ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และหลักการทำงาน

รูปภาพของ pnp33670

ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์

การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
           ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล
ข้อมูลที่ต้องการ  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่หลายประเภทด้วย
กันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้
           - Keyboard
           - Mouse
           - Disk Drive
           - Hard Drive
           - CD-Rom
           - Magnetic Tape
           - Card Reader
           - Scanner

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
           ทํ าหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ
           - หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ
อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง
           - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก
หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

3. หน่วยความจํ า (Memory)
           ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยัง
เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น
           หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่ง
หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น
           - ROM หน่วยความจําแบบถาวร
           - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว
           - หน่วยความจําสํารอง    เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก
สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
           ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้
           - Monitor จอภาพ
           - Printer เครื่องพิมพ.
           - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ


อ้างอิง : http://blogger.sanook.com/xuou/2009/02/06/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3/


1คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งอาจมีปริมาณมากหรือมีความซับซ้อนสูงเพื่อช่วยให้งานเหล่านั้นสําเร็จอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

1.2 การนําคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน
คอมพิวเตอร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้านเช่นงานด้านเอกสารต่างๆ
การออกแบบการคํานวณทางสถิติการจัดเก็บข้อมูลงานด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารเป็นต้น

1.3 ชนิดของคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันการแบ่งชนิดของคอมพิวเตอร์สามารถทําได้หลายวิธีโดยจะอาศัยองค์ประกอบ
ที่แตกต่างกันไปเช่นลักษณะการประมวลผลขนาดและความเร็วของหน่วยประมวลผลเป็นต้น
ซึ่งถ้าใช้ความเร็วของการประมวลผลและขนาดความจําของหน่วยบันทึกข้อมูลเป็นเกณฑ์
จะสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ได้4ชนิดดังต่อไปนี้

1.3.1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็กพอจะวางบนโต๊ะทํางานได้
้และมีสมรรถนะในการทํางานที่จําเป็นต่างๆด้วยตนเองดังแสดงตัวอย่างในรูป

link : http://kkst2006.com/images/stories/img1.jpg

1.3.2 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)
   มินิคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะในการทํางานสูงและมักใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง
(Centralized computing system) โดยสามารถนําไปเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้หลายเครื่อง มินิคอมพิวเตอร์จะมีหน่วยประมวลผลกลางที่ประกอบด้วยชิปประมวลผลมากกว่าหนึ่งตัว นิยมใช้ในองค์กรขนาดกลางและบริษัทที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่นประมวลผลงานบัญชีเป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในรูป

link : http://kkst2006.com/images/stories/img2.gif

1.3.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องปลายทางได้เป็นจำนวนมาก และสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้พร้อมๆกันนิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารธุรกิจการบิน บริษัท และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในรูป

link : http://kkst2006.com/images/stories/img3.jpg

อ้างอิง : http://kkst2006.com/content/view/30/65/1/1/

1.4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
   องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ส่วนการทํางานที่จําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์ 4 ส่วนคือส่วนที่ทําหน้าที่รับข้อมูล และคําสั่ง หรือเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลเข้า ส่วนที่ทําหน้าที่นําข้อมูลที่นําเข้า หรือคําสั่งไปประมวลผล หรือเรียกกว่าหน่วยประมวลผลกลาง ส่วนที่ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกลางไปแสดง หรือเรียกกว่าหน่วยแสดงผล และส่วนที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะนํามาใช้ในภายภาคหน้าหรือเรียกว่าว่าหน่วยเก็บข้อมูลสํารองจําลองลักษณะการทํางานที่จําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์ (องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์)

         

1.4.1 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
หน่วยรับข้อมูลเข้า เป็นหน่วยที่ทําหน้าที่รับข้อมูล หรือคําสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์นําข้อมูล หรือคําสั่งดังกล่าวไปประมวลผลกลางต่อไป ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูลเข้าได้แก่
-แป้นพิมพ์ (Keyboard)
-เมาส์ (Mouse)
-ไมโครโฟน (Microphone)
-แสกนเนอร์ (Scanner)
-กล้องดิจิตอล
-ตัวอย่างของหน่วยรับข้อมูลเข้าแสดงในรูป

