. . . เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงาน ค่ะ . . .

รูปภาพของ pnp33671

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หรือ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Components)
1. Hardware
2. Software
3. People
4. Telecommunications
5. Databases
6. Procedures   
ฮาร์ดแวร์(Hardware)
คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมอง เห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 3. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Types) 
คุณลักษณะ (Characteristics) ความเร็วงซีพียู (CPU Speed) ขนาดของหน่วยความจำ (RAM) ราคา (Price)(บาท)
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 500 Gflops-10 Tflops > 1 TB >1,000,000,000 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 50 - 20000 MIPS 10-500 GB >100,000,000 
มินิคอมพิวเตอร์ 1 - 50 MIPS 1-10 GB 1- 10,000,000 
ไมโครคอมพิวเตอร์ 900 MHz-4.0 GHz 256 MB-1 GB 30,000 - 80,000 
โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 1-2.5 GHz 128-256 MB 30,000 - 50,000 
ปาล์มท๊อปคอมพิวเตอร์ 200-400 MHz 128 MB 10,000 - 30,000 
แท็บเล็ตพีซี 1-2 GHz 256-512 MB 40,000 - 80,000

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
(Component of Computer)
1. CPU
2. Mainboard
3. Memory [ RAM ]
4. Harddisk
5. Floppy Disk
6. Display Card
7. CD-ROM
8. Sound card
9. Monitor
10. Case
11. Mouse
12. Keyboard
 

Link http://www.thaiall.com/assembly/computer.htm

ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์

การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
           ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล
ข้อมูลที่ต้องการ  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่หลายประเภทด้วย
กันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้
           - Keyboard
           - Mouse
           - Disk Drive
           - Hard Drive
           - CD-Rom
           - Magnetic Tape
           - Card Reader
           - Scanner

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

           ทํ าหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ
           - หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ
อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง
           - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก
หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

3. หน่วยความจํ า (Memory)
           ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยัง
เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น
           หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่ง
หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น
           - ROM หน่วยความจําแบบถาวร
           - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว
           - หน่วยความจําสํารอง    เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก
สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
           ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้
           - Monitor จอภาพ
           - Printer เครื่องพิมพ.
           - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ
 

Link http://blogger.sanook.com/xuou/2009/02/06/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3/

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

 

CPU เป็นอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตัว 1 ที่สำคัญมากเพราะเปรียบเป็นหัวสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ทำหน้าที่ประมวลผลทางด้านความคิดไม่ว่าคนใช้งานจะสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานแบบไหนจะต้องผ่านการประมวลผลจาก CPU แล้วจากนั้นจึงจะส่งผลต่อไปยังอุปรกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป

Link http://www.thainame.net/project/nutthanicha/CPU.html

 

Mainboard Computer เป็นอุปรกรณ์อีกตัวที่ทำหน้าที่ในการรับการประมวลผลจาก CPU และเป็นตัวกลางที่รองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดที่จะเข้ามาทำหน้าที่หลาย ๆ ด้าน เปรียบ Mainboard ได้กับร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สมองสั่งงานผ่านร่างกาย เมนบอร์ด ก็จะเป็นศูนย์กลางในการรับคำสั่งต่าง ๆ มากมายเพราะจะมีแถบวงจรต่าง ๆ ถูกเขียนมาแล้วอยู่บนแผ่นใหญ่ ๆ และมีไมโครชิบต่าง ๆ เยอะไปหมดและยังรองรับการใส่อุปกรณ์เพิ่มเติม อาทิ CPU RAM VGA และการ์ดต่าง ๆ ร่วมไปถึงเป็นจุดต่อสายไฟหลัก ๆ 

Link http://www.thainame.net/project/nutthanicha/Mainboard.html

 

Ram Computer เป็นอุปรกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเก็บความจำแล้วเป็นตัวทำหน้าที่ให้ความเร็วกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานอีกด้วยถ้าความจำยิ่งสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้รวดเร็วทันใจ แรม จึงสำคัญในส่วนของความเร็ว ถ้าแรมเราน้อยเกินไปอาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราทำงานได้ล่าช้าแต่ในปัจจุบัน แรมขั้นต่ำใช้กัน อยู่ที่ ระดับ 512 MB - 1024 MB หรือที่เราเรียกกันว่า 1G เพราะในปัจจุบันนั้นเราได้หันมาใช้ Windows XP กันมาก และในระบบปฏิบัติการ Windows Xp นั้นต้องใช้ทรัพยากรมากมายหลายด้านจึงต้องใช้ Ram ขั้นต่ำ 512 MB หลายบริษัทจึงคิดและผลิต Ram มาจนถึง 4 G และหน้าจะมากกว่านั้น

LInk http://www.thainame.net/project/nutthanicha/Ram.html

 

 

