จักรยานทำความสะอาด Cleaning Bicycle

รูปภาพของ utw24075

ื่ชื่อโครงงาน จักรยานทำความสะอาด Cleaning Bicycle
ผู้จัดทำโครงงาน    
  1.  นายพุทธคุณ  สมอินทร์
  2.  นายสิทธิพัทธ์  พัชรครุกานนท์
  3.  นายอาทิตย์  ว่องวิกย์การ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  1.  คุณครูปาริชาติ  เภสัชชา
  2.  คุณครูจรัญ   พัสสาริกรณ์
ที่มาและความสำคัญ
      ปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย การอุปโภคบริโภค เป็นต้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีความคิดแรกเริ่มว่าควรจะประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์และจะเป็นการช่วยให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้พัฒนากระบวนการคิดและทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม และเนื่องจากโรงเรียนของข้าพเจ้ามีอาคารสถานที่ๆมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง เช่น ลานธรรมเอนกประสงค์ ศูนย์กีฬา โรงอาหาร อาคารเรียน เป็นต้น ซึ่งมักจะมีปัญหาในการทำความสะอาด  โดยเฉพาะในลานกว้าง กล่าวคือต้องใช้กำลังคนมากและเวลานาน  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  โดยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า จักรยานทำความสะอาด ซึ่งจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ อาทิ จักรยานที่ผุพังแล้วมาประกอบกับอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดเป็นต้น ซึ่งในการทำความสะอาดบริเวณลานกว้างนั้นจะอาศัยหลักการทำงานของจักรยานเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เป็นเครื่องทุนแรงได้อย่างดี
การประดิษฐ์จักรยานทำความสะอาดนี้ จะทำให้แบ่งเบาภาระของกำลังคน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพราะว่าจะสามารถทำความสะอาดในที่แคบและลานกว้างได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนและอุปกรณ์แบบเดิม อย่างเช่น บริเวณลานธรรมเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้อย่างแพร่หลายได้
วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 380 คน กำลังออนไลน์