        


1.4.2 หน่วยประมวลผล (Central Process Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง เป็นหน่วยที่สําคัญที่สุด เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ประมวลผลของมูล หรือคําสั่งต่าง ๆ และมีหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยทํางานสอดคล้องกัน ซึ่งหน่วยประมวลผลการจะประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ดังต่อไปนี้


หน่วยความจํา (Memory Unit)
รีจิสเตอร์ (Register) คือ หน่วยความจําที่อยู่ภายใน CPU ทําหน้าที่เก็บข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยความจําหลัก และจะนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล
รอม (Read Only Memory: ROM) คือ หน่วยความจําหลักชนิดถาวรของคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่เก็บคําสั่งต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูลในรอมได้ เปรียบได้กับหนังสือที่จะเก็บความรู้ต่าง ๆ เอาไว้
แรม (Random Access Memory: RAM) คือ หน่วยความจําหลักชนิดหนึ่งของคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่เก็บข้อมูล หรือคําสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผล สามารถแก้ไขข้อมูลในแรมได้ และข้อมูลจะหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับกระดาษทดหน่วยคํานวณ และตรรกะ (Arithmetic and Login Unit: ALU) เป็นหน่วยที่ทําหน้าที่คํานวณทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หรือคํานวณทางตรรกะศาสตร์ เช่น เปรียบเทียบข้อเท็จ เป็นต้น
หน่วยควบคุม (Control Unit) เป็นหน่วยที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทุกๆ หน่วยในCPU และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ทํางานได้อย่างสัมพันธ์กัน

1.4.3 หน่วยแสดงผล (Output Unit)
หน่วยแสดงผลเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกลางไปแสดง
ตัวอย่างอุปกรณ์ที่จัดเป็นชนิดหน่วยแสดงผลได้แก่
-จอภาพ
-เครื่องพิมพ์
-ลําโพง
-ตัวอย่างของหน่วยแสดงผลดังแสดงในรูป

 

1.4.4 หน่วยเก็บข้อมูลสํารอง (Secondary Storage)
   หน่วยเก็บข้อมูลสํารอง คือ สื่อในการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น Hard disk, CD-ROM,Tape, Floppy disk เป็นต้น

อ้างอิง : http://kkst2006.com/content/view/30/65/1/2/

1.5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบซึ่งมีความจําเป็นที่จะทําให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนดังต่อไปนี้

1.5.1 Hardware คือ
   Hardware หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น เคส (CASE)
เคส (CASE) คือ
   กล่องห่อหุ้มอุปกรณ์แผงวงจร และชิ้นส่วนภายใน

 

พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)
เป็นอุปกรณ์ที่จัดหาพลังงานให้กับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นพาวเวอร์ซัพพลายจะทําการแปลงกระแสไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน

 

 

 

 

มาร์เธอร์บอร์ด (Motherboard) คือ
แผงวงจรขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) และมีช่องสําหรับ เสียบการ์ด (Slot) ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์

 

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
เป็นหน่วยที่สําคัญที่สุด เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล หรือคําสั่งต่าง ๆ และมีหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยทํางานสอดคล้องกัน

 

แรม (RAM) คือ
หน่วยความจําหลักชนิดหนึ่งของคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่เก็บข้อมูล หรือคําสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผล สามารถแก้ไขข้อมูลในแรมได้และข้อมูลจะหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 


ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล มีลักษณะเป็นจานแม่เหล็กหลายแผ่นซ้อนกันบนแกนเดียวกันติดตรึงอยู่ในกล่องโลหะมิดชิดสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นจํานวนมาก

 

ซีดีรอม (CD-ROM) คือ
เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดอ่านอย่างเดียวมีลักษณะเหมือนกับ ซีดีเพลงหรือภาพยนตร์ทั่วไป มีขนาดความจุประมาณ 600 MB นิยมใช้เก็บข้อมูลซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งต่างๆ รูปภาพ ภาพยนตร์ เพลง