Harddisk Computer เป็นอุปรกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ยิ่ง ฮาร์ดดิช มีเนื้อที่เยอะเท่าไหร่พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเราก็จะมากขึ้นอีกเท่าตัวในปัจจุบันเรามักจะใช้พื้นที่ของ ฮาร์ดดิชกันมากเหลือเกิน ในตัวของฮาร์ดดิชเองนั้นมี 1 ลูกหรือ 1 ตัวใหญ่ ๆ แต่มันยังสามารถแบ่งย่อยออกได้หลายห้องด้วยกันที่เราเรียกกันว่า การแบ่งพาทิชั่น การแบ่งพาทิชั่นนี้เป็นการแบ่งเนื้อพื้นให้ใช้ส้อยได้สะดวกมากขึ้นในส่วนของข้อมูลสำคัญ ๆ ก็จะได้เก็บหรือเซฟไว้อีกที่ส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นเราก็สามารถเซฟหรือเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องกังวลกับข้อมูลสำคัญ ๆ ปัจจุบันฮาร์ดดิชมีหลายขนาด อาทิเช่น 80 GB 120 GB 160 GB 250 GB และมากกว่านั้น

Link http://www.thainame.net/project/nutthanicha/Harddisk.html

 

 

DVD RW CD RW Computer เป็นอุปรกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลลงแผ่น ซีดี หรือ ดีวีดี โดยที่การบันทึกจะแตกต่างกันเพราะเนื่องจาก ดีวีดีนั้นจะบันทึกหรือเอาสิ่งต่าง ๆ ลงไปใน ดีวีดี นั้นได้พื้นที่หรือขนาดที่มากกว่าหลายเท่าตัว ในขณะที่ ซีดี นั้นเก็บข้อมูลได้น้อยกว่ากมาก ในดีวีดีหรือซีดีนั้นยังเป็นตัวอ่านแผ่นต่าง ๆที่ต้องใช้อ่านหรือทำการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรม อาทิ วินโดว์ และโปรแกรมต่างทั่ว ๆ ไป อ่านแผ่นเพลง หนัง หรืออื่น ๆ บางรุ่นก็จะอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลลงได้แต่ในปัจจุบันสามารถอ่านได้หมดทุกอย่าง

Link http://www.thainame.net/project/nutthanicha/DVD%20RW.html

 

 

Monitor Computer เป็นอุปรกรณ์ที่มีหน้าที่ในการประมวลผลทางด้าน ภาพ เมื่อมีประมวลผลครบทุกอย่างและสมบูรณ์แล้วนั้นก็จะแสดงผลออกมาทางจอภาพหรือที่เราเรียกกันว่า Monitor แล้วขนาดของจอ มีได้ตั้งแต่ 14 นิ้ว ขึ้นไป แต่ในปัจจุบันนี้ที่นิยมใช้กันมากสุด คือ จอขนาด 17 นิ้ว ณ ปัจจุบันนี้บริษัทที่ผลิต จอ หรือ Monitor นั้นยังคิดค้นผลิตให้มีขนาดกระทัดรัดอีกด้วยให้เหลือพื้นที่ในการวางจอเล็กลงเป็นในรูปแบบของ จอ LCD ที่เรารู้จักกันดีจะมีขนาดบางและเล็กมากสะดวกและลดพื้นที่การวางลงทำให้มีราคาค่อยข้างสูงพอสมควรและจอรุ่นเก่า ๆ ก็จะราคาถูกลงมาก

Link http://www.thainame.net/project/nutthanicha/Monitor.html

 

CASE & SUPPLY เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกและมีพาวเวอร์ซัมพายในการจ่ายกำลังหลักที่ต่อเข้ากับเมนบอร์ดด้วย เป็นโครงเหล็กหรือปิเนียมที่ออกแบบมาเพื่อในการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ลงมารวมกันในกล่องเหล็กตัวเพื่อเป็น 1 เดียว อาทิ เช่น Mainboard CPU Ram DVD Harddisk VGA Card Foppy Disk และอื่น ๆ ตัวcase นี้จะมีหลายแบบให้เลือกและขนาดของกำลังไฟบอกว่าเราควรจะเลือกซื้อตัวไหน มาใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรา ส่วนราคาของ case นั้นก็มีราคาที่แตกต่างกันไป เริ่มต้นตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป

Link http://www.thainame.net/project/nutthanicha/Case.html

 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ
         
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ

 • หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
 • หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
 • หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
 • หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)
 • หน่วยแสดงผล (Output Unit)

          กลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ  เริ่มด้วยเมื่อมีการกดปุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมหรือชุึดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก  จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน  เมื่อตรวจสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะทำงาน  ก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมหรือข้อมูลโดยผ่านหน่วยรับข้อมูล  แล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก  ต่อจากนั้น หน่วยประมวลผลกลางก็จะทำการตามคำสั่งของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า  การประมวลผล  แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ  และจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน่วยแสดงผลเมื่อมีคำสั่งให้แสดงผลลัพธ์

