โครงงานเรืองเกมฝึกIQ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3

รูปภาพของ utw25964

บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 (Intelligence Quotient: IQ) หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิด ตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชาว์ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ด้านตรรกะ ตัวเลข ความจำ ความสามารถทางภาษา ซึ่งเป็นความฉลาดที่สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบ เป็นค่าที่แสดงเชาว์ปัญญาหรือความสามารถของมนุษย์ ในการเรียนรู้ วิเคราะห์ ความเข้าใจ แยกแยะ สร้างความคิดรวมยอดและจดจำข้อมูลต่างๆ โดยมีกำหนด ดังนี้
                                                        145 – 160        อัจฉริยะ
                                                        125 – 135        ฉลาดมาก
                                                        มากกว่า 120    ฉลาดกว่าว่าทั่วไป
                                                        มากกว่า 110    ฉลาดกว่าเกณฑ์ปกติ
                                                        90 – 109          ปกติ
                                                         ต่ำกว่า 90        น้อยกว่าปกติ
 การวัด IQ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าผู้ทดสอบมีการฝึกฝนใช้สติปัญญา ฝึกมาก สมองก็จะพัฒนา IQ สูงขึ้น เช่นการฝึกคำนวณเลข การฝึกจินตนาการภาพและความน่าจะเป็นต่างๆ พวกนี้จะมีวิธีฝึกที่ถูกต้อง โดยเฉพาะคนปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 90 – 109ถ้า 180 ขึ้นไปก็ประมาณพวกอัจฉริยะ
 การสำรวจเพื่อประเมินระดับสติปัญญาเด็กไทยครั้งล่าสุด เกิดขึ้นในโครงการวิจัยพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กไทย พ.ศ.2544 ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับอายุคือ6 – 12 ปี และวัยรุ่นไทยอายุระหว่าง13 – 18 ปี เฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญาของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเท่ากับ 88.1 และ 86.7 ตามลำดับ นับว่าต่ำกว่าปกติระหว่าง 90–110 ซึ่งค่าของ IQ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าได้รับการฝึกฝน
 เกมฝึก IQ ที่กลุ่มข้าพเจ้าสร้างขึ้นมา เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านสมองซีกซ้าย หรือ IQ เกมฝึก IQ นี้ จะเป็นการฝึกในรูปแบบการคิดคำนวณตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งเหมาะกับเด็กในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6) หรือช่วงอายุระหว่าง 10-12 ปี ซึ่งเป็นการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ ในการฝึก IQ โดยวิธีอื่นๆอาจจะทำให้น่าเบื่อเกินไป
 โปรแกรม Microsoft Excel มีความสามารถทางด้านการคิดคำนวณโดยเฉพาะการคำนวณที่ใช้ตารางในการทำงาน ดังนั้น โปรแกรม Microsoft Excelจึงเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ ในการสร้างเกมทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเกมที่เกี่ยวกับการคำนวณ กลุ่มข้าพเจ้าจึงสร้างเกมฝึก IQ 0จาก โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้เด็กที่ได้รับการฝึกฝน ไม่เบื่อกับการฝึก IQ และยังสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัตถุประสงค์
 1.เพื่อนำโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 2.เพื่อให้การฝึก IQ ไม่น่าเบื่อ และสนุกสนาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 เกมฝึก IQ หมายถึง เกมที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในการฝึกพัฒนาการสมองซีกซ้าย หรือ IQ
 โปรแกรม Microsoft Excel หมายถึง โปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านการคิดคำนวณโดยเฉพาะการคำนวณที่ใช้ตารางในการทำงาน
 IQ หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิด ตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950
 
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการเขียนโครงงาน โดยครูสุรเดช  มูลจันทรี
     แนวทางการเขียนโครงงาน
1.ชื่อโครงงาน  (ระบุชื่อโครงงานที่ชัดเจน กะทัดรัด เฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร ศึกษาอะไร)
2.ชื่อผู้ทำโครงงาน (ระบุชื่อนักเรียนที่ทำโครงงาน)
3.ชื่อครูที่ปรึกษา  (ระบุชื่อครูที่ให้คำปรึกษา แนะนำ)
4. บทคัดย่อ (บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ว่า ประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์วิธีการศึกษาและสรุปผล)
5.กิตติกรรมประกาศ (ระบุคำกล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจนงานสำเร็จ)
6.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (เขียนอธิบายว่าโครงงานนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ มีหลักทฤษฎีใดสนับสนุน ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องของผู้ใด)
7.สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี เป็นการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า)
8.วิธีดำเนินการ (ระบุระยะเวลาการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มทำงาน การจัดทำข้อมูล การจัดรูปแบบ การเก็บข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีวัสดุอะไร)
9.สรุปผลการศึกษา (ระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่ได้ ความแปลกใหม่ ค