 

จอภาพ (Monitor)
เป็นอุปกรณ์สําหรับแสดงผลให้เห็นลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์ มีทั้งชนิดจอสี และจอขาวดํา มีหลายรูปแบบ และหลายขนาด

 

เครื่องพิมพ์ (Printer)
เป็นอุปกรณ์สําหรับพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ลงในวัสดุที่ต้องการเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันมีหลายชนิดเช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot-matrix)เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (inkjet) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser)

อ้างอิง : http://kkst2006.com/content/view/30/65/1/3/

1.5.2 Software
หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สามารถแบ่งชนิดของซอฟต์แวร์ดังแสดงในรูป

link : http://kkst2006.com/images/stories/img17.jpg

1.5.3 People ware
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานด้านคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของ Peopleware ได้แก่
-นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
-นักวิเคราะห์ระบบ (System Annalist)
-วิศวกรระบบ (System Engineer)
-ผู้ใช้งาน (User)

1.6 การใช้งาน แป้นพิมพ์ (Keyboard)
แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และอาจแบ่งแป้นพิมพ์เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1. แป้นตัวอักษร เช่น แป้นตัวอักษร A, B, C, ..., Z
2. แป้นฟังก์ชัน (Function Key) แป้นพิมพ์สําหรับทําหน้าที่พิเศษ เช่น F1-F12
3. แป้นตัวเลข (Numeric Key) เช่น 0..9, +, -, *, /
4. แป้นควบคุม เช่น ลูกศรต่าง ๆ, Ctrl, Alt, Shift, Enter, Tab, Caps Lock, Insert,Delete, Hone, End, Page Up, Page Down เป็นต้น

 

1.7 การใช้งาน เมาส์ (Mouse)

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ MS Windows 98 มีลักษณะดังรูป โดยทั่วไปจะมี 2 ปุ่ม และเมื่อเราลากเมาส์ ตัวชี้เมาส์ (Mouse Pointer) ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย
การใช้งานเมาส์อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้
1. การชี้เมาส์ คือการเคลื่อนที่เมาส์ไปยังตําแหน่งที่เราต้องการ
2. การคลิกเมาส์ คือการกดและปล่อยปุ่มเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้ง
3. การดับเบิ้ลคลิกเมาส์ คือการกดและปล่อยปุ่มเมาส์ด้านซ้าย 2 ครั้ง ติดกัน
4. การลากเมาส์ คือการกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้และลากเมาส์ถึงตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นให้ปล่อยปุ่มเมาส์
5. การคลิกเมาส์ขวา คือการกดและปล่อยปุ่มเมาส์ด้านขวา 1 ครั้ง

อ้างอิง : http://kkst2006.com/content/view/30/65/1/4/


แหล่งอ้างอิง :

http://computer.konmun.com/com342.htm

http://202.143.163.252/users/5022010125/com50t5/Somchaly/Report/paweena%203.doc

http://gajeedrid2.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

http://www.lcc.rtaf.mi.th/trainning/detail0104.htm

http://www.lcc.rtaf.mi.th/trainning/detail0103.htm

สรุป

การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น
มีการแบ่งอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับมุมมองหรือเงื่อนไขที่กำหนด   แต่ในที่นี้จะแบ่งประเภท
ของคอมพิวเตอร์ออกด้วย 3 หลักเกณฑ์คือ
        1.)  แบ่งตามการประมวลผล
        2.)  แบ่งตามการใช้งาน
        3.)  แบ่งตามระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน
คือส่วนแรกนั้นจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หรือที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น จอภาพ ซีพียู คีย์บอร์ด
เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ส่วนที่สอง เรียกว่า ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมต่างๆ
ที่ใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ ส่วนสุดท้ายเรียกว่า พีเพิลแวร์ (Peopleware)
ทั้งสามส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว คอมพิวเตอร์
ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์