โครงงานเรืองเกมฝึกIQ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3

รูปภาพของ utw25964

บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 (Intelligence Quotient: IQ) หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิด ตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชาว์ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ด้านตรรกะ ตัวเลข ความจำ ความสามารถทางภาษา ซึ่งเป็นความฉลาดที่สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบ เป็นค่าที่แสดงเชาว์ปัญญาหรือความสามารถของมนุษย์ ในการเรียนรู้ วิเคราะห์ ความเข้าใจ แยกแยะ สร้างความคิดรวมยอดและจดจำข้อมูลต่างๆ โดยมีกำหนด ดังนี้
                                                        145 – 160        อัจฉริยะ
                                                        125 – 135        ฉลาดมาก
                                                        มากกว่า 120    ฉลาดกว่าว่าทั่วไป
                                                        มากกว่า 110    ฉลาดกว่าเกณฑ์ปกติ
                                                        90 – 109          ปกติ
                                                         ต่ำกว่า 90        น้อยกว่าปกติ
 การวัด IQ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าผู้ทดสอบมีการฝึกฝนใช้สติปัญญา ฝึกมาก สมองก็จะพัฒนา IQ สูงขึ้น เช่นการฝึกคำนวณเลข การฝึกจินตนาการภาพและความน่าจะเป็นต่างๆ พวกนี้จะมีวิธีฝึกที่ถูกต้อง โดยเฉพาะคนปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 90 – 109ถ้า 180 ขึ้นไปก็ประมาณพวกอัจฉริยะ
 การสำรวจเพื่อประเมินระดับสติปัญญาเด็กไทยครั้งล่าสุด เกิดขึ้นในโครงการวิจัยพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กไทย พ.ศ.2544 ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับอายุคือ6 – 12 ปี และวัยรุ่นไทยอายุระหว่าง13 – 18 ปี เฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญาของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเท่ากับ 88.1 และ 86.7 ตามลำดับ นับว่าต่ำกว่าปกติระหว่าง 90–110 ซึ่งค่าของ IQ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าได้รับการฝึกฝน
 เกมฝึก IQ ที่กลุ่มข้าพเจ้าสร้างขึ้นมา เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านสมองซีกซ้าย หรือ IQ เกมฝึก IQ นี้ จะเป็นการฝึกในรูปแบบการคิดคำนวณตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งเหมาะกับเด็กในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6) หรือช่วงอายุระหว่าง 10-12 ปี ซึ่งเป็นการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ ในการฝึก IQ โดยวิธีอื่นๆอาจจะทำให้น่าเบื่อเกินไป
 โปรแกรม Microsoft Excel มีความสามารถทางด้านการคิดคำนวณโดยเฉพาะการคำนวณที่ใช้ตารางในการทำงาน ดังนั้น โปรแกรม Microsoft Excelจึงเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ ในการสร้างเกมทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเกมที่เกี่ยวกับการคำนวณ กลุ่มข้าพเจ้าจึงสร้างเกมฝึก IQ 0จาก โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้เด็กที่ได้รับการฝึกฝน ไม่เบื่อกับการฝึก IQ และยังสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัตถุประสงค์
 1.เพื่อนำโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 2.เพื่อให้การฝึก IQ ไม่น่าเบื่อ และสนุกสนาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 เกมฝึก IQ หมายถึง เกมที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในการฝึกพัฒนาการสมองซีกซ้าย หรือ IQ
 โปรแกรม Microsoft Excel หมายถึง โปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านการคิดคำนวณโดยเฉพาะการคำนวณที่ใช้ตารางในการทำงาน
 IQ หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิด ตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950
 