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

หน่วยรับข้อมูล คือ
          เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

อุปกรณ์รับข้อมูล ได้แก่

             Mouse                                            Keyboard

                         Joy Sticks                                      Track Ball

              Touch Screen                           Scanner

 

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)


                                            

น่วยประมวลผลกลาง คือ
          ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

 • หน่วยควบคุม (Control Unit)

  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทั้งหมด ให้ทำงานอย่างถูกต้อง

 • หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit) ทำ หน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางตรรกะ เช่น
 •             การคำนวณทางคณิตศาสตร์  ได้แก่  การบวก ลบ คูณ หาร
            -   การกระทำทางตรรกะ (AND , OR)

          - 
    การเปรียบเทียบ  เช่น การเปรียบเทียบค่าของข้อมูล 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากัน  มากกว่า  หรือน้อยกว่า  ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรก้สามารถเปรียบเทียบได้
          - 
    การเลื่อนข้อมูล (Shift)
            -   การเพิ่มและการลด (Increment and Decrement)
            -   การตรวจสอบบิท (Test  Bit)

หน่วยความจำหลัก (Main Memory)


          หน่วยความจำหลัก  เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

          1. รอม (ROM : Read Only Memory)  เป็นหน่วยความจำหลักที่
                    -  ใช้บรรจุโปรแกรมสำคัญ ที่ใช้ในการสตาร์ทอัพเครื่อง
                    -  เก็บโปรแกรมคำสั่งไว้อย่างถาวร
                    -  ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่
                    -  เขียนหรือบันทึกข้อมูลคำสั่งได้เพียงครั้งเดียว ในขั้นตอนการผลิตเครื่องจากโรงงาน ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
                    -  อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม

          2. แรม (RAM : Random Access Memory)                                
                                                   
                    -  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่รับเข้ามาจากหน่วยรับข้อมูล  เพื่อนำไปประมวลผล
                    -  ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้ขณะทำการประมวลผลซึ่งยังไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย  
                    -  ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
                    -  ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งต่างๆ ขณะที่เรากำลังทำงานอยู่กับเครื่อง
                        เพื่อใช้ในการประมวลผล
                    -  เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ชั่วคราว สร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้โดยตรง
                    -  สามารถอ่านหรือเขียนทับข้อมูลลงไปได้ตามต้องการ ถ้าไฟดับข้อมูลจะสูญหาย
                    -  การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม

หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)


          หน่วยความจำสำรอง  เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้   ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก

อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง ได้แก่

 • จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk)  
  ฮาร์ดิสก์

  จานแม่เหล็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (Direct Access)  ได้แก่  ฮาร์ดดิสก์ และฟล็อปปี้ดิสก์

 • เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)  สามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential Access) การบันทึกทำโดยสร้างสนามแม่เหล็กลงบนเนื้อเทป
 • จานแสง (Optical Disk)  
  เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM Drive)

  เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลได้ปริมาณมากสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ เช่น CD-ROM  (Compact Disc Read-Only Memory) มีความจุข้อมูลสูงมาก ตั้งแต่ 650 เมกะไบท์ (MB) สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

หน่วยแสดงผล (Output Unit)

 
หน่วยแสดงผล คือ
          อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล

การแสดงผลลัพธ์ แบ่งเป็น 2 แบบ

 • แสดงผลทางบนจอภาพ  
                                  

         
  การแสดงผลทางจอภาพ เรียกได้อีกอย่างว่าเป็น Soft Copy คือ จะแสดงผลลัพธ์ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ อุปกรณ์คือ จอภาพคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งภาพบนจอประกอบด้วยจุดหรือ pixel หลายๆ pixel สามารถแสดงผลความละเอียดได้หลายระดับ เช่น 640 * 480 จุด , 800 * 600 จุด , 1024 * 786 จุด
 • แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ 
                     
         
  การแสดงผลทางจอภาพ  หรือเรียกได้อีกอย่างว่าเป็น Hard Copy คือ สามารถแสดงผลลัพธ์คงทนอยู่นาน ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ คือ Printer

 

 

LInk http://www.punyisa.com/unit2/unit2_3-1.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป . . .

    คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทุกคนคงรู้จักกันดี มันให้ความสะดวกต่อมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตมนุษย์

มากขึ้นทุกวัน ในการดำเนินงานด้านต่างๆ การเล่าเรียนศึกษาคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทเข้ามาเหมือนกัน

    ในทุกๆวันต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะทำให้เกิดความสะดวกต่อทุกสายอาชีพการงาน ทุกวันนี้เครื่องมือคอมพิวเตอร์นี้

ถือมันได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ก็ได้เลยทีเดียว การใช้งานคอมพิวเตอร์มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี มันจะใช้ได้ดีและมีประโยชน์ที่สุด

หรือไปในทางที่เสื่อมเสีย มันก็อยู่ที่ตัวผู้ใช้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์