 2.5  ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
                 2.6  ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
                 2.7  ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
                 2.8  ครูมีวัฒนธรรมของการเรียนการสอนโดย PDCA
 3.  การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
                 3.1  ผู้บริหาร  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
                 3.2  ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจภายในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของครู
                 3.3  ผู้บริหารมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการมีส่วนร่วมของครู
                 3.4  ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่น  การทำแผนกลยุทธ์  การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น
                 3.5  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.  2542  และกฎกระทรวงฯว่าด้วยคณะกรรมการ
                 3.6  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและนำผลการประชุมไปปฏิบัติ
                 3.7  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน
                 3.8  สถานศึกษามีระบบและกลไกล  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
                      3.9  สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการจัดการองค์ความรู้  ( การทำ KM )
                4.1  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้
                        -  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น
         การสอนแบบโครงงาน  โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
         การประกันคุณภาพภายใน  โดยมีนางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ( แบบ SBM )  โดยมีนางบีเบ๊าะ   บีรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ

การทำหลักสูตรสถานศึกษา ( ใหม่ 2551 )
ทั้ง 8  สาระ   โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์
 วิมุตตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ    นางสาวแวตีเยาะ  แวยูโซะ  ครูชำนาญการ   หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน   และนางธิดา  คีรีนารถ  ครูชำนาญการ  หัวหหน้าสาระการงานและเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  ให้กับ ครู ในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
          การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ และนางสาวแวตีเยาะ  แวยูโซะ ครูชำนาญการ  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ

2.  บทนำ

2.1   ข้อมูลประวัติส่วนตัว

1.  ชื่อ สกุล                       นางสุนทรีย์ลักษณ์   วิมุตตา
2.  คุณวุฒิสูงสุด                 การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
3.  ตำแหน่ง                        รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการ
4.  สถานศึกษา                    โรงเรียนเทศบาล  1 บ้านจะบังติกอ   เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
5.  เริ่มปฏิบัติหน้าที่          วันที่  17    เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2551 ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองปัตตานี  ที่  1012 / 2551ลงวันที่  14   พฤศจิกายน   2551
6.  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย             -  งานวิชาการ-  งานบุคลากร-  งานอาคารสถานที่
7.   ความสำเร็จในอดีต
7.1  ครูดีเด่น  สาขาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ของคุรุสภาประจำจังหวัดปัตตานี
7.2  ครูแกนนำผู้สอนวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
7.3  เป็นคณะทำงานด้านวิชาการในการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผลผลิตสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ
7.4    ได้รับเกียรติบัตร จากคณะทำงานครูต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติผู้พัฒนาครูภาคใต้และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหัวหน้าโครงการ  โดยการสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนทศบาล1บ้านจะบังติกอ  อ.เมือง  จ. ปัตตานี  ตั้งแต่วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
7.5  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
  คุรุสดุดี  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณเนื่องในวัครูโลก เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550

7.6  ได้รับโล่และเกียรติบัตร
ครูผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น จาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค ) เมื่อ
ที่ 27   เมษายน  พ.ศ. 2551
7.7   ได้รับโล่และเกียรติบัตร แม่พิมพ์ของแผ่นดินไทย ประเภทครูผู้สอน  จากที่ปรึกษา คณะทำงานนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2551                 7.8  ได้รับเกียรติเป็นประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา ใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลฯธิ สุขแก้ว แก้วแดง  ร่วมกับมอ.ปัตตานี และ สมศ. ในรุ่นที่ 1 ของพื้นที่การศึกษาเขตา1 ปัตตานี                7.9 ได้รับโล่รางวัล   ต้นแบบครูดี   สาขา ครูปฏิบัติการสอนผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552


2.2  ข้อมูลของโรงเรียน

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  ตั้งอยู่เลขที่  44  ถนน  หน้าวัง  ตำบล  จะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์  94000  โทรศัพท์ 0-7334-9680
1.2 สังกัด  เทศบาลเมืองปัตตานี  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ปัตตานี
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1
  นายสมบูรณ์  ไชยจรัส  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ  คศ.3  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรบัณทิต  สาขาบริหาร  ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่  30  เดือน   มีนาคม  พ.ศ  2545  จนถึงปัจจุบัน
2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คน

1)  นางสุนทรีย์ลักษณ์  วิมุตตา        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2)  นางซัลวานา  ราชมุกดา              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2.3  ประวัติของสถานศึกษา   
                
โรงเรียนเทศบาล
1 บ้านจะบังติกอ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่  44  ถนนหน้าวัง  ซอย 2  ตำบลจะบังติกอ
อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  เดิมชื่อ โรงเรียนจะบังติกอ  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  1  เมษายน
.. 2466
เป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของอำเภอเมือง ปัตตานี สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.. 2506  เทศบาลเมืองปัตตานีได้รับโอนโรงเรียนนี้จากอำเภอพร้อมอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว

ปี พ.. 2524  เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ซื้อที่ดินแห่งใหม่ให้กับโรงเรียน คือ ที่ถนนหน้าวัง
 ซอย 2  ตำบลจะบังติกอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี
ปี พ.. 2527        เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้อง
เรียนในที่ดินซื้อใหม่
ปี พ.. 2535        เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ก่อสร้างอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง
เรียน
ปี พ.. 2536        เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้อง
เรียน โดยการก่อสร้างต่อเติมจากอาคารเรียนหลังเดิมที่สร้างในปี พ.2527
ปี พ.. 2538        โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ได้รับอนุมัติจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
  กรมการปกครองให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปี พ.. 2539        เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมฯ )