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการเขียนโครงงาน โดยครูสุรเดช  มูลจันทรี
     แนวทางการเขียนโครงงาน
1.ชื่อโครงงาน  (ระบุชื่อโครงงานที่ชัดเจน กะทัดรัด เฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร ศึกษาอะไร)
2.ชื่อผู้ทำโครงงาน (ระบุชื่อนักเรียนที่ทำโครงงาน)
3.ชื่อครูที่ปรึกษา  (ระบุชื่อครูที่ให้คำปรึกษา แนะนำ)
4. บทคัดย่อ (บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ว่า ประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์วิธีการศึกษาและสรุปผล)
5.กิตติกรรมประกาศ (ระบุคำกล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจนงานสำเร็จ)
6.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (เขียนอธิบายว่าโครงงานนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ มีหลักทฤษฎีใดสนับสนุน ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องของผู้ใด)
7.สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี เป็นการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า)
8.วิธีดำเนินการ (ระบุระยะเวลาการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มทำงาน การจัดทำข้อมูล การจัดรูปแบบ การเก็บข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีวัสดุอะไร)
9.สรุปผลการศึกษา (ระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่ได้ ความแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานที่ตรงตามจุดมุ่งหมาย ผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้)
10.อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ (ระบุถึงผลที่ได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ และระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน)
11.เอกสารอ้างอิง (ระบุหนังสือ เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่ให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า)
2. เรื่อง  IQ โดยนพ.จำลอง ดิษยวณิช
IQ ความหมาย ก็คือ ความเฉลียวฉลาด หรือความสามารถทางสติปัญญาที่เราสามารถคำนวณได้โดยการเอา อายุสมอง แล้วหารด้วย อายุจริง แล้วนำไปคูณด้วย 100 สำหรับอายุสมองนี้ เราได้จากการทำแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางสติปัญญา ระดับคะแนนที่ได้เราเอาใช้เป็นตัวบอกว่าเด็กมีความสามารถระดับใด
                                          ระดับ 145-160 ก็เรียกว่า ระดับ อัจฉริยะ
                                          ระดับ 125-135 ก็อยู่ระดับ ฉลาดมาก
                                          ระดับ มากกว่า 120 ก็จัดได้ว่าเป็นระดับ ฉลาดมากกว่าคนทั่วไป
                                          ระดับ มากกว่า 110 ถือว่าเป็นระดับฉลาดกว่าเกณฑ์ปกติ
                                          ระดับ 90-109 เป็นระดับความฉลาดของคนปกติ
                                          ระดับ ต่ำกว่า 90 จัดว่าเป็นสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
แต่อย่าคิดนะครับ ว่าระดับสติปัญญาหรือระดับ IQ ที่สูงนี้จะเป็นการวัดระดับความสำเร็จ อันนี้เป็นศักยภาพของสมองที่สามารถพัฒนาได้ เต็มที่ แต่การจะไปสู่ความสำเร็จในชีวิต จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมไม่ได้อาศัยแค่ ด้านความฉลาดด้านเดียวเท่านั้น แม้เด็กจะมี IQ ต่ำ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาต่อไปได้อายุ0-3เดือน IQแยกแยะรสชาติได้ จำเสียงพ่อแม่ได้ จำของที่มองเห็นซ้ำกัน รู้ระยะสิ่งของ ชอบเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าพ่อหรือแม่ รู้ความแตกต่างระหว่าง เสียงพูดกับเสียงอื่นๆที่เกิดขึ้น การส่งเสริม IQสบตาพูดคุยกับลูกบ่อยๆ ร้องเพลงกล่อมนอนให้ลูกฟัง โบกมือทักทายทุกครั้งที่พบหน้าลูก หรือยื่นของเล่นนุ่มๆ ลูกบอลผ้า หรือหมวกไหมพรมให้ลูกเอื้อมมือคว้า อายุ3-6เดือน พัฒนาการ IQเปรียบเทียบขนาดวัตถุที่คล้ายกัน รู้จักค้นหาของที่ซ่อนไว้ ทำตามคำสั่งง่ายๆได้ เริ่มรู้จักชื่อของตัวเอง สนใจรายละเอียดของสิ่งต่างๆจำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นได้ตลอด การส่งเสริม IQแนะนำให้ลูกรู้เหตุผลของการกระทำ เช่น เปิดน้ำก๊อกแล้วพูดว่า "น้ำไหลแล้วเห็นไหมจ้ะ" หรือเล่นเกม ทิ้งของแล้วเก็บ โดยให้ลูกทิ้งของแล้วแม่เก็บ หรือแม่ทิ้งแล้วลูกเก็บ อายุ9-12เดือน พัฒนาการ IQรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้บ้างแล้ว ชอบทดลองทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตามมาภายหลัง เช่น เปิด-ปิด ฝากล่อง หรือ รินน้ำใส่ถ้วยแล้วน้ำล้นออกมา การส่งเสริม IQทำท่าทางต่างๆให้ลูกดู แล้วให้ทำตาม เช่น ส่งจูบ บ๊ายบาย จ๊ะเอ๋ หรือชี้บอกให้ลูกรู้จัก อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหน้ากระจก หาถ้วยชามพลาสติก มาให้รินน้ำเล่น เวลาอาบน้ำ อายุ 1-2ขวบ พัฒนาการ IQ รู้และจำได้ดีว่าสิ่งของในบ้านควรจะตั้งตรงไหน รู้ว่าของอะไรเหมือนกัน เข้าใจในเรื่องของภาษามากขึ้น จึงเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดี เริ่มรับรู้ความหมายของสิ่งต่างๆ เช่นผ้าขนหนูมีไว้เช็ดตัว การส่งเสริม IQเล่นเกมหยิบของโดยใช้คำสั่งง่ายๆ เช่น "หยิบหมอนสีแดงสิจ้ะ" ถามลูกบ่อยๆว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าอะไร ชี้อวัยวะส่วนต่างๆของลูก หน้ากระจก แล้วถามว่า "นี่เรียกว่าอะไรจ้ะ" อายุ 2-3 ขวบ พัฒนาการ IQรู้ภาษามากขึ้น ค้นหาสำรวจสิ่งต่างๆ มีสมาธิ รู้จักสีต่างๆ ชอบเรียนรู้โดยการตั้งคำถาม อะไร ที่ไหน ทำไม ตลอดเวลา เรียกชื่อเครื่องใช้ รอบๆตัวได้ ชี้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้อง การส่งเสริม IQหัดให้นับ 1-10 ง่ายๆสอนเรื่องเวลาจากนาฬิกา ตอบคำถามโดยไม่ทำท่าเบื่อหน่าย สอนให้ร้อง เพลงเกี่ยวกับร่างกาย เช่น "นิ้วโป้งอยู่ไหน อยู่นี่จ้ะ" หรือให้ลูกเล่าเรื่องจากภาพ


