จักรยานทำความสะอาด Cleaning Bicycle

รูปภาพของ utw24075

ื่ชื่อโครงงาน จักรยานทำความสะอาด Cleaning Bicycle
ผู้จัดทำโครงงาน    
  1.  นายพุทธคุณ  สมอินทร์
  2.  นายสิทธิพัทธ์  พัชรครุกานนท์
  3.  นายอาทิตย์  ว่องวิกย์การ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  1.  คุณครูปาริชาติ  เภสัชชา
  2.  คุณครูจรัญ   พัสสาริกรณ์
ที่มาและความสำคัญ
      ปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย การอุปโภคบริโภค เป็นต้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีความคิดแรกเริ่มว่าควรจะประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์และจะเป็นการช่วยให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้พัฒนากระบวนการคิดและทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม และเนื่องจากโรงเรียนของข้าพเจ้ามีอาคารสถานที่ๆมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง เช่น ลานธรรมเอนกประสงค์ ศูนย์กีฬา โรงอาหาร อาคารเรียน เป็นต้น ซึ่งมักจะมีปัญหาในการทำความสะอาด  โดยเฉพาะในลานกว้าง กล่าวคือต้องใช้กำลังคนมากและเวลานาน  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  โดยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า จักรยานทำความสะอาด ซึ่งจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ อาทิ จักรยานที่ผุพังแล้วมาประกอบกับอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดเป็นต้น ซึ่งในการทำความสะอาดบริเวณลานกว้างนั้นจะอาศัยหลักการทำงานของจักรยานเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เป็นเครื่องทุนแรงได้อย่างดี
การประดิษฐ์จักรยานทำความสะอาดนี้ จะทำให้แบ่งเบาภาระของกำลังคน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพราะว่าจะสามารถทำความสะอาดในที่แคบและลานกว้างได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนและอุปกรณ์แบบเดิม อย่างเช่น บริเวณลานธรรมเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้อย่างแพร่หลายได้
วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์