ปี พ.. 2542        สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองอนุมัติให้จัดการศึกษาตอนปลายปีการศึกษา  2543
ปี พ.ศ. 2544       เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น 
(โรงอาหาร/ฝึกงาน)  และอาคารเรียน 4 ชั้น 12  ห้องเรียน (มัธยม)
ปี  พ.ศ.2547        เทศบาลเมืองปัตตานี  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารละหมาด  1  หลัง
ปี  พ.ศ.2551        กรมส่งเสริมให้เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน  คศล.4  ชั้น  12  ห้องเรียน
2.4  ปรัชญา         วิชาดี     กีฬาเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชนวิสัยทัศน์
            โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นสาระภาษาไทย  มีความรู้คู่คุณธรรม   มีความรักในศิลปะ  ดนตรี   กีฬา  และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  บุคลากรมีคุณภาพและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                เป้าหมายของสถานศึกษา ด้านปัจจัย  (บุคลากร  อาคารสถานที่  อุปกรณ์  สื่อ  งบประมาณ)
1.  บุคลากรได้รับการพัฒนา
2.  จัดสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอ
3.  จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาลเป็นเอกเทศ
4.  จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ด้านกระบวนการ  (บริหาร  การเรียนการสอน)
1.  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2.  เน้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
     3.  มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นด้านผลผลิต  (คุณลักษณะของนักเรียน)
1.  นักเรียนมีความรู้
2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

3.  เสริมสร้างสุขภาพที่ดีและปราศจากสิ่งเสพติดทุกประเภท

2.5  ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  6 งาน ได้แก่
      1. งานวิชาการ
      2. งานธุรการ
      3. งานบุคลากร
      4. งานสัมพันธ์ชุมชน
      5. งานกิจการนักเรียน
      6. งานอาคารสถานที่
ลักษณะของการบริหาร
โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เน้นผลงาน ตามมาตรฐานการศึกษา  3  ด้าน  คือด้านที่เกี่ยวกับผู้เรียน  ด้านที่เกี่ยวกับครู  และด้านเกี่ยวกับผู้บริหาร


3.6   ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ
        3.6.1 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน
         3.6.2 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา  -  คน
         3.6.3 มีนักเรียนปัญญาเลิศ  -  คน
3.6.4 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  -  คน
         3.6.5 จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)  35  คน
         3.6.6 อัตราส่วน นักเรียน:ครู = 1: 14
3.6.7 จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) 10 คน
         3.6.8 สถิติการขาดเรียน/เดือน (เฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา) 24 คน          3.6.9 จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน(รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
-ประเภทเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน
1 คน

-ประเภท
นักกีฬาปันจักสีลัตระดับประเทศ จำนวน 3 คน
-ประเภทนักกีฬา จำนวน 10 คน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา งบประมาณ  และชุมชน
4.1
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

4.1.1 เนื้อที่
  9  ไร่/ตารางวา

4.1.2
พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร  2  ไร่/ตารางวา
          4.1.3 พื้นที่สนาม/นันทนาการ  6  ไร่/ตารางวา
          4.1.4 จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม  3  หลัง
4.1.5 จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม
  1  หลัง
          4.1.6 จำนวนสนามกีฬา  1  สนาม ได้แก่  สนามฟุตบอล
          4.1.7 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  36  ห้อง
4.1.8 จำนวนห้องประกอบ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  2  ห้อง
                  ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง ห้องดนตรี-นาฏศิลป์  1  ห้อง
 
                ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2  ห้อง
                  ห้องกิจกรรมอื่นๆ  1  ห้อง
                  ห้องพยาบาล  1  ห้อง
                  ห้องสมุด  1  ห้อง
    4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ เครื่องอำนวยความสะดวก
4.2.1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 48 เครื่อง
        - ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  40  เครื่อง
        - ใช้ในงานบริหาร จำนวน  1  เครื่อง

        - เล่น
internet ได้  21  เครื่อง
4.2.2 จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
4.2.3 จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี  2  เครื่อง

4.2.4 จำนวนเครื่องโทรสาร  1  เครื่อง
4.2.5 จำนวนโทรทัศน์  25  เครื่อง
4.2.6 จำนวนวิทยุ  2  เครื่อง
     4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
4.3.1  จำนวนหนังสือในห้องสมุด 7,614 เล่ม

4.3.2  หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ ดิวอี้

4.3.3  มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้  19  เครื่อง

คิดสัดส่วนจำนวนนักเรียน
: เครื่อง = 2 : 1
4.3.4   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.  ห้องสมุด 4,100 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30
2.  สวนสมุนไพร 1,150 2. สวนสมเด็จฯ 15
3.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,450 3. มัสยิดรายอฟาฎอนี 50
4.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1,220 4. วังเก่าจะบังติกอ 50
5.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1,200 5. ห้องสมุดประชาชน 20

