อินเตอร์เน็ต(Internet)

รูปภาพของ pbs7928

      อินเทอร์เน็ต มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือเรียกกันว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space)แต่นิยมเรียกสั้นว่า อินเทอเน็ต (Internet) คือการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเล็ก ๆ ภายในองค์กร ต่อมานำเครือข่ายย่อย ๆ มาเชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูลไปมาหากันได้รวดเร็ว
     หรือ อินเทอร์เน็ต(Internet) คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันด้วยมาตรฐานโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ใช้คอมพวิเตอร์ได้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบตัวอักษร รูป ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

     อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.2530 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการเชื่อมต่อใช้สายโทรศัพท์ติดต่อเป็นครั้งคราวใช้โมเด็มความเร็วเพียง 2,400 บิตต่อวินาทีเท่านั้นต่อมา  พ.ศ.2535  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชื่อมต่ออินเทอร์โดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกที่ความเร็ว 9,600 บิตต่อวินาที  เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของบริาัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET Technologies) สหรัฐ วึ่งเป็นการเชื่อมโยงแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 5 แห่ง ภายใต้เครือข่าย ไทยเน็ต (THAInet) ถือเป็นประตูอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) แห่งแรกของเมืองไทย

    การสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์   จะมีโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อกำหนดไว้ โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)     เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง ที่เรียกว่า IP Address  เพื่อเอาไว้อ้างอิงหรือติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเครือข่าย ซึ่ง IP ในที่นี้ก็คือ Internet Protocol ตัวเดียวกับใน TCP/IP นั่นเอง IP address ถูกจัดเป็นตัวเลขชุดหนึ่งขนาด 32 บิตใน 1 ชุดนี้จะมีตัวเลขถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน เวลาเขียนก็แปลงให้เป็นเลขฐานสิบก่อนเพื่อความง่ายแล้วเขียนโดยคั่นแต่ละส่วนด้วยจุด (.)

    โปรโตคอล  (Protocol)  คือ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องใช้โพรโทคอลจะต้องมี ชนิดลักษะเดียวกัน

     การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้หลายแบบ
    
-  การเชื่อมต่อแบบบุคคล เป็นการเชื่อมต่อของบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ อาจจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน เชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ ผ่านอุปกรณ์ ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก เรามักเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า การเชื่อมต่อแบบ Dial-Up โดยผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ ISP เพื่อขอเชื่อมต่อผ่านทาง SLIP หรือ PPP account
    -   การเชื่อมต่อแบบองค์กร เป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กรอยู่แล้ว จะสามารถนำเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นเข้าเชื่อมต่อกับ ISP เพื่อเชื่อมโยง เข้าสู่ระบบ อินเตอร์เน็ตได้เลย โดยผ่านอุปกรณ์ชี้เส้นทาง Router และสายสัญญาณเช่า (ตลอด 24 ชั่วโมง)

     ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
     
- ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยตัวหนังสือทางอีเมล์ แชท SMS ฯลฯ
      - ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยการพูดคุย ผ่านทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต หรือวอยซ์เมล์
      - รับส่งแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
      - รับรู้ข่าวสาร ข่าวประจำวัน สรุปข่าว ตรวจสภาพอากาศ ราคาหุ้น ข้อมูล หลายๆ อย่างได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
    
โทษของอินเตอร์เน็ต
      - ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
      -  หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง
      -  ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้
      -  มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต

     ไวรัส : เป็นโปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทำลายข้อมูล หรืออาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงโดยการแอบใช้สอยหน่วยความจำหรือพื้นที่ว่างบนดิสก์โดยพลการ

     ม้าโทรจัน :  คือโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ไม่พึงประสงค์ มันจะซ่อนตัวอยู่ในโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต มันมักจะทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการ และสิ่งที่มันทำนั้น ไม่มีความจำเป็นต่อเราด้วย

    หนอนอินเตอร์เน็ต :  คือโปรแกรมที่จะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ จากระบบหนึ่ง ครอบครองทรัพยากรและทำให้ระบบช้าลง

     ระเบิดเวลา : คือรหัสซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นรูปแบบเฉพาะของการโจมตีนั้นๆ ทำงานเมื่อสภาพการโจมตีนั้นๆมาถึง

      http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/16/2/internet/i07.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์