ส่งบทที่ 1 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งบทที่ 1 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552

http://www.thaigoodview.com/node/53019

อรุณรัตน์  สุพลจิตร์  เลขที่  24  ชั้น ม.5/7 

http://www.thaigoodview.com/node/52992

ทีมพัฒนา

นายทศพร กิจเจริญ

นางสาวปิยะฉัตร เผือกโสภา

นางสาวรัตติภรณ์ ชะเอมไทย

รูปภาพของ utw24063

พชร สมะถะธัญกรณ์ เลขที่ 4 

ธนบดี นันทวุฒิพันธ์ เลขที่ 2

 http://www.thaigoodview.com/node/52994

รูปภาพของ utw24075

http://thaigoodview.com/node/52980?page=0%2C0

กลุ่ม พุทธคุณ สมอินทร์

อาทิตย์ ว่องวิกย์การ

สิทธิพัทธ์ พัชรครุกานนท์

รูปภาพของ utw24075

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญ
        ปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย การอุปโภคบริโภค เป็นต้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีความคิดแรกเริ่มว่าควรจะประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์และจะเป็นการช่วยให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้พัฒนากระบวนการคิดและทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม
        และเนื่องจากโรงเรียนของข้าพเจ้ามีอาคารสถานที่ๆมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง เช่น ลานธรรมเอนกประสงค์ ศูนย์กีฬา โรงอาหาร อาคารเรียน เป็นต้น ซึ่งมักจะมีปัญหาในการทำความสะอาด  โดยเฉพาะในลานกว้าง กล่าวคือต้องใช้กำลังคนมากและเวลานาน  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  โดยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า จักรยานทำความสะอาด ซึ่งจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ อาทิ จักรยานที่ผุพังแล้วมาประกอบกับอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดเป็นต้น ซึ่งในการทำความสะอาดบริเวณลานกว้างนั้นจะอาศัยหลักการทำงานของจักรยานเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เป็นเครื่องทุนแรงได้อย่างดี
        การประดิษฐ์จักรยานทำความสะอาดนี้ จะทำให้แบ่งเบาภาระของกำลังคน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพราะว่าจะสามารถทำความสะอาดในที่แคบและลานกว้างได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนและอุปกรณ์แบบเดิม อย่างเช่น บริเวณลานธรรมเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้อย่างแพร่หลายได้

วััตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
    1.   เพื่อศึกษาระเบียบวิธีวิจัยในการทำโครงงาน
    2.   เพื่อประดิษฐ์รถจักรยานทำความสะอาด

ขอบเขตของการทำโครงงาน
 วัสดุอุปกรณ์ :    1.   จักรยานเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้ 
                     2. เฟือง 
                     3. ผ้าถูพื้น 
                     4. ไม้กวาด

ระยะเวลาการดำเนินการ :   ภาคเรียนที่1 - ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2552
สถานที่       :     1.   ศูนย์กีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
                      2. บริเวณลานธรรมเอนกประสงค์โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

กรอบแนวคิด
    ดูดสิ่งสกปรกออกจากพื้น + ถูพื้นด้วยวิธีการถูแบบหมุน = จักรยานทำความสะอาดล

คำจำกัดความ
        จักรยานทำความสะอาด  หมายถึง จักรยานที่สามารถทำความสะอาดอาคารหรือสถานที่ที่มีขนาดกว้าง ด้วยการดูดฝุ่นและการถูแบบหมุน
         เฟือง  หมายถึง เฟืองที่ใช้ในการประดิษฐ์มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปทรงกรวย(Cone) ฟันของเฟืองจะอยู่โดยรอบผิวของทรงกรวย และขนานกับแกนของเฟือง  จะใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังระหว่างเพลาของล้อที่ตั้งฉากกัน
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        1. ได้รถจักรยานทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไป
        2. นักการภารโรงพอใจในคุณภาพของรถจักรยานทำความสะอาดและนำไปใช้ในการทำงาน
        3. ลดแรงงานคนในการทำความสะอาด