ฯลฯ
4.3.5 มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  3  คน
ยกตัวอย่างบุคคล 3 คน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน/ชุมชน
        1)  ชื่อ-สกุล  นางแวเยาะ  อาแวบือซา
             ภูมิปัญญาด้าน  ขนมเปียนา
        2)  ชื่อ-สกุล  นายซาการียา  แวอุมาร์            
ภูมิปัญญาด้าน  ทำกริช , ท่าเสด็จ
                                
        3
)  ชื่อ-สกุล  นายอัดเดอร์นัน  วาเม๊าะ
             ภูมิปัญญาด้าน  ทำผงขัดผิว
        4.4  ข้อมูลงบประมาณ  (ที่ใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ พ.  2551  (ระบุปีล่าสุด )                      
4.4.1 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,287,740 บาท ที่สำคัญมีดังนี้
        1) เงินเดือนบุคลากร 1,036,920  บาท
            - ครูประจำการ 755,490 บาท

            - ครูอัตราจ้าง 255,430 บาท
            - ลูกจ้างชั่วคราว 26,000 บาท
        2) ค่าสาธารณูปโภค 250,820.15  บาท
3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  -  บาท
        4) ค่าบำรุงการกุศล/ชุมชน
  -  บาท
5) ค่าพัฒนาบุคลากร  -  บาท
        6) ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด  -  บาท
        7) อื่น ๆ (ระบุ)  -  บาท
4.4.2 รายได้ รวมทั้งสิ้น     บาท ที่สำคัญมีดังนี้
        1) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ    บาท
        2) เงินงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11,134,850 บาท
        3) เงินบริจาค  -  บาท
4)  อื่น ๆ (ระบุ)   บาท


4.5  ข้อมูลชุมชน
     4.5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  บ้านเรือนอยู่กันหนาแน่น
       4.5.2 จำนวนประชากรประมาณ  -  คน
       4.5.3 จำนวนเด็กในวัยเรียน  -  คน
       4.5.4 อาชีพสำคัญ  รับจ้าง / ค้าขาย
       4.5.5  ศาสนา  อิสลาม , พุทธ
       4.5.6  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อป
       4.5.7 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
       4.5.8   ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน  มีอาคารเรียน / ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
5.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา /จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ
       5.1  การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
กลุ่มสาระ เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่1 ช่วงชั้นที่2 ช่วงชั้นที่3 ช่วงชั้นที่4
ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ
ภาษาไทย 280 28.00 200 20.00 120 8.57 160 11.76
คณิตศาสตร์ 200 20.00 200 20.00 160 11.42 240 17.64
วิทยาศาสตร์ 80 8.00 80 8.00 200 14.28 120 8.82
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 8.00 80 8.00 200 14.28 200 14.70
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 4.00 40 4.00 120 8.57 80 5.88
ศิลปะ 80 8.00 80 8.00 80 5.71 80 5.88
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 4.00 80 8.00 160 11.42 120 8.82
ภาษาต่างประเทศ 80 8.00 120 12.00 200 14.48 200 14.70
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 12.00 120 12.00 160 11.42 160 11.76
รวม 1000 1000 1,400 1,360


       5.2 จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ  900 1,400  ชั่วโมง
       5.3 ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ คือ
       5.4 รายละเอียดอื่น ๆ


6. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/ธรรมนูญโรงเรียน
  6.1 แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา (วิธีการจัดทำแผน/และสาระของแผน)

วิธีการดำเนินการ
  - การจัดทำ Swot Analysis ในสถานศึกษา
  - การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงและแผนพัฒนา (ธรรมนูญสถานศึกษา)
  - สถานศึกษาเชิญคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามรายละเอียดร่วมประชุม
  - การอนุมัติหรือเห็นชอบ
  - ดำเนินตามข้อตกลง
สาระของแผนพัฒนา (ธรรมนูญ)
  - ภาพรวมของสถานศึกษา
  - เป้าหมายของสถานศึกษา
  - จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  - แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
  - บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
  - บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน
  - แผนการดำเนินการของสถานศึกษา
  - การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน
6.2 แผนประจำปีของสถานศึกษา(วิธีการจัดทำแผน/และสาระของแผน)
   - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
   - มอบหมายหน้าที่
    สาระของแผน
    1. งานวิชาการ
      1.1 มุ่งพัฒนานักเรียนให้สมดุลทั้งร่างกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา
      1.2 มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ และให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
      1.3 มุ่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โยเน้นการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
      1.4 มุ่งพัฒนาให้ทุกกลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อสามารถวัดพัฒนาการด้านคุณภาพของผู้เรียนตามที่กำหนด
      1.5 มุ่งพัฒนาด้านการควบคุมกำกับ ติดตาม และนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
    2. งานกิจการนักเรียน
      2.1 มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละ มีระเบียบ วินัย ความสามัคคี และการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
      2.2 มุ่งส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่างได้
      2.3 มุ่งพัฒนาการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปสภานักเรียน
    3. งานธุรการและการเงิน
      3.1 มุ่งพัฒนาระบบข้อมูล เอกสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
      3.2 มุ่งแสวงหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
      3.3 จัดทำโครงการประจำปี ดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
    4. งานบุคลากร
      4.1 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ
      4.2 มุ่งจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย
    5. งานอาคารสถานที่
      5.1 มุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  
    6. งานความสัมพันธ์กับชุมชน
      6.1 มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
      6.2 มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาโรงเรียน
      6.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนประจำปี
         1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
         2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
         3. คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         4. ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
         7. การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      7.1 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
      - ศึกษาข้อมูลจากการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ครั้งที่ 1 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
      - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานโดยยึดความสามารถและความถนัดเป็นหลักในการแต่งตั้ง
      7.2 การติดตามคุณภาพของสถานศึกษา
      - มีการนิเทศครูผู้สอน
      - มีการนิเทศติดตามงานในแต่ละโครงการ
      - นำผลจากการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา
      7.3 การประเมินคุณภาพภายใน
      - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และนำผลการประเมินที่ได้มาจัดทำรายงาน ในส่วนที่บกพร่องก็นำมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนา2.2 ปัญหาการบริหารที่พบ
(ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา)

1. ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
      1.1 การบริหารงาน PDCA ยังทำไม่ครบวงจร และต่อเนื่อง
      1.2 ครูบางคนยังไม่เข้าใจแจ่มชัดในเรื่องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานของแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้
2. ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน
      2.1 วัฒนธรรมด้านการจัดการเรียนการสอน แบบ PDCA ครูยังไม่ปฏิบัติทุกคน
และทุกระบบงานอย่างต่อเนื่องครบวงจร
      2.2 การแก้ปัญหาสำหรับผู้เรียนโดยใช้การทำวิจัยในชั้นเรียน และแฟ้มพัฒนาผู้เรียนนั้นบางคนไม่ได้ดำเนินการ
      2.3 ครูบางคนยังขาดความตระหนัก และจิตสำนึกในความเป็นครูอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง
      2.4 ครูใช้วิธีการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญยังไม่หลากหลาย
      2.5 ครูใช้วิธีการวัดผลประเมินผลไม่หลากหลาย
      2.6 ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์และและภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
      2.7 ครูยังขาดทักษะการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
      2.8 ครูบางคนยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย2.3  ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
      1. ผู้บริหารและครูใช้การบริหารงาน PDCA ให้ครบวงจร และต่อเนื่อง
      2. ให้ความรู้กับครูทุกคนในเรื่องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานของแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้
      3. ให้ความรู้ครูทุกคนในแก้ปัญหาสำหรับผู้เรียนโดยใช้การทำวิจัยในชั้นเรียน และแฟ้มพัฒนาผู้เรียน 
      4. ให้ครูทุกคนใช้วิธีการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้หลากหลาย
      5. ให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย
      6. ประสานงานกับทางผู้บริหารต้นสังกัดในการจัดหาบุคลากรครูผู้สอนตามสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลนอยู่
      7. ให้ความรู้กับครูทุกคนในเรื่อง ทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น อบรมการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  
      8. ให้ความรู้กับครูทุกคนในเรื่อง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย

3. เนื้อเรื่อง
3.1 การดำเนินการเพื่อปรับปรุง / พัฒนา
      1. การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      2. การบริหารโรงเรียนทั้งระบบอย่างครบวงจรPDCA , SBM เช่น การประเมินโครงการ การตรวจสอบถ่วงดุล
      3. กระบวนการการพัฒนามาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
      4. เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์
      5. กลวิธีหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

3.2 แนวความคิด หรือทฤษฎีที่ใช้
คือ แนวความคิด ทฤษฎี ของเดมมิ่ง หรือ วงจร เดมมิ่ง ( PDCA )
การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ข้าพเจ้านางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จะใช้ แนวความคิด ทฤษฎีของเดมมิ่ง หรือ วงจร เดมมิ่ง ( PDCA ) ทุกขั้นตอนและทุกเรื่องที่โรงเรียนดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
      ขั้นที่ 1 การร่วมกันวางแผน ( Plan )
      ขั้นที่ 2 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน ( Do )
      ขั้นที่ 3 การร่วมกันตรวจสอบ ( Check ) 
      ขั้นที่ 4 การร่วมกันปรับปรุง ( Action ) 