3.การสร้างเกมคณิตศาสตร์ด้วย Microsoft Excel โดย ครูปรีชา จันทร์เปล่ง
การสร้างเกมคณิตศาสตร์ด้วย Microsoft Excel นั้นเป็นการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีความสามารถทางด้านคำนวณโดยใช้ตารางการทำงานและมีสูตรคณิตศาสตร์ ช่วยในการคำนวณอีกมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะนำ โปรแกรม Microsoft Excel ไปสร้างเกมได้ทุกเกม เกมที่จะนำมาสร้างก็ควรจะเป็นเกมที่เน้นการคำนวณ ซึ่งเกมเหล่านี้หาได้จากหนังสือเกมคณิตศาสตร์ทั่วไป หรืออาจจะเป็นเกมที่คิดขึ้นมาเองเพื่อสร้างทักษะการคิดคำนวณซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ก็ได้
หลักการสร้างเกม
1. ผู้ที่จะสร้างเกมจะต้องเล่นเกมนั้นได้ และต้องรู้ถึงกฎเกณฑ์การแก้ปัญหาที่จะได้มาซึ่งคำตอบ พูดง่าย ๆว่าจะต้องเข้าใจเกมนั้นอย่างถ่องแท้เลยที่เดียว
2. ต้องมีความรู้ในโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน คือต้องรู้จักการจัดการกับเซลล์ รู้จักเมนูต่าง ๆพอประมาณ เอาแค่ว่าเมื่อพูดถึงเมนูหลัก ๆ ก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนบนหน้าจอก็พอส่วนที่เหลือค่อยศึกษาต่อไป
3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเกม การตกแต่งหน้าจอให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว
ส่วนประกอบของเกม
1. เกมส่วนใหญ่ก็จะมี โจทย์คำถาม หรือกติกาการเล่นเกม
2. มีส่วนที่ป้อนคำตอบ
3. มีส่วนเฉลย
4. อาจจะมีปุ่มเริ่มเล่น ปุ่มจบเกม ปุ่มเล่นเกมใหม่ หรือปุ่มเล่นเกมต่อไป แล้วแต่ผู้สร้างจะออกแบบก่อนที่จะมาศึกษาวิธีการสร้างเกมด้วย Microsoft Excel นั้น ผู้เขียนต้องขอออกตัวก่อนว่า วิธีการต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ส่วนการตกแต่งให้สวยงามสมบูรณ์ ผู้สร้างควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และการสร้างเกมนี้จะใช้ Macro ช่วยเท่านั้น ดังนั้นเกมที่สร้างอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เพราะถ้าจะให้สมบูรณ์จริง อาจจะต้องใช้ความรู้ในโปรแกรม Visual Basic มาช่วย พูดง่าย ๆ ว่า เราจะใช้ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excelเท่านั้น และผู้เขียนต้องขอขอบคุณ ครูพงษ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงเพราะท่านเป็นต้นคิดการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และผู้เขียนได้รับความรู้จากท่านจึงต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

 


บทที่ 3
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงาน

วัสดุ อุปกรณ์
 1.ปากกา
 2.ดินสอ
 3.สมุด
 4.คอมพิวเตอร์
 5.ฟิวเจอร์บร์อด
 6.กรรไกร
 7.อุปกรณ์ตกแต่ง
 8.ไม้บรรทัด
 9.ยางลบ
 10.สีไม้
วิธีการดำเนินงาน
 1.เลือกหัวข้อที่จะดำเนินการศึกษาค้นคว้า คือ เกมฝึก IQ
 2.ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำ เช่น ความหมายของ IQ ความสามารถของโปรมแกรม Microsoft Excel โปรแกรมที่ต้องใช้ในการทำโครงงาน ฯลฯ
 3.นำข้อมูลที่ศึกษาได้มาทำการประยุกต์ จนเป็นเกมฝึก IQ
 4.ทดลองเล่นเกมและสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่เล่น
 5.นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเกม
 5.จัดทำเป็นรูปเล่มโครงงาน และแผงโครงงาน นำเสนอโครงงานที่ศึกษาค้นคว้าแก่บุคคลอื่น เพื่อนำไปศึกษา หรือต่อยอดให้ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์