โครงงานเรืองเกมฝึกIQ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3

รูปภาพของ utw25964

บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 (Intelligence Quotient: IQ) หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิด ตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชาว์ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ด้านตรรกะ ตัวเลข ความจำ ความสามารถทางภาษา ซึ่งเป็นความฉลาดที่สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบ เป็นค่าที่แสดงเชาว์ปัญญาหรือความสามารถของมนุษย์ ในการเรียนรู้ วิเคราะห์ ความเข้าใจ แยกแยะ สร้างความคิดรวมยอดและจดจำข้อมูลต่างๆ โดยมีกำหนด ดังนี้
                                                        145 – 160        อัจฉริยะ
                                                        125 – 135        ฉลาดมาก
                                                        มากกว่า 120