3.3 การวางแผนการดำเนินงาน
การดำเนินการบริหารในครั้งนี้ได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1
บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ข้าพเจ้านางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จะใช้ตามขั้นตอนดังนี้
    1. การเตรียมการ โดยเตรียมการในเรื่องต่อไปนี้
      1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
โดยทางโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เชิญหัวหน้างาน 6 งานประชุมชี้แจง  
ใน 4 เรื่องดังนี้ คือ
      1. การประกันคุณภาพ คือ นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ 
      2. การจัดการองค์ความรู้ ( KM ) คือ การสอนแบบโครงงาน โดยมี 
นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
      3. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( แบบ SBM ) โดยมีนางบีเบ๊าะ บีรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
      4. การทำหลักสูตรสถานศึกษา( ใหม่ 2551 ) ทั้ง 8 สาระ โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์ 
วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ นางสาวแวตีเยาะ 
แวยูโซะ ครูชำนาญการ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน และนางธิดา คีรีนารถ ครูชำนาญการ หัวหน้าสาระการงานและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ให้กับ ครู ในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ 
      5. การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ และนางสาวแวตีเยาะ แวยูโซะ ครูชำนาญการ  
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
โดยที่ข้าพเจ้ารองผู้อำนวยการในฐานะผู้บริหารจะเรียกประชุมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทั้ง 4 เรื่อง ใน 3 แนวทาง คือ การสร้างความตระหนัก การสร้างเสริมความรู้ และการกำหนดความรับผิดชอบดังรายละเอียดดังนี้ คือ
         ก. การสร้างความตระหนัก นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จะประชุมชี้แจงครูและผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพของโรงเรียน โดยได้สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นใน 4 เรื่องหลักที่แต่ละงานทั้ง 6 งาน ต้องดำเนินการในครั้งนี้ให้กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ดังนี้ คือ
         - สร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
         - ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด ร่วมกันวางแผนและร่วมกันทำงาน
         - สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการดำเนินงาน
         - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน
         - มีภาวะผู้นำในทางวิชาการ
        ข. การเสริมสร้างองค์ความรู้ คือ
         - ให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
         - เชิญบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจมาเป็นวิทยากร
         - นำบุคลากรในสถานศึกษาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมหรือประสบผลสำเร็จจากการประกันคุณภาพการศึกษา
        ค. การกำหนดความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา มี ความจำเป็นจะต้องจัดโครงสร้างและระบบการทำงานให้ชัดเจนพร้อมกับกำหนดและแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละคนและแต่ละส่วนงานตามโครงสร้างและระบบงานที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อมิให้การดำเนินงานซ้ำซ้อนและขัดแย้งกัน และเพื่อให้การดำเนินงานทุกภาระงานมีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง
      1.2 การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญในการตัดสินในการดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาการกำหนดนโยบาย ซึ่งต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย จึงช่วยให้การวางแผน การบริหารจัดการและการตัดสินใจดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ เช่น  
      - ผลการดำเนินการและการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา
      - นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      - ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
    2. การดำเนินการ
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้เตรียมการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้หัวหน้างานทั้ง 6 งาน
ดำเนินการต่อไป คือ มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน หรือแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา / แผนการศึกษา (P) การปฏิบัติงานตามแผน (D) การประเมินตนเอง (C) และการปรับปรุง (A) ทั้ง 4 เรื่อง หลักที่เราต้องการจะดำเนินการ