รูปภาพของ utw24075

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญ
        ปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย การอุปโภคบริโภค เป็นต้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีความคิดแรกเริ่มว่าควรจะประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์และจะเป็นการช่วยให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้พัฒนากระบวนการคิดและทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม
        และเนื่องจากโรงเรียนของข้าพเจ้ามีอาคารสถานที่ๆมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง เช่น ลานธรรมเอนกประสงค์ ศูนย์กีฬา โรงอาหาร อาคารเรียน เป็นต้น ซึ่งมักจะมีปัญหาในการทำความสะอาด  โดยเฉพาะในลานกว้าง กล่าวคือต้องใช้กำลังคนมากและเวลานาน  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  โดยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า จักรยานทำความสะอาด ซึ่งจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ อาทิ จักรยานที่ผุพังแล้วมาประกอบกับอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดเป็นต้น ซึ่งในการทำความสะอาดบริเวณลานกว้างนั้นจะอาศัยหลักการทำงานของจักรยานเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เป็นเครื่องทุนแรงได้อย่างดี
        การประดิษฐ์จักรยานทำความสะอาดนี้ จะทำให้แบ่งเบาภาระของกำลังคน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพราะว่าจะสามารถทำความสะอาดในที่แคบและลานกว้างได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนและอุปกรณ์แบบเดิม อย่างเช่น บริเวณลานธรรมเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้อย่างแพร่หลายได้

วััตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
    1.   เพื่อศึกษาระเบียบวิธีวิจัยในการทำโครงงาน
    2.   เพื่อประดิษฐ์รถจักรยานทำความสะอาด

ขอบเขตของการทำโครงงาน
 วัสดุอุปกรณ์ :    1.   จักรยานเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้ 
                     2. เฟือง 
                     3. ผ้าถูพื้น 
                     4. ไม้กวาด

ระยะเวลาการดำเนินการ :   ภาคเรียนที่1 - ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2552
สถานที่       :     1.   ศูนย์กีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
                      2. บริเวณลานธรรมเอนกประสงค์โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

กรอบแนวคิด
    ดูดสิ่งสกปรกออกจากพื้น + ถูพื้นด้วยวิธีการถูแบบหมุน = จักรยานทำความสะอาด

คำจำกัดความ
        จักรยานทำความสะอาด  หมายถึง จักรยานที่สามารถทำความสะอาดอาคารหรือสถานที่ที่มีขนาดกว้าง ด้วยการดูดฝุ่นและการถูแบบหมุน
         เฟือง  หมายถึง เฟืองที่ใช้ในการประดิษฐ์มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปทรงกรวย(Cone) ฟันของเฟืองจะอยู่โดยรอบผิวของทรงกรวย และขนานกับแกนของเฟือง  จะใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังระหว่างเพลาของล้อที่ตั้งฉากกัน
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        1. ได้รถจักรยานทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไป
        2. นักการภารโรงพอใจในคุณภาพของรถจักรยานทำความสะอาดและนำไปใช้ในการทำงาน
        3. ลดแรงงานคนในการทำความสะอาด

ส่งบทที่1

เรื่อง แห้วหมูยับยั้งเอนไซม์ของโปรโตซัวในลำไส้ปลวก

 http://www.thaigoodview.com/node/52913

กลุ่มของ

อิทธิพล ลดาเขต

นฤมล  กอบเขตรกรรม

ปิยะรัตน์ กรุดเงิน

ชั้น ม.5/7

ส่งบทที่ 1 โครงงานสารเคมีในตัวยาพาราเซตามอลที่ช่วยรักษาความสดของดอกกุหลาบ

สมาชิก

1. นส.ณัฐกมล พูลสุขเสริม เลขที่ 12

2. นส.นภาวรรณ คำแก้ว เลขที่ 14

3. นส.พลอยพราว จิกิตศิลปิน เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/52554

บทที่1

http://www.thaigoodview.com/node/52468

นางสาวศิริพร  พึ่งพวก  เลขที่ 22

นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ  เลขที่ 23

 ชั้นม.5/7

ส่งบทที่1 โครงงานวิทยาศาสตร์ น้ำยาลบคำผิดจากยางพาราฯ

http://www.thaigoodview.com/node/52588

โดย นางสาวศจี  โตใหญ่  เลขที่ 27 ชั้นม.5/7

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

http://www.thaigoodview.com/node/52581

 จัดทำโดย

1.นางสาวฐิติมา    จำปาทอง  เลขที่11 ม.5/7

2.นางสาวพัทธ์ธีรา วรพันธ์       เลขที่20 ม.5/7

3.นางสาววรนิษฐา เชี่ยวชาญ  เลขที่21 ม.5/7

รูปภาพของ Utw24215

http://www.thaigoodview.com/node/52415?page=0%2C0

ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์