3.4 กระบวนการดำเนินงาน
กระบวนการดำเนินการปฏิบัติตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นให้ทุกงานทั้ง 6 งานของโรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ทั้ง 2 ระยะของโครงการดังกล่าว ดังนี้ คือ
      1. ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษา (PLAN) เช่น สถานศึกษาจัดทำภาพรวมของสถานศึกษา คาดหวังของสถานศึกษา พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้นในการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องกัน แสดงให้เห็นการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนจนสามารถดำเนินการตามแนวทางจนบรรลุความคาดหวัง มีการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนแล้วนำวงจร PDCA มาใช้ และจัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 6 งานของโรงเรียน
      2. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานการ(DO) เมื่องานทั้ง 6 งานของโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติตามแผนโดยแต่ละงานมีแผนปฏิบัติงานประจำปีกันทุกงานอยู่แล้วแต่ละงานก็ปฏิบัติไปตามนั้น ทางผู้บริหารโรงเรียนก็ออกนิเทศติดตามงานทั้ง 6 งานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตามปฏิทินการนิเทศ จนครบทั้ง 6 งาน ระบุผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ระหว่างดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดขั้นตอนของการดำเนินการได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในฐานะของผู้บริหารต้องให้การส่งเสริม และสนับสนุน จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ติดตาม ดูแล และ กำกับ และการนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
      3. การประเมินตนเอง (CHECK) การประเมินตนเองของงานทั้ง 6 งาน คือ ใช้กระบวนการในการบริหารจัดการนิเทศติดตามแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนำหลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกับสมศ.ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี้ และนำเอามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดคือทั้งของกรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยให้แต่ละงาน แต่ละมาตรฐาน เตรียมความพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆเหมือนกับสมศ. เข้าประเมินทุกอย่าง ,มีการให้คำแนะนำเพิ่มในส่วนที่เอกสารหลักฐานน้อยหรือไม่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละงานทั้ง 6 งานของโรงเรียน ได้นำไปปรับปรุงรองรับการประเมินรอบที่ 2 ของ สมศ.ต่อไป
ซึ่งการประเมินตนเองในครั้งนี้ การประเมินจะมีขั้นตอนประเมินตนเอง 6 ขั้นตอน คือ
         1. การสร้างความตระหนัก
         2. การเตรียมความพร้อม
         3. การวางแผนการประเมิน
         4. การประเมินตนเอง
         5. การเขียนรายงานการเผยแพร่
         6. การนำผลการประเมินไปใช้
      4. การปรับปรุง / การนำไปใช้ (ACTION) เมื่องานทั้ง 6 งานมีการประเมินตนเอง  
เสร็จทุกงานเรียบร้อยแล้ว แต่ละงานทั้ง 6 งาน ก็ให้นำเอาข้อบกพร่อง มาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมให้ดีขึ้น พร้อมรับการประเมินนิเทศติดตามจาก ผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินจาก สศม. รอบที่ 2 ได้ อีกด้วย
สรุปการดำเนินการของโรงเรียนทั้ง 6 งาน ดังนี้ คือ
1. งานวิชาการ
         1.1. โครงการการประกันคุณภาพ
         1.2 โครงการเสริมทักษะภาษไทย (อ่านหนังสือไม่คล่อง)
         1.3 โครงการนิเทศภายใน
         1.4 โครงการภาษาไทยวันละคำ
         1.5 โครงการจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
         1.6 โครงการจัดสวนผีเสื้อและสวนจราจรเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
         1.7 โครงการสอนเสริมนักเรียนเรียนดีเพื่อสอบแข่งขันระดับประถมศึกษา
         1.8 โครงการสอนเสริมนักเรียนเรียนดีเพื่อสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
         1.9 โครงการเก็บรวบรวมข้อสอบ
         1.10 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
         1.11 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้การสอนแบบโครงงาน
         1.12 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
2. งานอาคารสถานที่
         2.1 โครงการประกวดสวนหย่อม
         2.2 โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน
         2.3 โครงการบอร์ดน่ารู้
         2.4 โครงการห้องเรียนสีเขียว
         2.5 โครงการบ่อดักไขมัน
         2.6 โครงการปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ
3. งานบุคลากร
         3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ
            - โครงการถ่ายทอดความรู้จากการอบรม ( การทำ KM )  
            - โครงการพัฒนาการทำวิทยฐานะให้สูงขึ้น
            - โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวคราวคณะครู
         3.2 โครงการติดตามการสอนแบบโครงงาน
         3.3 โครงการเลี้ยงสังสรรค์บำรุงใจ
         3.4 โครงการรวมน้ำใจชาวท.1
         3.5 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
         3.6 โครงการติดตามผลการแก้ปัญหาโดยการวิจัยชั้นเรียน
         3.7 โครงการติดตามการจัดทำแฟ้มพัฒนางานของครู
4. งานกิจการนักเรียน
         4.1 โครงการฟันดีมีสุข
         4.2 โครงการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
         4.3 โครงการกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
         4.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
         4.5 โครงการออมทรัพย์
5. งานธุรการและการเงิน
         5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
         5.2 โครงการจัดทำสารสนเทศข้อมูลของนักเรียน
         5.3 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี
         5.4 โครงการพัสดุเป็นระบบ
6. งานสัมพันธ์กับชุมชน
         6.1 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา
         6.2 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของท้องถิ่น
         6.3 โครงการกีฬาสัมพันธ์
         6.4 โครงการข่าวสาร ( เทศบาล 1 สัมพันธ์ )
         6.5 โครงการประชุมผู้ปกครอง
         6.6 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
         6.7 โครงการให้บริการแก่ชุมชน4. บทสรุป
4.1 ผลที่เกิดขึ้น
- ความสำเร็จของโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ มีดังนี้
    1. ภาพรวม ที่โรงเรียนได้รับ
      1. รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
      2 . รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของจังหวัดปัตตานี
      3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปัคตะกร้อ โครงการ OTOP ระดับประเทศ
      4. นายสมบูรณ์ ไชยจรัส ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ
ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
      5. นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้
      6. ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ( คุรุสดุดี ) สาขาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ประจำปีการศึกษา 2550  
      7. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร (ครูผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อ
แผ่นดิน) สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
      8. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร (แม่พิมพ์ของแผ่นดิน)ประเภท
ครูผู้สอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 จากที่ปรึกษาคณะทำงานนายกรัฐมนตรี
      9. ได้รับโล่รางวัล ( ต้นแบบครูดี ) สาขา ครูปฏิบัติการสอนผู้มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
      10. ประเภทกีฬา
         - รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ( กรีฑา )กีฬากลุ่มเทศบาล
         - รางวัลชนะเลิศกรีฑาชาย กีฬากลุ่มเทศบาล
         - รางวัลชนะเลิศฟุตซอล กีฬากลุ่มเทศบาล
         - รางวัลชนะเลิศฟุตบอล กีฬากลุ่มเทศบาล
         - รางวัลชนะเลิศเปตอง กีฬากลุ่มเทศบาล
         - รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนเทศบาล ครั้งที่ 5 รุ่น 12 ปีชาย
         -รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก  
ระดับภาคใต้ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ รุ่น 18 ปีชาย  
      11. รางวัลลูกเสือดีเด่นระดับภาคใต้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
      12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
จากวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2551 
      13. . นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2551 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง (รอบแรก) จำนวน 7 คน รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขากฎหมายอิสลาม 3 คน  
1. นางสาวฟาตีเมาะ ฮะ
2. นางสาวมายีดะห์ มะมิง
3. นางสาวกอดีเยาะ มามะ
      คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง 1 คน
      - นางสาวนูรอัยซะ มะห์ฟาร์   คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 คน
      - นางสาวราตรี แซ่ตั้น         มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      - นางสาวฟาตีเมาะ ฮะ        มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โปรแกรมวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
      - นางสาวซารียะห์ โต๊ะแปเราะ
นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2551 สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน  
      1. เด็กหญิงสาวิตรี ตะวันดือราแม
      2. เด็กหญิงนูซีฮา มอนอง
      14. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดีเกร์ฮูลู ช่วงชั้นที่ 3 งานมหกรรมTo Be Number 
One ประจำปีการศึกษา 2552 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 ประจำปีการศึกษา 2552
      15. ได้รับรางวัลชนะเลิศระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ประจำปี การศึกษา 2550 – 2552 และเป็นตัวแทนจงหวัดไปร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม ที่ กรุงเทพมหานคร ( 3 ปีติดต่อกัน )
      16. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดดีเกร์ฮูลูเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2552 ที่ โรงแรม ซีเอสปัตตานี 
        - รางวัลคณะดีเด่นรวมประเภท เยาวชน อายุ 5 – 15 ปี
        - รางวัลคณะดีเด่น ประเภททีม เยวชน อายุ 5 – 15 ปี
        - รางวัลกลอน ( ปาตง ) ดีเด่นประเภทเยาวชน อายุ 5 - 15 ปี
และได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นไปเผยแพร่วัฒนธรรมภาคใต้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพฯ ระหว่งวันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2552
เช่น - ออกอากาศถ่ายทอดรายการสด “ สยามทูเดย์ ” ช่อง ททบ.5 ที่ สนามเป้า กรุงเทพฯ
        - แสดงสดที่เวทีสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ
        - แสดงออกอากาศ ที่เวทีไท วันที่ 12 สิงหาคม 25552 กรุงเทพฯ
        - อัดรายการ “ ไทยโชว์ 1 ชั่วโมงเต็ม ” ออกอากาศ ทางช่อง ทีวีไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552
      17. ได้รับรางวัล เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ ในการแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้ ของนักเรียน ชั้น ป. 5 เหรียญเงิน 13 เหรียญ ( วาดระบายสี ชั้น ป.3 ระบำวัฒนธรรม ชั้น ป.6 คัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 ประดิษฐ์ของเล่น ชั้น ป.3 การสวดทำนองสรภัญญะ ชั้น ม.3 ) และเหรียญทองแดง จำนวน 6 เหรียญ ( เล่านิทาน ชั้น ป.3 คัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 และป.5 และ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ) ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ที่ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2552 
      18. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “ การแข่งขันรถบรรทุกไข่ 2009 ” ในงาน 40 ปี
สาธิต – มอ. วิชาการ ประจำปี การศึกษา 2552  
      19. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ช่วงชั้นที่ 3 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จาก วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2552
      20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดเรียงความ เรื่อง “ การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน ” จาก วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2552
      21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน อัล –นาซีด ระดับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2552

    2. ภารกิจที่เข้าร่วมโครงการ
      2.1 ด้านการประกันคุณภาพภายใน

        2.1.1 สถานศึกษามีฝ่ายรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน กำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างสถานศึกษาอย่างชัดเจน
        2.1.2 สถานศึกษามีการกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน
        2.1.3 สถานศึกษามีคำสั่งรายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
        2.1.4 ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
        2.1.5 ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในชัดเจนมากขึ้น
        2.1.6 ผู้บริหาร มีการจัดประชุม ทำแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น
        2.1.7 ผู้บริหารมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
        2.1.8 ผู้บริหารมี การนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพิ่มมากขึ้น
        2.1.9 ผู้บริหารมีการนำผล การนิเทศ ติดตามมาปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
        2.1.10 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานการประจำปี ( SAR ) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเองถูกต้อง สมบูรณ์ ตามแบบที่ต้นสังกัดกำหนดทุกปี
        2.1.11 สถานศึกษา ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดทุกครั้งหลังจากมีการประเมิน
        2.1.12 ผู้บริหารมีการบริหารงานสถานศึกษาครบวงจร PDCA เพิ่มขึ้น

2.  การปฏิรูปการเรียนการสอน

 

                2.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

                2.2  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้น

                2.3  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น

                2.4  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนเพิ่มขึ้น

                2.5  ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

                2.6  ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

                2.7  ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

                2.8  ครูมีวัฒนธรรมของการเรียนการสอนโดย PDCA

3. การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)


                3.1 ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
                3.2 ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจภายในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของครู
                3.3 ผู้บริหารมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการมีส่วนร่วมของครู
                3.4 ผู้บริหาร ครู ชุมชน นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น
                 3.5 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. 2542 และกฎกระทรวงฯว่าด้วยคณะกรรมการ
                3.6 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและนำผลการประชุมไปปฏิบัติ
                3.7 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน
                3.8 สถานศึกษามีระบบและกลไกล ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
                3.9 สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการจัดการองค์ความรู้ ( การทำ KM )
     4.1 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้ 
              - การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น 
การสอนแบบโครงงาน โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
             - การประกันคุณภาพภายใน โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียน
             - การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( แบบ SBM ) โดยมีนางบีเบ๊าะ บีรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ
             - การทำหลักสูตรสถานศึกษา( ใหม่ 2551 ) ทั้ง 8 สาระ โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์ 
วิมุตตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ นางสาวแวตีเยาะ 
แวยูโซะ ครูชำนาญการ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน และนางธิดา คีรีนารถ ครูชำนาญการ หัวหหน้าสาระการงานและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ให้กับ ครู ในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ 
             - การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมี นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ และนางสาวแวตีเยาะ แวยูโซะ ครูชำนาญการ  
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูในโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ

4. 2 สรุปการดำเนินการในฐานะผู้บริหาร
4.2.1 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
                1. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
                2. การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
                3. การปฏิรูปการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                4. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )
                5. การบริหารจัดการโดยใช้วงจร PDCA
4.2.2 ได้แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน
                ผลการประเมินจากการประเมินภายนอกของ สมศ. รอบแรก ที่โรงเรียนเทศบาล1 บ้านจะบังติกอ ได้ คะแนนเฉลี่ย 2.61 สูงสุดเมื่อเทียบกับอีก 5 โรงเรียนที่เป็นลูกข่ายจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแม่ข่าย

                และข้าพเจ้านางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ได้รับความไว้วางไว้ให้เป็นประธานศูนย์เครือข่าย และจุดนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความภาคภูมิใจในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่จะทำให้ข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในสังกัดเทศบาลซึ่งมีโรงเรียนที่เรารู้จักในสังกัดเดียวกันในตัวเมืองมีแค่ 5 โรงเท่านั้น คือ โรงเรียนเทศบาล1 - โรงเรียนเทศบาล5

                แต่พอข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมูลนิธิ สุขแก้ว - แก้วแดง กับสมศ. และมอ. ปัตตานี ก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการที่จะนำโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 5โรง และโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ ที่ข้าพเข้ารับผิดชอบเป็นผู้บริหารจัดการในระบบประกันคุณภาพภายในอยู่เพื่อพัฒนาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก ของ สมศ.ในรอบที่ 2 ซึ่งทุกโรงเรียนต้องปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆให้ดีขึ้นกว่ารอบที่ 1 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่ทำได้คือการเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี มูลนิธิของ ท่าน ดร. รุ่ง แก้วแดง เป็นคนสนับสนุนในการพัฒนา ให้ความรู้แก่แกนนำทุกคนในเครือข่ายอีกด้วย ซึ่งข้าพเจ้ามีความศรัทธาในความรู้ความสามารถของท่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

                ข้าพเจ้าจึงได้ท่างานในหน้าที่ของประธานเครือข่ายและผู้บริหารในเวลาเดียวกันอย่างเต็มความสามารถของข้าพเจ้าตลอดมา อย่างไม่ย่อท้อต่ออันตรายต่างๆในสถาณการณ์ใต้ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครูโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และที่สำคัญที่สุด คือ นักเรียนทุกคนซึ่งเป็นลูกหลานของเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
โรงเรียนทั้ง 6 งานได้พัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนในเรื่อง 5 เรื่องหลักๆ ดังนี้
      1. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
      2. การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
      3. การปฏิรูปการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      4. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )
      5. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนทุกระบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4.3.1 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
      1. ทำให้เป็นคนมีความมั่นใจยิ่งขึ้น
      2. มีภาวะผู้นำสูงขึ้น
      3. มีความรู้ใน 5 เรื่องหลักๆดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
      4. เป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
      5. เป็นแนวทางในการจัดเก็บ เอกสาร หลักฐานของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีชัดเจน
มากขึ้น
4.3.2 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
      1. ได้เป็นความรู้ในการพัฒนางานด้านบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
      2. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเราให้ ผู้อื่นได้ยอมรับ

4.3.3 การเผยแพร่กับบุคคลอื่นๆต่อไป
        หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นประธานศูนย์เครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนในเวลาเดียวกันตามโครงการนี้แล้วก็ได้รับความไว้วางใจในความสามารถจนได้รับเชิญเป็นวิทยกรเผยแพร่ความรู้ให้คณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ จะเป็นผู้ให้บริการในเรื่องต่างๆทุกอย่าง ได้อนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่อง ระบบประกันคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การสอนแบบโครงงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
      1. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ถึง 4 ธันวาคม 2551 เป็นวิทยากรแกนนำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( การทำKM ) ในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรง ของการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในระยะที่ 1
      2. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 255 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบโครงงาน ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะรังบองอ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
      3. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบโครงงาน ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
      4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพ จาก สมศ. รอบที่ 2 ให้กับคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนจำนวน 5 โรง ของเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 อำเภอเมืองยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ( โรงเรียนบ้านตาลีฮาย โรงเรียนท่าด่าน โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนตะโละสะมีแล และโรงเรียนตะโละ )
      5. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพ จาก สมศ. รอบที่ 2 ให้กับคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล2วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
      6. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
(หลักสูตรใหม่แกนกลาง 2551) ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
      7. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบโครงงาน ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ เทศบาลตะลุบัน อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี
      8. เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
(หลักสูตรใหม่แกนกลาง 2551) ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ปัตตานี จำนวน 5 โรงเรียน
      9. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพ จาก สมศ. รอบที่ 2 ให้กับคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ โรงเรียนบ้านปลั๊กแตนและโรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
10. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพ จาก สมศ. รอบที่ 2 ให้กับคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนบ้านเจาะเกราะ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

รูปภาพของ nina

รบกวนท่านรองฯ ช่วยนำรายงานของอ.เยาวนภาลักษณ์ 

 อ.จารีย์ และอ.เตือนใจ ลง Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

รูปภาพของ nina

เรียน อ.สุนทรีลักษณ์

Weblog ที่ท่านส่งมานั้น มูลนิธิสุข แก้ว  แก้วแดงได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์